COINS

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  COINS moet worden toegepast op het in samenhang vastleggen en uitwisselen van informatie en documenten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw gedurende de gehele levenscyclus.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  BIM uitwisselingsstandaard
  Nut

  In de ontwerp-, realisatie-, en onderhoudsfases van bouwprojecten wisselen opdrachtgevers en opdrachtnemers heel diverse informatie uit, die wel met elkaar verbonden is. Denk aan eisen- en functiespecificaties, objectenbomen, GIS-data, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen en objecttype-bibliotheken.  De uitwisseling van deze informatie gaat vaak moeizaam omdat partijen verschillende software gebruiken waardoor de informatie niet uitwisselbaar of leesbaar is. 

  COINS maakt het mogelijk om data over objecten, opgeslagen in verschillende digitale formaten die voldoen aan verschillende standaarden, in onderlinge samenhang en systeemonafhankelijk uit te wisselen. Dankzij COINS kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers die software van verschillende leveranciers gebruiken gemakkelijker samenwerken. 

  Werking

  COINS gaat uit van een kernmodel dat een semantische beschrijving geeft van objecten, hun onderlinge relatie(s) en hun kenmerken. COINS maakt gebruik van de metadatastandaarden RDF en OWL, die beiden op de lijst aanbevolen standaarden van het Forum Standaardisatie staan.

  COINS beschrijft ook een standaard containerformaat om objecten met hun metadata uit te wisselen.  Leveranciersafhankelijke software exporteert data naar, en importeert data van een leveranciersonafhankelijk COINS containerbestand.  Zo kan de data in een neutraal formaat, leveranciersonafhankelijk uitgewisseld worden.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen

  Versie
  2.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  BIM Loket

  Toepassing

  Community

  Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

  COINS 2.0 wordt onder andere gebruikt door Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam, provincie Gelderland en provincie Noord-Holland. Daarnaast heeft onder andere ProRail ervaring opgebouwd met het gebruik van de standaard.

  Conformiteitstest

  Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

  Het BIM Loket ontwikkelt momenteel een COINS Validation Service. Hiermee kunnen gebruikers hun COINS Containers (laten) testen op conformiteit met de standaard. De COINS Validation Service wordt naar verwachting in eind 2017 gepubliceerd op de website van het BIM Loket.

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Wanneer COINS wordt uitgevraagd als onderdeel van een bouwproject, dan is het gehele ICT perceel van het bouwproject bepalend voor het van toepassing zijn van de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT producten of diensten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0024717/2008-11-23). Dus niet alleen de kosten van de software licentie.

  Adoptieadviezen

  De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

  Ten aanzien van de adoptie van de standaard worden de volgende oproepen gedaan:

  1. Het BIM Loket wordt opgeroepen om een dialoog met gebruikers en softwareleveranciers op te zetten over het juist gebruiken van de standaard.
  2. Het BIM Loket wordt opgeroepen om begin 2018 de vastgestelde en gepubliceerde beheerdocumentatie onder de aandacht te brengen bij (potentieel) gebruikers van COINS.
  3. Het BIM Loket wordt opgeroepen om ook documentatie voor softwareleveranciers op te stellen, zoals een implementatiehandleiding.
  4. Softwareleveranciers worden opgeroepen om import- en exportfunctionaliteit te ontwikkelen zodat COINS-containers ingelezen en uitgeschreven kunnen worden.
  5. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) worden opgeroepen om meer bekendheid te geven aan het nut en de noodzaak voor COINS. Het BIM Loket kan hier bij ondersteunen.
  6. Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om na anderhalf jaar te toetsen of er voldoende marktondersteuning is door softwareleveranciers.
  7. Het Forum Standaardisatie wordt opgeroepen om meer duidelijkheid te geven over de handhaving van de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.

  De opgeroepen partijen worden gevraagd om één jaar na opname van de standaard over de voortgang op deze punten te rapporteren aan het Forum Standaardisatie.

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Nee
  Expertadvies

  20171004-Expertadvies-COINS.pdf

  PDF Document | 474.94 KB
  Consultatie
  Toetsing
  Definitief
  Forumadvies

  FS 180425.3A Forum-advies COINS 2.0.pdf

  PDF Document | 295.71 KB
  Intakeadvies

  FS-170614.2B-Intakeadvies-COINS.pdf

  PDF Document | 336.71 KB
  Datum van aanmelding

  Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

  28-04-2017

  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  24-05-2018

  Overig

  Toelichting

  COINS 2.0 maakt gebruik van de standaarden RDF en OWL. COINS 2.0 kan gebruikt worden om IFC bestanden uit te wisselen in combinatie met gerelateerde data.

  Waarvoor geldt de verplichting

  Voor het uitwisselen van samenhangende digitale bouwinformatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

  Software

  Er zijn twee open source software implementaties beschikbaar de COINS Navigator en de COINS API.