Over de standaard

Beschrijving

Toegankelijkheid websites

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)

Uitleg

Nut

Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

Werking

Digitoegankelijk is de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. EN 301 549 verwijst naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C die specificeert hoe content op websites en in webapplicaties ook toegankelijk kunnen worden gemaakt voor mensen met een functiebeperking. Daarnaast beschrijft EN 301 549 instructies voor het inkopen van toegankelijke producten en diensten.

Trefwoorden
Documentformaat
Website

Detailinformatie

Beheerorganisatie
ETSI
Volledige naam
Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe
Version
2.1.2
Waarvoor geldt de verplichting

Bij investeringen in webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.

Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid in werking. Voor meer informatie zie https://www.digitoegankelijk.nl.

Implementatie

Domein
Document & (Web)Content
Conformiteitstest

De volgende sites helpen om een website of een document te testen op een aantal aspecten van WCAG 2.1 (de toegankelijksrichtlijnen die besloten liggen in EN 301 549):

Dit zijn noch formele, noch volledige conformiteitstests.  Een aantal criteria van WCAG 2.1 kan niet automatisch getest worden, en vereist handmatige controle.

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die u kunnen helpen met het testen en certificeren van de toegankelijkheid van uw website of webapplicatie.

Community en Organisaties

Op https://www.digitoegankelijk.nl vindt u informatie over digitale toegankelijkheid voor websites en webapplicaties van de overheid. Ook vindt u hier informatie over de wettelijke verpichting van digitale toegankelijkheid.

Toetsingsinformatie

Functioneel toepassingsgebied

Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) moet worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Toelichting bij opname

Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) vervangt Webrichtlijnen 2.0 op de pas-toe-of-leg-uit lijst sinds oktober 2016. Zowel Digitoegankelijk als Webrichtlijnen baseren zich op de technische toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 van W3C, alleen gaat Digitoegankelijk uit van de Europese Norm EN 301 549 die ook instructies voor inkoop beschrijft. In de praktijk verandert er daarom niets aan de WCAG 2.1 toegankelijkheidsrichtlijnen waaraan overheidswebsites en webapplicaties moeten voldoen.

Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid in werking. De pas-toe-of-leg-uit verplichting voor Digitoegankelijk blijft van kracht tot alle overheidswebsites wettelijk toegankelijk moeten zijn.

Sinds december 2018 verwijst het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid naar versie 2.1.2 van EN 301 549 die uitgaat van de WCAG 2.1 toegankelijkheidsrichtijnen. Het OBDO en Forum Standaardisatie hebben deze versie overeenkomstig aangepast op de pas-toe-of-leg-uit lijst.

Datum van besluit
2016-10-19
Datum van aanmelding
2016-04-26

Inkoop

Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal DigiToegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.1) voornamelijk voorkomen onder de volgende categoriën en CPV codes:

  • 48224000-4 Software voor webpage-editen
  • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
  • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
  • 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites
  • 48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
  • 72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
  • 72512000-7 Documentbeheerdiensten
  • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie

Voor meer informatie lees ook de Handreiking "Vragen om Open Standaarden bij Inkoop".