Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

SIKB0101 moet worden toegepast op de uitwisseling van onderzoeksgegevens over de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) en de specifieke gegevens die direct voortkomen uit (of vooruitlopen op) de besluiten die het bevoegd gezag naar aanleiding daarvan heeft genomen.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), semi-overheden en instellingen uit de publieke sector.

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

Bodeminformatie

Nut

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector kunnen met SIKB0101 bodemkwaliteitsgegevens, inclusief geografische en administratieve gegevens, uitwisselen. De meerwaarde van SIKB0101 is dat het ertoe bijdraagt dat partijen in het bodembeheer snel en foutloos gegevens kunnen uitwisselen. Dit biedt voordelen voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.

Werking

SIKB0101 is een standaard voor de uitwisseling van gegevens voor de milieuhygiënische data binnen het bodembeheer. Het gaat daarbij om het vaststellen of voorkomen van schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu ten gevolge van bodemvervuiling. Een onderdeel van het gebruik is het aanleveren van bodemkwaliteitgegevens aan landelijke registratiesystemen voor bodemkwaliteit (Bodemloket), aan lokale systemen (bodem informatiesystemen provincies, omgevingsdiensten en gemeenten) en aan BoToVa, het landelijke systeem voor de toetsing van bodem en waterbodems (o.a. vervuilde grond, grondwater, bouwstoffen en bagger). Daarvoor is SIKB0101 de de facto standaard.

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
SIKB0101
Versie
14.0.0
Beheerorganisatie
SIKB

Toepassing

Hulpmiddelen

Er staan verschillende hulpmiddelen en documentatie bij de beheerorganisatie SIKB op www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0101.

 

Conformiteitstest

Informatie over conformiteitstoetsing is te vinden op www.sikb.nl/datastandaarden/datasets-bodem/validatie?term=controletool&p=1.

 

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

De SIKB0101-standaard voldoet aan 'uitstekend beheer'. Versie 14 is op 28 juni 2019 gewijzigd naar versie 14.1.0.

Adoptieadviezen

Ten aanzien van de adoptie van de standaard worden de volgende oproepen gedaan:

  1. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt opgeroepen om te onderzoeken of het mogelijk is om het gebruik van SIKB0101 verplicht te stellen voor de elektronische uitwisseling van (milieuhygiënische) bodemgegevens tussen bedrijven en overheden, tussen burgers en overheden en tussen overheden onderling. De digitale levering van gegevens uit door derden uitgevoerd onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen worden geborgd in toekomstige wet- en regelgeving, zoals de herziene Wet bodembescherming en de Omgevingswet.
  2. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat XML-bestanden worden geaccepteerd in het digitale berichtenverkeer in verband met vergunningsprocessen en Omgevingsloket Online en Activiteitenbesluit Internet Module hierop aan te passen (deze ondersteunen nu alleen PDF-bestanden).
  3. VNG en IPO worden opgeroepen om gemeenten en provincies aan te sporen om onderling afspraken te maken over het aanleveren – conform SIKB0101 – van informatie voor het Bodemloket en zo het Bodemloket een impuls te geven.
  4. Het Bureau Forum Standaardisatie en SIKB worden opgeroepen om gezamenlijk te kijken hoe ze kunnen samenwerken om SIKB0101 onder de aandacht te brengen en adoptie van de standaard te bevorderen.
Uitstekend beheer
Ja voor deze standaard
Datum van aanmelding
2014-04-22
Datum van besluit
2014-12-09

Overig

Toelichting
  • SIKB0101 sluit aan op het Basismodel geo-informatie (NEN 3610). Met de GEO-standaarden is daarmee uitwisseling van geo-informatie tussen verschillende informatiesystemen (ook andere dan bodeminformatiesystemen) mogelijk.
  • Aquo en SIKB0101 worden geharmoniseerd voor wat betreft meetgegevens van bijvoorbeeld waterbodem en grondwater.
  • SIKB0102 is een naastliggende standaard met een ander werkingsgebied, namelijk archeologische informatie. Er is geen inhoudelijk verband met SIKB0101, alleen de beheerorganisatie is dezelfde.
Waarvoor geldt de verplichting

De verplichting geldt bij de investering in een systeem of dienst waarmee kwaliteitsgegevens van bodems uitgewisseld worden. 

Aandachtspunten

Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard mogelijk relevant:

 

Basisregistraties / overheidsgegevens

48000000-8 Software en informatiesystemen
38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)