Internationale ICT-standaardisatie

Content

ICT-standaardisatie is grensoverschrijdend. Vrijwel alle standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van Forum Standaardisatie zijn dan ook standaarden van internationale oorsprong, of het zijn nationale profielen op basis van die standaarden.

Standaarden kunnen ontwikkeld worden door de formeel erkende standaardisatieorganisaties ISO, IEC en ITU. Daarnaast zijn er fora en consortia actief. Dit omvat grote en erkende organisaties zoals IEEE, OASIS, IETF en W3C. Maar ook veel kleinere clubs en programma's die flexibele en adequate antwoorden op specifieke behoeften ontwikkelen. Het lidmaatschap van de Europese Unie zorgt voor extra aandacht voor internationale standaardisatie. Forum Standaardisatie kan als lid van het EU Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation, hier een directe bijdrage aan leveren.

Het streven om een interne Europese markt tot stand te brengen maakt dat er veel standaardisatieafspraken nodig zijn. Door inbreng bij de Europese Commissie te leveren kan Nederland zorgen voor goede aansluiting op Europese ontwikkelingen en Nederlandse belangen bewaken. Vanuit haar standaardisatie expertise en internationale contacten ondersteunt het Forum Standaardisatie de ministeries van Economische Zaken(EZK) en Binnenlandse Zaken (BZK) en participeert het Forum in verschillende Europese Standaardisatie-initiatieven. Ook op Europees niveau zijn er erkende standaardisatieorganisaties: CEN, CENELEC en Etsi. Standaarden van deze organisaties kunnen via wet- en regelgeving (Directives of Regulations) door de Europese Commissie verplicht gesteld worden voor gebruik door de lidstaten. Voorbeeld hiervan is de norm voor toegankelijkheid EN 301 549, die in Nederland is vertaald in de Digitoegankelijk standaard.

Het European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP) adviseert de Europese Commissie over ICT-standaardisatie. Het Forum Standaardisatie vertegenwoordigt namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Nederlandse overheid in het MSP. De Europese Commissie onderhoudt een lijst met standaarden van niet formele standaardisatieorganisaties die lidstaten mogen uitvragen bij openbare aanbestedingen. Dit gebeurt na een toets door het MSP waarbij de openheid en volwassenheid van de standaarden wordt onderzocht. Die toetsing lijkt op wat het Forum Standaardisatie in Nederland doet. Het indienen van nieuwe standaarden voor de Europese lijst met ICT-standaarden die in aanbestedingen gevraagd mogen worden, gebeurt via het Forum Standaardisatie. Standaarden van de internationale èn de Europese formele standaardisatieorganisaties mogen hoe dan ook worden uitgevraagd.

Het MSP produceert ook het 'Rolling Plan for ICT Standardisation' dat een jaarlijks overzicht biedt van standaardisatieactiviteiten op uiteenlopende onderwerpen zoals e-factureren, security en smart cities. In het Rolling plan staan voor meer dan 40 thema’s de beleidsdoelen, juridische grondslagen en lopende en voorgenomen standaardisatieacties beschreven. Het plan is digitaal beschikbaar.

Het Forum volgt ook ontwikkelingen van het ISA²-programma: Interoperability Solutions for European Public Administrations. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is hier beleidsmatig verantwoordelijk voor. ISA² ondersteunt de ontwikkeling van digitale oplossingen voor betere online dienstverlening. Daarmee kunnen overheidsdiensten, bedrijven en burgers in Europa profiteren van grensoverschrijdende openbare diensten. Het ISA² samenwerkingsplatform voor het delen en hergebruik van tools en ideeën is JoinUp.

De Europese Commissie ontwikkelt ook gemeenschappelijke digitale bouwstenen om interoperabiliteit tussen lidstaten te bevorderen. Daar zitten ook standaarden in. Uitvoering en ondersteuning vinden plaats via het Connecting Europe Facility (CEF) programma. Doel is verdere integratie van de Europese interne markt.