SIKB0102

SIKB0102 is een afgesproken model met bijbehorende set basisregels over het digitaal uitwisselen van informatie over archeologische bodemvondsten. Het beschrijft welke informatie je kan delen, tot op welk detailniveau en op welke manier. SIKB0102 vermindert fouten in gegevensuitwisseling en versnelt het proces. Handig voor iedereen die archeologisch onderzoek doet of daarop wacht.

Inhoudsopgave

Content

Introductie

*Pianomuziek speelt*

We zien een bouwplaats.

Voiceover:
Gemeenten die een nieuwe woonwijk ontwikkelen moeten niet alleen bóven de grond weten wat er speelt. Betrouwbare informatie over water en bodem is onmisbaar om slim en klimaatbestendig te kunnen bouwen. Maar die gegevens moeten wel voor alle betrokken partijen begrijpelijk en toegankelijk zijn.

Beeld: We zien verschillende voorbeelden van beschikbare informatie en standaarden als tekst in beeld.

Voiceover:
Daarom zijn er open standaarden. Het gebruik van deze standaarden levert heldere en eenduidige gegevens op. Over de grondwaterstand, het oppervlaktewater, de riolering, bodembeheer en archeologie. De standaarden helpen waterschappen, projectontwikkelaars en andere ketenpartners om gegevens eenvoudig met elkaar te delen. Zo kunnen gemeenten nieuwbouwprojecten beter plannen, grond sneller bouwrijp maken en duurzaam bouwen. Nu en in de toekomst. Meer weten? Kijk dan welke standaarden u kunnen helpen op www.forumstandaardisatie.nl.

Beeldtekst: Forum Standaardisatie.
Standaard Samenwerken.

*Digitaal geluidseffect*
*Pianomuziek eindigt*


Status

Lijst status
 • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
 • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
 • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
 • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

SIKB0102 moet worden toegepast op de digitale uitwisseling van archeologische gegevens tussen opgravende instanties, vondstendepots en/of archeologische registers.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Archeologische informatie
Nut

Met SIKB0102 kunnen overheden en bedrijven gestandaardiseerde archeologische informatie uitwisselen. Dankzij het gebruik van de SIKB0102-uitwisselingsstandaard zijn archeologische onderzoeksgegevens voor iedereen online beschikbaar. Deze gegevens zijn transparant opgezet en beschreven, wat ten goede komt aan het vertrouwen in de kwaliteit van de beschikbare digitale documentaties. Het koppelen van verschillende datasets - bijvoorbeeld in het kader van een synthetiserend onderzoek - wordt vereenvoudigd. Hierdoor kan er met minder inspanning meer kenniswinst worden geboekt. Bedrijfsprocessen lopen efficiënter in een digitaal traject dan in een analoog traject.

 

Werking

Een opgravende instantie, overheidsorganisatie of een bedrijf dat archeologisch onderzoek en/of vondsten doet heeft een wettelijke plicht om binnen twee jaar na afronding van de opgraving de verzamelde informatie beschikbaar te stellen aan een aantal depots (landelijk, provinciaal en/of gemeentelijk). De structuur, het formaat en de waarden voor de digitale uitwisseling van deze informatie wordt beschreven in de SIKB0102-standaard.

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

SIKB0102

Versie
4.3.0
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
SIKB

Toepassing

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Er staan verschillende hulpmiddelen en documentatie bij de beheerorganisatie SIKB op www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0102.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Opname van SIKB0102 op de lijst met open standaarden als ‘Pas toe of leg uit’ standaard geeft een impuls aan de adoptie van deze standaard. De implementatie van de standaard zal vorm krijgen in de plannen, aanbestedingen en uitvoering van betrokken partijen. Verder maakt het toekennen van het predicaat 'uitstekend beheerproces' het makkelijker om toekomstige versie van SIKB0102 op de lijst op te nemen.

De standaard is per 26 november 2021 gewijzigd naar versie 4.3.0.

 

Adoptieadviezen

Ten aanzien van de adoptie van de standaard worden de volgende oproepen gedaan:

 1. Aan de SIKB om – nog meer dan nu - zorg te dragen dat met name kleine partijen ondersteuning krijgen.
 2. Aan de SIKB om de betrokkenheid van de archeologische sector te verbeteren door een steviger vertegenwoordiging van systeemleveranciers/ontwikkelaars in het CCvD datastandaarden te realiseren.
 3. Aan VNG om SIKB0102 compliant software op te nemen in de gemeentelijke software catalogus.
 4. Aan de organisatoren van de Reuvensdagen (De Stichting Reuvens, de Programmacommissie en het organiserend team), de RCE, DANS en de SIKB om de komende jaren tijdens de Reuvensdagen aandacht te besteden aan ontwikkelingen en implementaties van SIKB0102. Dit kan bijvoorbeeld met gerichte call for papers of call for sessions aan de belanghebbenden op dit onderwerp.
 5. Aan de RCE om het Archeologisch Basis Register (ABR) samen met het archeologisch werkveld door te ontwikkelen met gebruikmaking van een goed, participatief model.
 6. Aan de SIKB / het CCvD datastandaarden om de monitoring van de adoptie op te pakken met een nulmeting in 2015 en daarna iedere 2 jaar een voortgangsmeting. De meting moet niet alleen aandacht besteden aan de partijen die wel gebruik maken van de standaard maar ook de partijen die dat niet doen.
 7. Aan de SIKB om voor de langere termijn de wijze van financiering van SIKB0102 duurzaam in richten.
Uitstekend beheer
Ja voor deze standaard
Definitief

Besluit-Nationaal-Beraad-SIKB0102_0.pdf

PDF Document | 155.04 KB
Expertadvies

Expertadvies-SIKB0102.pdf

PDF Document | 575.88 KB
Forumadvies

Forumadvies-SIKB0102.pdf

PDF Document | 265.19 KB
Intakeadvies

Intakeadvies-SIKB0102.pdf

PDF Document | 267.68 KB
Consultatie
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

05-05-2015

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

02-02-2016

Overig

Toelichting

SIKB0101 is een naastliggende standaard met een ander werkingsgebied namelijk milieutechnische bodeminformatie. Er is geen inhoudelijk verband met SIKB0102. Alleen de beheerorganisatie is dezelfde.

Waarvoor geldt de verplichting

De verplichting geldt bij een investering in een systeem of dienst dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van archeologische informatie, verzameld tijdens het uitvoeren van archeologisch onderzoek en/of bij een archeologische vondst.

Sjabloon-bestektekst

Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard mogelijk relevant:

 

Basisregistraties / overheidsgegevens

48000000-8 Software en informatiesystemen
38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)