02-02-2023: verplichting van VISI geldt voor versie 1.6

VISI

VISI is een werkwijze voor de uitwisseling van bouwprocesinformatie. Via VISI wordt systematisch beschreven wanneer iemand in het bouwproces informatie aanlevert aan iemand anders. En ook welke informatie zij aanleveren. Dit zorgt voor transparantie en duidelijkheid. Bovendien worden de afspraken zo juridisch en planmatig traceerbaar. En dat verkort de doorlooptijd van projecten.

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  VISI moet worden toegepast op de uitwisseling van bouwprocesinformatie tussen partijen in de bouwsector, zowel de grond-, weg- en waterbouw, de burger & utiliteitsbouw als de installatiebranche.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Bouwprocesinformatie
  Nut

  Het doel van VISI is om de transparantie en traceerbaarheid van het bouwproces te vergroten en hiermee de kwaliteit en efficiency te verhogen en de doorlooptijd te verkorten. Uiteindelijk draagt dit bij aan de kosten- en procesbeheersing van bouwprojecten.

  Werking

  VISI is een open standaard, die zich richt op digitale communicatie tussen partijen in een bouwproject. Met behulp van VISI wordt bepaald wanneer (proces), wie (rol), wat (informatie), aan wie (rol) aanlevert. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van opdrachten, het aanleveren van tijdschema’s, het opleveren van resultaten en het melden van afwijkingen. Huidige gebruikers bevinden zich ook buiten de publieke sector, bijvoorbeeld (internationale) bouwgroepen die als opdrachtnemer ingehuurd worden door overheden.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  VISI

  Versie
  1.6
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  BIM Loket

  Toepassing

  Community

  Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

  VISI is ondergebracht in het BIM Loket. Het BIM Loket (Bouw Informatie Model) is het centrale aanspreekpunt voor informatie over open BIM-standaarden. Meer informatie is te vinden op: http://www.bimloket.nl/

  Hulpmiddelen

  Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

  Beheerorganisatie CROW heeft verschillende hulpmiddelen voor het toepassen van VISI. Zoals de voordelen van Visi.

   

  Toetsingsinformatie

  Adoptieadviezen

  De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

  In de vergadering van 7 oktober 2020 besloot het Forum Standaardisatie om de bouwstandaarden te evalueren in het kader van regulier onderhoud op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. In 2021 is dit onderzoek afgerond. Het onderzoek richtte zich met name op de huidige relevantie van de standaard, het functioneel toepassingsgebied, het gebruik, belang, beheer en de stand van zaken rond de adoptie van de standaard. 

  Hieronder de conclusies, en adoptie adviezen voor VISI. 

  1. Geef BIM Loket aan dat opname van VISI op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst alleen behouden blijft als uiterlijk 3 jaar na dit advies, dus op 1 september 2024, het aantal softwareleveranciers dat VISI gecertificeerd is (volledig VISI of VISI-light) en VISI verifieerbaar en actief ondersteunen, is verbeterd, en dat de toegankelijkheid tot de standaard is verbeterd door:

  • verbetering van de documentatie,
  • invoering meerdere certificeringsniveaus, waaronder een VISI-light-certificering,
  • en andere door BIM Loket nader te bepalen maatregelen, waaronder bijvoorbeeld een vastgestelde API voor berichtuitwisseling conform vaste berichtdefinities.

  2. Vraag BIM Loket om halfjaarlijks aan het Bureau Forum Standaardisatie over voorgaande te rapporteren, en treed met Bureau Forum Standaardisatie in overleg hierover.

  3. Mochten de bovengenoemde data niet worden gehaald, start dan de procedure tot verwijdering van VISI van de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie. Deze procedure bestaat uit de volgens fases: intake en gesprek met BIM Loket, consultatie bij experts, advies aan het Bureau Forum Standaardisatie en eventuele verwijdering van de Lijst Open Standaarden van het Forum Standaardisatie. Hierbij wordt door Bureau Forum Standaardisatie uiteraard redelijkheid en billijkheid betracht.

