COINS

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
 • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
 • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
 • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
 • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Archief
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

COINS moet worden toegepast op het in samenhang vastleggen en uitwisselen van informatie en documenten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw gedurende de gehele levenscyclus.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
BIM uitwisselingsstandaard
Nut

In de ontwerp-, realisatie-, en onderhoudsfases van bouwprojecten wisselen opdrachtgevers en opdrachtnemers heel diverse informatie uit, die wel met elkaar verbonden is. Denk aan eisen- en functiespecificaties, objectenbomen, GIS-data, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen en objecttype-bibliotheken.  De uitwisseling van deze informatie gaat vaak moeizaam omdat partijen verschillende software gebruiken waardoor de informatie niet uitwisselbaar of leesbaar is. 

COINS maakt het mogelijk om data over objecten, opgeslagen in verschillende digitale formaten die voldoen aan verschillende standaarden, in onderlinge samenhang en systeemonafhankelijk uit te wisselen. Dankzij COINS kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers die software van verschillende leveranciers gebruiken gemakkelijker samenwerken. 

Werking

COINS gaat uit van een kernmodel dat een semantische beschrijving geeft van objecten, hun onderlinge relatie(s) en hun kenmerken. COINS maakt gebruik van de metadatastandaarden RDF en OWL, die beiden op de lijst aanbevolen standaarden van het Forum Standaardisatie staan.

COINS beschrijft ook een standaard containerformaat om objecten met hun metadata uit te wisselen.  Leveranciersafhankelijke software exporteert data naar, en importeert data van een leveranciersonafhankelijk COINS containerbestand.  Zo kan de data in een neutraal formaat, leveranciersonafhankelijk uitgewisseld worden.

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen

Versie
2.0
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
BIM Loket

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

COINS 2.0 wordt onder andere gebruikt door Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam, provincie Gelderland en provincie Noord-Holland. Daarnaast heeft onder andere ProRail ervaring opgebouwd met het gebruik van de standaard.

Conformiteitstest

Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

Het BIM Loket ontwikkelt momenteel een COINS Validation Service. Hiermee kunnen gebruikers hun COINS Containers (laten) testen op conformiteit met de standaard. De COINS Validation Service wordt naar verwachting in eind 2017 gepubliceerd op de website van het BIM Loket.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Wanneer COINS wordt uitgevraagd als onderdeel van een bouwproject, dan is het gehele ICT perceel van het bouwproject bepalend voor het van toepassing zijn van de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT producten of diensten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0024717/2008-11-23). Dus niet alleen de kosten van de software licentie.

Adoptieadviezen

De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

In de vergadering van 7 oktober 2020 besloot het Forum Standaardisatie om de bouwstandaarden te evalueren in het kader van regulier onderhoud op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. In 2021 is dit onderzoek afgerond. Het onderzoek richtte zich met name op de huidige relevantie van de standaard, het functioneel toepassingsgebied, het gebruik, belang, beheer en de stand van zaken rond de adoptie van de standaard. 

Hieronder de conclusies voor COINS:

 • De standaard heeft zijn ‘end of life’ bereikt. Dit wordt onderschreven door alle geïnterviewde experts en ook actief uitgedragen op de website van de beheerder BIM Loket.
 • Er is al een vervangende standaard voor COINS: ICDD, die in combinatie met NTA 8035 wordt gezien als vervanger voor COINS. Ook dit wordt onderschreven door alle geïnterviewde experts en actief uitgedragen door de beheerder van COINS.
 • COINS wordt nog maar door twee partijen (Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland) toegepast en deze geven aan het gebruik van de standaard af te bouwen.
 • Een standaard voor het in samenhang uitwisselen van bouwinformatie heeft toegevoegde waarde en verdient zijn plek op de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie.

Ten aanzien van COINS worden aan het Forum Standaardisatie de volgende aanbevelingen gedaan:

 1. Start per direct de procedure voor verwijdering van COINS van de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie.
 2. Nodig BIM Loket per direct uit om ICDD en NTA 8035 aan te melden voor opname op de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie, en start op basis hiervan de procedure voor aanmelding van de standaard op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.
Uitstekend beheer
 • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
 • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Forumadvies
Expertadvies verwijdering
Consultatie verwijdering
Expertadvies

20171004-Expertadvies-COINS.pdf

PDF Document | 474.94 KB
Consultatie
Toetsing
Definitief
Forumadvies

FS 180425.3A Forum-advies COINS 2.0.pdf

PDF Document | 295.71 KB
Intakeadvies

FS-170614.2B-Intakeadvies-COINS.pdf

PDF Document | 336.71 KB
Evaluatierapport 2021

Evaluatie-bouwstandaarden-2021_0.pdf

PDF Document | 1015.64 KB
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

28-04-2017

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

24-05-2018

Overig

Toelichting

Naar aanleiding van de evaluatie is in het najaar van 2021 de procedure voor verwijdering van COINS gestart (zie voor meer informatie onder het kopje "Adoptieadviezen"). Op 2 februari 2023 stemde het OBDO in met het niet meer verplichten of aanbevelen van COINS aan de overheid.COINS 2.0 maakt gebruik van de standaarden RDF en OWL. COINS 2.0 kan gebruikt worden om IFC bestanden uit te wisselen in combinatie met gerelateerde data.

Waarvoor geldt de verplichting

Voor het uitwisselen van samenhangende digitale bouwinformatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Software

Er zijn twee open source software implementaties beschikbaar de COINS Navigator en de COINS API.