Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

COINS moet worden toegepast op het in samenhang vastleggen en uitwisselen van informatie en documenten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw gedurende de gehele levenscyclus.

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

BIM uitwisselingsstandaard

Nut

In de ontwerp-, realisatie-, en onderhoudsfases van bouwprojecten wisselen opdrachtgevers en opdrachtnemers heel diverse informatie uit, die wel met elkaar verbonden is. Denk aan eisen- en functiespecificaties, objectenbomen, GIS-data, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen en objecttype-bibliotheken.  De uitwisseling van deze informatie gaat vaak moeizaam omdat partijen verschillende software gebruiken waardoor de informatie niet uitwisselbaar of leesbaar is. 

COINS maakt het mogelijk om data over objecten, opgeslagen in verschillende digitale formaten die voldoen aan verschillende standaarden, in onderlinge samenhang en systeemonafhankelijk uit te wisselen. Dankzij COINS kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers die software van verschillende leveranciers gebruiken gemakkelijker samenwerken. 

Werking

COINS gaat uit van een kernmodel dat een semantische beschrijving geeft van objecten, hun onderlinge relatie(s) en hun kenmerken. COINS maakt gebruik van de metadatastandaarden RDF en OWL, die beiden op de lijst aanbevolen standaarden van het Forum Standaardisatie staan.

COINS beschrijft ook een standaard containerformaat om objecten met hun metadata uit te wisselen.  Leveranciersafhankelijke software exporteert data naar, en importeert data van een leveranciersonafhankelijk COINS containerbestand.  Zo kan de data in een neutraal formaat, leveranciersonafhankeljk uitgewisseld worden.

 

 

 

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen
Versie
2.0
Beheerorganisatie
BIM Loket

Toepassing

Community

COINS 2.0 wordt onder andere gebruikt door Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam, provincie Gelderland en provincie Noord-Holland. Daarnaast heeft onder andere ProRail ervaring opgebouwd met het gebruik van de standaard.

Conformiteitstest

Het BIM Loket ontwikkelt momentel een COINS Validation Service. Hiermee kunnen gebruikers hun COINS Containers (laten) testen op conformiteit met de standaard. De COINS Validation Service wordt naar verwachting in eind 2017 gepubliceerd op de website van het BIM Loket.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Wanneer COINS wordt uitgevraagd als onderdeel van een bouwproject, dan is het gehele ICT perceel van het bouwproject bepalend voor het van toepassing zijn van de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT producten of diensten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0024717/2008-11-23). Dus niet alleen de kosten van de software licentie.

Adoptieadviezen

Ten aanzien van de adoptie van de standaard worden de volgende oproepen gedaan:

  1. Het BIM Loket wordt opgeroepen om een dialoog met gebruikers en softwareleveranciers op te zetten over het juist gebruiken van de standaard.
  2. Het BIM Loket wordt opgeroepen om begin 2018 de vastgestelde en gepubliceerde beheerdocumentatie onder de aandacht te brengen bij (potentieel) gebruikers van COINS.
  3. Het BIM Loket wordt opgeroepen om ook documentatie voor softwareleveranciers op te stellen, zoals een implementatiehandleiding.
  4. Softwareleveranciers worden opgeroepen om import- en exportfunctionaliteit te ontwikkelen zodat COINS-containers ingelezen en uitgeschreven kunnen worden.
  5. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) worden opgeroepen om meer bekendheid te geven aan het nut en de noodzaak voor COINS. Het BIM Loket kan hier bij ondersteunen.
  6. Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om na anderhalf jaar te toetsen of er voldoende marktondersteuning is door softwareleveranciers.
  7. Het Forum Standaardisatie wordt opgeroepen om meer duidelijkheid te geven over de handhaving van de ‘pas toe of leg uit’-lijst.

De opgeroepen partijen worden gevraagd om één jaar na opname van de standaard over de voortgang op deze punten te rapporteren aan het Forum Standaardisatie.

Datum van aanmelding
2017-04-28
Datum van besluit
2018-05-24

Overig

Toelichting

COINS 2.0 maakt gebruik van de standaarden RDF en OWL. COINS 2.0 kan gebruikt worden om IFC bestanden uit te wisselen in combinatie met gerelateerde data.

Waarvoor geldt de verplichting

Voor het uitwisselen van samenhangende digitale bouwinformatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Leveranciers

Er zijn twee open source software implementaties beschikbaar de COINS Navigator en de COINS API.

CPV-code
30000000-9 kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting