Standaarden aanmelden

Content

Elke organisatie kan standaarden aanmelden voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer 9 maanden.

Introductie toetsingsprocedure

Voice over Toetsingsprocedure Open Standaarden

Wilt u namens een organisatie een open standaard aanmelden?

Of wilt u bijvoorbeeld de status van een standaard wijzigen?

Ga dan naar forumstandaardisatie.nl/aanmelden en download het juiste formulier.

Vul uw aanvraag in en verzend deze naar Forum Standaardisatie.

U ontvangt binnen 3 weken een uitnodiging voor een nader gesprek.

Voldoet uw voorstel aan de voorwaarden voor toetsing?

Dan start de toetsingsprocedure. Deze bestaat uit 4 stappen.

Stap 1: een groep experts toetst uw voorstel en brengt een advies uit.

Stap 2: via een openbare consultatie op internet kan iedereen die dat wil, hierop reageren.

Stap 3: op basis van het expertadvies en de uitkomsten van de consultatie, adviseert Forum Standaardisatie het OBDO over uw voorstel.

Stap 4: het OBDO weegt dit advies en neemt een besluit.

U ontvangt hierover bericht…

… en Forum Standaardisatie publiceert de wijzigingen.

Meer informatie? Ga naar forumstandaardisatie.nl/aanmelden

Uw standaard aanmelden

Basiscriteria voor het in procedure nemen

Na aanmelding wordt een standaard in overleg met de aanmelder getoetst aan een aantal basiscriteria. De aangemelde standaard moet:

  • toepasbaar zijn op elektronische gegevensuitwisseling tussen en met (semi-)overheidsorganisaties;
  • bijdragen aan de interoperabiliteit van de (semi-)overheid voor de desbetreffende functionaliteit;
  • niet al wettelijk verplicht zijn;
  • een als zodanig ervaren interoperabiliteitsprobleem oplossen en de leveranciersonafhankelijkheid bevorderen.

Als een standaard voldoet aan deze basiscriteria kan het Forum Standaardisatie de aanvraag in procedure nemen voor toetsing.

Toetsingsprocedure

Als het Forum Standaardisatie heeft vastgesteld dat een aangemelde standaard voldoet aan de basiscriteria, volgt de daadwerkelijke toetsingsprocedure.

De toetsingsprocedure voor een standaard bestaat uit een aantal stappen: expertonderzoek, openbare consultatie en advisering door de Stuurgroep Open Standaarden aan het Forum Standaardisatie. Het Forum Standaardisatie legt de standaard voor aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) voor besluitvorming. Bij openstaande vragen uit het expertonderzoek, uit de openbare consultatie of uit het Forum Standaardisatie kan een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd.

Tijdens de procedure wordt de standaard getoetst aan inhoudelijke criteria. Deze criteria borgen de doelstelling van de lijst van Forum Standaardisatie: het bevorderen van de interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.

De vier inhoudelijke hoofdcriteria zijn:

  1. De toegevoegde waarde van de standaard.
  2. De openheid van het standaardisatieproces.
  3. Het draagvlak voor en de ervaringen met de standaard.
  4. Opname van de standaard bevordert de adoptie.

Nieuwe versie van uw standaard

Regelmatig komt het voor dat een nieuwe versie wordt gepubliceerd van een standaard die op de lijst staat. Zo'n nieuwe versie wordt in de regel opnieuw getoetst, zeker wanneer deze niet compatibel is met de voorgaande versie.

Een nieuwe versie van een standaard wordt niet getoetst als de beheerorganisatie van de standaard een kwalificatie 'uitstekend beheer' heeft (en mits de nieuwe versie hetzelfde functioneel toepassingsgebied heeft als de versie die op de lijst staat).

Status 'Uitstekend beheer' aanvragen

Forum Standaardisatie kan de kwalificatie ‘uitstekend beheer’ toekennen aan een beheerorganisatie als die volledig voldoet aan het criterium ‘open standaardisatieproces’ en er vertrouwen is dat in het beheerproces alle mogelijke belangen die spelen rondom de standaard zorgvuldig worden afgewogen. De kwalificatie 'uitstekend beheer' wordt alleen toegekend aan een beheerorganisatie voor een specifieke standaard.

Contact opnemen

Volg de instructies op de aanmeldformulieren over hoe u deze kunt indienen. Als u informatie over een standaard op de lijst wilt actualiseren, neem dan contact op via ons contactformulier of direct met de betreffende medewerker.