XML

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

XML kan worden gebruikt voor het in tekst-format vastleggen en uitwisselen van gestructureerde gegevens die bedoeld zijn voor verwerking door machines.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Ja

Nut en werking

Typering
Gestructureerde gegevens in tekstformat
Nut

In het standaardformat XML kan je gegevens die bedoeld zijn voor verwerking door machines, vastleggen als gestructureerde tekst die ook een mens nog kan begrijpen.

XML is een heel eenvoudig format, maar ondanks die eenvoud kan je met XML eenduidige en complexe structuur in gegevens aanbrengen. Machines kunnen met XML ondubbelzinnig gestructureerde gegevens uitwisselen. Omdat een XML document een gewoon tekstdocument is, kan het als tekst uitgewisseld worden en kunnen mensen het ook lezen.

Werking

XML is een standaard van W3C die is ontwikkeld om gegevens tussen machines uit te wisselen over het world wide web. Zo wordt XML oorspronkelijk gebruikt om gegevens tussen clients en servers van web services als tekst in http(s) boodschappen te kunnen uitwisselen.

Inmiddels zijn er veel meer toepassingen van XML. Het is bijvoorbeeld het onderliggende format van de documentstandaard ODF.

XML structureert gegevens als tekst door gebruik te maken van tags (of 'etiketten') die beginnen met '<' en eindigen met '/>'. Een XML document bestaat uit een hiërarchie van elementen, die worden gevormd door tekst tussen een opening tag en closing tag. Een voorbeeld van een XML element:

<titel> Gone with the wind </titel>

XML heeft maar een paar verbluffend eenvoudige basisregels. De belangrijkste zijn dat iedere opening tag moet worden gevolgd door een closing tag, en dat je tags op de juiste manier moet nesten. Dus wel <a><b></b></a> maar niet <a><b></a></b>. Een XML document moet beginnen met één element op topniveau waar alle andere elementen onder komen. Je kan een XML element dus zien als een boom met één wortel-element. Ieder bestand dat aan de basisregels voldoet is een valide XML document.

Veel applicaties hebben baat bij striktere afspraken over de elementen en gegevens die in een XML document mogen voorkomen. Hiervoor bestaan aanvullende standaarden, in het bijzonder XML Schema en Document Type Definitions. Deze maken echter geen deel uit van de XML standaard zelf, het zijn complementaire standaarden om XML documenten nader te structureren.

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Extensible Markup Language

Versie
1.0
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
W3C

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

24-08-2009