NLCIUS

NLCIUS is een specificering van een Europese norm. Samen beschrijven ze welke gegevens in een e-factuur moeten en mogen zitten, wat ze betekenen en hoe onderlinge relaties zijn. Zo kunnen facturen snel en betrouwbaar worden ingelezen en zijn minder administratieve handelingen nodig. De norm is belangrijk voor alle systemen die e-facturen maken, want e-facturen die niet voldoen mogen worden afgekeurd.

Inhoudsopgave

Content

Introductie

Voice over NLCIUS

Of je nu opdrachtgever bent..

..of ondernemer.

Vakmensen willen zich richten op dat wat hen energie geeft.

NLCIUS helpt hen daarbij.

NLCIUS is de open standaard voor elektronisch factureren.

Die helpt bij het uitwisselen van data.

En voorschrijft welke gegevens e-facturen moeten vermelden.

Zo kunnen factuurdata makkelijk worden ingelezen

Zijn minder administratieve handelingen nodig.

En hoeft niemand langer op zijn geld te wachten dan nodig.

Meer weten? Ga naar forumstandaardisatie.nl

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

NLCIUS moet worden toegepast op de verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland (waaronder overheden) welke zijn  bestemd voor  Nederlandse overheden en instellingen uit de (semi-)publieke sector en de ontvangst hiervan door deze overheden en instellingen.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Elektronische factureren 
Nut

NLCIUS is een aanvullende specificatie op de verplichte Europese Norm (EN)16931 voor toepassing in Nederland. De Europese Norm (EN16931) beschrijft de wijze van e-factureren naar overheden en is ook bruikbaar voor bedrijven onderling. EN16931 en NLCIUS geven duidelijkheid aan overheden en bedrijven over de elementen en gegevens die op facturen naar overheidsorganisaties gebruikt dienen te worden in Nederland.

Werking

In combinatie met de Europese Norm (EN)16931 beschrijft NLCIUS welke gegevenselementen er in een elektronische factuur opgenomen dienen en kunnen worden, wat de samenhang is tussen deze elementen en wat de betekenis is van deze elementen. EN 16931 biedt ruimte om aanvullende eisen te stellen door zowel (groepen van) ontvangers als verzenders. Bijvoorbeeld om land-specifieke wetgeving te implementeren. Om te voorkomen dat ontvangers aan overheidszijde hierin afwijkende keuzes maken is, hebben TNO en NEN samen met belanghebbenden een 'core invoice usage specification' (CIUS) ontwikkelt voor verplichte toepassing in Nederland. Uitgangspunt is dat deze Nederlandse CIUS (NLCIUS) zal zo min mogelijk afwijkt van de Europese norm.

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

De beheerder Standaardisatieplatform e-factureren biedt meer Informatie over NLCIUS. Technische vragen kunt u direct stellen via support@stpe.nl.

Daarnaast is er het onafhankelijk publiek-privaat overlegplatform Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) die faciliteert de beleidsmatige discussie over e-factureren en e-procurement in Nederland.

Praktijkvoorbeelden

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Ja voor deze standaard
Expertadvies

20180206-Expertadvies-NLCIUS.pdf

PDF Document | 678.5 KB
Definitief
Toelichting
Forumadvies

FS-180425.2D-Forumadvies-NLCIUS-1.0.pdf

PDF Document | 146.01 KB
Intakeadvies

Intakeadvies-NLCIUS.pdf

PDF Document | 542.35 KB
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

25-05-2018

Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

24-04-2017

Overig

Toelichting

NLCIUS is een nieuwe versie van SMeF en is een aanvullende specificatie op de Europese Norm EN16931 voor toepassing in Nederland. NLCIUS heeft net als SMeF2.0 tot doel om op semantisch niveau te komen tot één model voor elektronische facturen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om meerdere standaarden te ondersteunen omdat een dergelijk model overheid en bedrijfsleven duidelijkheid biedt over welke elementen er op een elektronische factuur opgenomen dienen te worden ongeacht de onderliggende techniek van uitwisseling. De onderliggende techniek is gespecificeerd in bijvoorbeeld de SETU en UBL standaard. Dit zijn twee veelgebruikte standaarden voor elektronisch factureren. Dankzij mappings kunnen gebruikers van deze standaarden op een eenvoudige uniforme wijze elektronisch naar de overheid factureren. Mappings naar andere standaarden zijn bovendien ook mogelijk. UBL wordt nu getoetst voor opname op de aanbevolen lijst met standaarden van Forum Standaardisatie.

Aandachtspunten

Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard relevant:

Financieel /administratieve systemen

48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken

48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding

48444100-3 Factureringssysteem

79999200-5 Factureringsdiensten