JCDR

Decentrale overheden slaan hun regelgeving en wijzigingen op in de voorziening Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). JCDR is een afgesproken tekstvolgorde (syntaxis) voor verwijzingen naar die documenten. Zo kunnen computersystemen gemakkelijk de regels citeren, vinden en met elkaar verbinden. Maakt of heeft u een systeem met verwijzingen naar decentrale regelgeving? Sluit aan bij DROP en gebruik JCDR.

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

JCDR moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar decentrale regelgeving.

 

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Identificatie van en verwijzingen naar decentrale regelgeving
Nut

Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (WEB) zijn decentrale overheden vanaf 1 januari 2011 verplicht om hun algemeen verbindende voorschriften in geconsolideerde vorm op het internet aan te bieden. Dat houdt in dat elke overheid een collectie aanlegt met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Door toepassing van de standaard JCDR is decentrale wet- en regelgeving goed identificeerbaar en vindbaar.

Werking

De standaard JCDR beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving zijn opgeslagen.

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Juriconnect Decentrale Regelgeving

Versie
1.0
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
KOOP

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

Juriconnect, platform voor informatieuitwisseling en -standaardisatie in het juridisch domein.

In het platform zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

◾Belastingdienst (Centrum voor Kennis en Communicatie);

◾Raad voor de rechtspraak;

◾KOOP (namens Ministerie van Binnenlandse Zaken);

◾Reed Business Information;

◾Sdu Uitgeverij;

◾Wolters Kluwer B.V.;

◾Stipp;

◾Universiteit van Amsterdam;

◾PAUC (Platform Advocaten Uitgevers Contacten).

 Dit zijn partijen die als bron, leverancier, respectievelijk gebruiker van juridische informatie een substantiële rol spelen. Het secretariaat van het overlegplatform en de daaraan gerelateerde facilitaire werkzaamheden is door de Stuurgroep uitbesteed aan Stipp.

Doelstelling van het Platform is om met de betrokken partijen in de informatieketen van juridische informatie gezamenlijk te komen tot eenduidigheid in informatie-uitwisseling, structurering en metadatering. Het oogmerk hierbij is om de informatie zowel bij de bron, de leverancier als bij de afnemer efficiënt en doeltreffend te kunnen beheren en in de werkprocessen toe te kunnen passen. Daarbij wordt een efficiënte inrichting van de informatieketen nagestreefd, waarbij informatie- en waardetoevoeging zo dicht mogelijk bij de bron plaatsvindt en redundantie wordt tegengegaan.

Gestreefd wordt met name naar gebruik van, resp. standaardisatie in:

◾ Standaard-ID’s en verwijzingen naar wet- en regelgeving en jurisprudentie;

◾ Standaard-ID’s en verwijzingen naar andere informatiesoorten in het

juridisch informatiedomein; met name: Internationale verdragen, Officiële Publicaties, commentaren, tijdschriftartikelen en boeken;

◾ Standaard ID’s en verwijzingen voor EU-jurisprudentie en –regelgeving;

◾ Uitwerking van gezamenlijke metadata op hoofdniveaus.

Toetsingsinformatie

Adoptieadviezen

De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

De expertgroep stelde ten tijde van de toetsing als voorwaarde dat Juriconnect het draft beheerplan voor de standaarden BWB, JCDR en ECLI formaliseerde en publiekelijk beschikbaar maakte. Aan deze voorwaarde is voldaan: op de website van Juriconnect is het beheerplan te vinden van deze standaarden.

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Toelichting
Expertadvies
Forumadvies
Definitief
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

08-05-2013

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

28-11-2013

Overig

Toelichting

Alle drie de standaarden zijn gericht op standaardisatie van (elektronische) identificatie en/of verwijzing naar respectievelijk wet- en regelgeving en rechterlijke uitspraken, met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.

De standaard BWB (Basis Wetten Bestand)  is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".

De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatie van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in de CVDR zijn opgeslagen.

De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatie voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.

Advies aan beheerder

Ten aanzien van de toegankelijkheid, beveelt de expertgroep Juriconnect aan, om met name decentrale overheden te betrekken in de besluitvorming van het Juriconnect platform en hierover in overleg te gaan met b.v. VNG en provincies.