  4. Ken niet het predicaat ‘uitstekend beheer’ toe aan het BIM Loket, vanwege de tekortkoming op beheer. Start de procedure voor de toekenning van het predicaat ‘uitstekend beheer’ nadat de zaken onder punt 1 zijn afgehandeld.

  Het hele onderzoek is terug te lezen in het evaluatierapport van de bouwstandaarden.

  De hieronder huidige adviezen blijft van kracht:

  • Brancheondernemingen en -vertegenwoordigers worden opgeroepen om het gebruik van VISI in de burger en utiliteitsbouw (B&U)-sector een impuls te geven door VISI meer te promoten in deze sector. Bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van de status van adoptie van VISI. 
  • CROW wordt opgeroepen om het VISI-netwerk te mobiliseren om de toegevoegde waarde van VISI te benadrukken, VISI aan te bevelen en het gebruik van de standaard te stimuleren. 
  • Het Forum Standaardisatie wordt opgeroepen om met name bij gemeenten en provincies het gebruik van VISI (en bouwstandaarden) onder de aandacht te brengen via de leden van het Forum. 
  • CROW en Bouw Informatie Raad (BIR) worden aanbevolen om de voortgang van de inzet van de adoptie-instrumenten en de mate van adoptie inzichtelijk te maken. 

   

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Aanmelding

  Aanmelding-VISI-versie-1.3.pdf

  PDF Document | 315.87 KB
  Aanmelding
  Expertadvies

  Expertadvies-VISI-versie-1.3.pdf

  PDF Document | 535.85 KB
  Expertadvies
  Forumadvies

  Forumadvies-VISI-versie-1.3.pdf

  PDF Document | 183.96 KB
  Forumadvies
  Intakeadvies
  Definitief
  Evaluatierapport 2021

  Evaluatie-bouwstandaarden-2021.pdf

  PDF Document | 1015.64 KB
  Intakeadvies
  Expertadvies versiewijziging
  Consultatie
  Forumadvies
  Datum van aanmelding

  Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

  17-04-2014

  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  09-12-2014

  Overig

  Toelichting

  In de vergadering van 7 oktober 2020 besloot het Forum Standaardisatie om de bouwstandaarden te evalueren in het kader van regulier onderhoud op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. In 2021 is dit onderzoek afgerond.

  VISI kent samenhang met de standaard IFC (Industry Foundation Classes). Deze standaard wordt gebruikt voor de uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen zoals 3D-tekeningen, toegepaste materialen en planning. Een IFC-bestand kan als bijlage aan een VISI-bericht worden toegevoegd, waarbij in het bericht meta-data over de bijlage kan worden opgenomen (onder andere de duiding van het type bijlage). BIM is de basis op grond waarvan alle relevante bouwwerkinformatie kan worden opgeslagen, ontsloten en geregisseerd in alle bouwfasen: van functionele specificatie, ontwerp en bouw tot beheer, onderhoud en uiteindelijk sloop. Het eenmalig inwinnen en vastleggen van data en meervoudig (her)gebruiken en delen van informatie staat hierbij centraal. VISI is in dit raamwerk de standaard die zorgt voor de communicatie en informatieoverdracht.

  Waarvoor geldt de verplichting

  Bij investeren in ICT-systemen die gebruikt worden voor bouwprocesmanagement (formele communicatie tussen partijen in de bouwsector)

  Advies aan beheerder

  In het najaar van 2021 heeft een intake gesprek plaatsgevonden met CROW om versie 1.6 van VISI op de lijst te plaatsen.  Alle relevante adviezen aan de beheerders CROW en het BIM-Loket zijn ondergebracht onder het kopje "Adoptieadviezen". 

  Op 15 oktober 2021 heeft het BIM Loket de standaard VISI in de nieuwe versie (1.6) aangemeld om te blijven verplichten aan de overheid via de 'pas toe of leg uit'-lijst. Op 9 maart 2022 heeft het Forum Standaardisatie besloten de versiewijziging VISI naar 1.6 in procedure te nemen. Op 2 februari 2023 stemde het OBDO in met het blijven verplichten van VISI aan de overheid in versie 1.6.