IFC

IFC is een bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen (BIM-informatie). In zo'n bestand wordt een driedimensionaal geometrisch model van een bouwwerk vastgelegd, inclusief de gegevens van de daarin gebruikte elementen. Zo kan iedereen in de sector werken op basis van dezelfde data, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder.

Inhoudsopgave

Content

Introductie

Voice-over Bouwstandaard IFC

Hoe past een nieuw gebouw in zijn omgeving?

Wat voor consequenties heeft dit gebouw voor bijvoorbeeld zon en schaduw..

Windhinder..

En verkeer?

En hoe kunnen alle betrokken partijen zich een goed beeld vormen?

De open standaard IFC helpt daarbij.

IFC maakt het mogelijk om 3D-informatie over een gebouw eenduidig digitaal vast te leggen en te delen..

Zodat iedereen in de sector over dezelfde data beschikt.

Hierdoor kunnen gemeenten burgers beter betrekken en informeren..

Verlopen vergunningsprocedures soepeler en efficinter..

En kunnen aannemers sneller aan de slag.

Meer weten?

Kijk dan welke standaarden kunnen helpen op www.forumstandaardisatie.nl.

Status

Lijst status
 • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
 • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
 • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
 • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

IFC moet worden toegepast als bestandsformaat voor de communicatie over en onderlinge coördinatie van bouwwerkinformatiemodellen.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen
NutIndustry Foundation Classes (IFC) is een bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie (Bouw Informatie Model) tussen de verschillende software-applicaties van partijen in het bouwproces over met name bouwwerken. De standaard is ontwikkeld voor gebruik in de B&U sector. IFC is onafhankelijk waardoor niemand is gebonden aan softwarepakketten. Met IFC kan de hele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data. Hierdoor zorgt IFC ervoor dat informatie-uitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden en vergunningsaanvragers of bouwondernemers efficiënter verloopt. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het verlenen van (bouw) vergunningen en bij het ontwikkelen en ontwerpen van gebouwen.

Werking

IFC is een standaard voor zowel semantische afspraken als voor dataformats en richt zich specifiek op BIM-informatie over bouwwerken. De standaard maakt het mogelijk om een driedimensionaal geometrisch model van een bouwwerk digitaal vast te leggen, inclusief de gegevens van de daarin ondergebrachte elementen en hun onderlinge relaties. Deze beschrijving kan vervolgens in IFC formaat uitgewisseld worden tussen partijen die betrokken zijn bij ontwikkeling, vergunningverlening, beheer en onderhoud van een gebouw.

 

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Industry Foundation Classes

Versie
2x3 TC1
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
BuildingSMART

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

Zowel bij het BIM Loket, als bij de beheerorganisatie Building Smart is meer informatie over de IFC standaard te vinden.

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Op de site van de beheerorganisatie Building Smart staan een aantal hulpmiddelen https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-formats/

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Uit de experttoetst is naar voren gekomen dat bij het toepassingsgebied de opmerking moet worden geplaatst dat de bruikbaarheid van IFC zich primair richt op gebouwen – in de breedste zin van het woord. Er is echter een grijs gebied tussen de wereld van „bouwwerken‟ en de wereld van infrastructuur en weg- en waterbouw. Een voorbeeld is de realisatie van een kunstwerk in een snelweg (bijv. een viaduct) of het uitdiepen van een vaarweg (baggeren). Naar mening van de expertgroep vallen deze domeinen op basis van het gekozen toepassingsgebied buiten het primaire domein van IFC.

Adoptieadviezen

De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

In de vergadering van 7 oktober 2020 besloot het Forum Standaardisatie om de bouwstandaarden te evalueren in het kader van regulier onderhoud op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. In 2021 is dit onderzoek afgerond. Het onderzoek richtte zich met name op de huidige relevantie van de standaard, het functioneel toepassingsgebied, het gebruik, belang, beheer en de stand van zaken rond de adoptie van de standaard. 

Hieronder de conclusies en aanbevelingen voor IFC:

 1. Stimuleer een goede verbinding en afstemming met de andere bouwstandaarden, met name met NLCS.
 2. Blijf de standaard ontwikkelen in lijn met BGT en IMBOR.
 3. Stimuleer dat de nieuwe versie van de standaard binnen een beperkte periode wordt geïmplementeerd door de softwareleveranciers en met name de grote marktleiders. Maak daarbij ook gebruik van opdrachtgevers binnen de overheid en de Europese Unie.
 4. Zorg voor meer kennis van de standaard en benoem de ontwikkelingen en toepassingsvoordelen binnen de overheid.

   

De hieronder huidige oproep blijft van kracht:

Het College Standaardisatie adviseert overheidsorganisaties om daar waar mogelijk uit te gaan van de zogenaamde ‘coordination view’ binnen IFC. Het Rijksvastgoedbedrijf schrijft de IFC-standaard voor via het Rijksvastgoedbedrijf Bouwwerk Informatie Model Norm.

Uitstekend beheer
 • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
 • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Expertadvies

110805_Expertadvies_IFC.pdf

PDF Document | 467.47 KB
Consultatie

110915_Consultatiereacties_IFC_01.pdf

PDF Document | 807.05 KB
Toelichting

11-11-07c_CS-advies-IFC.pdf

PDF Document | 207.4 KB
Toelichting
Aanmelding

OS-Aanmelding-IFC.pdf

PDF Document | 106.24 KB
Evaluatierapport 2021

Evaluatie-bouwstandaarden-2021_2.pdf

PDF Document | 1015.64 KB
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

15-11-2011

Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

26-05-2011

Overig

Toelichting

VISI versie 1.4 kent samenhang met de standaard IFC (Industry Foundation Classes). VISI wordt gebruikt voor de formele communicatie binnen het bouwproces. IFC wordt gebruikt voor het uitwisselen van bouwwerkinformatiemodellen zoals 3D-tekeningen, toegepaste materialen en planning. Een IFC-bestand kan als bijlage aan een VISI-bericht worden toegevoegd, waarbij in het bericht meta-data over de bijlage kan worden opgenomen (onder andere de duiding van het type bijlage). Beide zijn onderdeel van het Bouw Informatie Model tezamen met een aantal andere standaarden.

Waarvoor geldt de verplichting

Bij het investeren in ICT-systemen die gebruikt worden voor het uitwisselen van 3D modellen van een bouwwerk.

Advies aan beheerder

Bij opname heeft het College Standaardisatie het Benelux-chapter van ‘buildingSMART’ opgeroepen om binnen een jaar een verificatiemogelijkheid (conformance test) van IFC-software te realiseren. Deze verificatiemogelijkheid is gerealiseerd en te vinden op: https://technical.buildingsmart.org/certification/ifc2x3-program/