UBL

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Het elektronisch uitwisselen van (bedrijfs)documenten zoals inkooporders, facturen en aanmaningen.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Factuurformaat
Nut

Door de toepassing van de standaard ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen partijen. Hierdoor wordt het administratieproces efficiënter en goedkoper, en is er minder kans op fouten.

Werking

Universal Business Language (UBL), is een bibliotheek van standaard zakelijke XML-documenten zoals inkooporders en facturen. UBL is ontworpen ter vervanging van zakelijke correspondentie via fax en papier, en bedoeld om bedrijfsprocessen direct elektronisch op elkaar aan te laten sluiten. UBL is een vrij uitgebreide standaard, waarbij vrijwel niemand de volledige standaard (alle velden) heeft geïmplementeerd. Veelal worden ‘profielen’ gedefinieerd waarin beschreven staat welke velden gebruikt worden. Van deze geselecteerde velden wordt dan vaak ook in meer detail beschreven wat de betekenis is van informatie die in dat betreffende veld geplaatst moet worden. Voorbeelden van die profielen zijn SI-UBL en UBL-OHNL.

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Universal Business Language

Versie
2.1
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
OASIS

Toepassing

Conformiteitstest

Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

Softwareleveranciers kunnen bij UBL Ketentest, een initiatief van onderzoeksbureau GBNED en Platform E-factureren, grotendeels zelf testen of zij facturen kunnen opmaken in UBL-formaat, kunnen verzenden en zelf kunnen verwerken. Deelname aan deze ketentest is kosteloos. Zie hiervoor http://www.softwarepakketten.nl/cmm/paginas/pagina_epa.php?id=188&bronw=7. Van de 52 deelnemende leveranciers, maken 32 leveranciers gebruik van UBL 2.0 en 18 leveranciers van UBL 2.1.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Vanaf november 2018 zijn overheden op grond van de Europese richtlijn inzake e-factureren (EU/55/2014) verplicht bij overheidsopdrachten e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Hierdoor worden overheden verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan een Europees semantische model voor e-facturatie (kernfactuur) en een beperkte lijst van syntaxen. De Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 al over op e-factureren. Ook de standaard UBL zal hiertoe behoren, maar waarschijnlijk ook UN/CEFACT, EDIFACT en ISO20022. De overheid gebruikt echter met name profielen afgeleid van UBL (SI-UBL en UBL-OHNL). Vandaar de aanbeveling om UBL als overkoepelende syntax voor efacturatie op de aanbevolen lijst op te nemen.

Uitstekend beheer
Nee
Advies
Forumadvies
Definitief
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

15-11-2016

Overig

Toelichting

SMEF: SMeF, een semantisch model voor de elektronische factuur, ondersteunt berichten in UBL-formaat.

NLCIUS: NLCIUS is een aanvullende specificatie op de verplichte Europese Norm (EN)16931 voor toepassing in Nederland, geschreven in UBL-formaat.

SETU: De standaard kent in toepassing gelijkenis met de SETU-standaard, een standaard voor e-facturen betreffende inhuur van arbeidskrachten.

PEPPOL BIS: een specificatie voor de uitwisseling van e-Procurement gegevens binnen de EU, maakt gebruik van een subset van UBL.

Binnen de Nederlandse overheid zijn (naast SETU) op dit moment twee e-factuurstandaarden op basis van UBL gangbaar:

UBL-OHNL zoals de rijksoverheid die heeft vastgesteld en gebruikt wordt in combinatie met Digipoort, de ICT-centrale voor berichtenverkeer met de overheid (dus uitsluitend B2G);

SI-UBL, zoals belangrijke (internationale) marktpartijen van e-factuuroplossingen die hebben afgesproken in de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa), voorheen Stichting Simplerinvoicing (dus zowel B2G als B2B).

Aandachtspunten

Voor ondersteuning bij de implementatie van e-factureren kan het Standaardisatieplatform e-factureren helpen. Voorheen was ondersteuning belegd bij het PIANOo Pogrammabureau e-factureren.