BWB

BWB is een afgesproken tekstvolgorde (syntaxis) voor verwijzingen naar landelijk vastgestelde wetten en regels. Door ons hieraan te houden kunnen computersystemen gemakkelijk de wetten en regels citeren, vinden en met elkaar verbinden. Maakt of heeft u een systeem met verwijzingen naar landelijke wet- en regelgeving? Gebruik BWB.

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

BWB moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar geconsolideerde wetten en regelingen of delen daarvan.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving
Nut

Citeren, vinden en verbinden van wet- en regelgeving gaat door toepassing van de BWB standaard sneller, eenvoudiger en geeft minder kans op fouten. Gebruik van de standaard biedt daardoor verbetering van interoperabiliteit.

Werking

De open standaard BWB biedt een eenduidige manier van verwijzen naar (onderdelen van) wet- en regelgeving.

De laatste versie (veris 1.3.1) maakt het mogelijk om in wet- en regelgeving te kunnen verwijzen naar:

- taalversies en onderdelen van internationale verdragen,

- wet- en regelgeving waarvan de indeling niet voldoet aan de gebruikelijke nummering van hoofdstukken en paragrafen, en

- ruime begrippen zoals “enig artikel”.

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Juriconnect standaard BWB "logische links naar wetgeving"

Versie
1.3.1
Beheerorganisatie
KOOP
Specificatiedocument

Juriconnect Standaard BWB 1.3.1.1.pdf

PDF Document | 323.81 KB

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

Juriconnect, platform voor informatieuitwisseling en -standaardisatie in het juridisch domein.

In het platform zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

◾Belastingdienst (Centrum voor Kennis en Communicatie);

◾Raad voor de rechtspraak;

◾KOOP (namens Ministerie van Binnenlandse Zaken);

◾Reed Business Information;

◾Sdu Uitgeverij;

◾Wolters Kluwer B.V.;

◾Stipp;

◾Universiteit van Amsterdam;

◾PAUC (Platform Advocaten Uitgevers Contacten).

 Dit zijn partijen die als bron, leverancier, respectievelijk gebruiker van juridische informatie een substantiële rol spelen. Het secretariaat van het overlegplatform en de daaraan gerelateerde facilitaire werkzaamheden is door de Stuurgroep uitbesteed aan Stipp.

Doelstelling van het Platform is om met de betrokken partijen in de informatieketen van juridische informatie gezamenlijk te komen tot eenduidigheid in informatie-uitwisseling, structurering en metadatering. Het oogmerk hierbij is om de informatie zowel bij de bron, de leverancier als bij de afnemer efficiënt en doeltreffend te kunnen beheren en in de werkprocessen toe te kunnen passen. Daarbij wordt een efficiënte inrichting van de informatieketen nagestreefd, waarbij informatie- en waardetoevoeging zo dicht mogelijk bij de bron plaatsvindt en redundantie wordt tegengegaan.

Gestreefd wordt met name naar gebruik van, resp. standaardisatie in:

◾ Standaard-ID’s en verwijzingen naar wet- en regelgeving en jurisprudentie;

◾ Standaard-ID’s en verwijzingen naar andere informatiesoorten in het

juridisch informatiedomein; met name: Internationale verdragen, Officiële Publicaties, commentaren, tijdschriftartikelen en boeken;

◾ Standaard ID’s en verwijzingen voor EU-jurisprudentie en –regelgeving;

◾ Uitwerking van gezamenlijke metadata op hoofdniveaus.

Toetsingsinformatie

Adoptieadviezen

De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

  • Partijen die nu de Juriconnect-standaard BWB gebruiken worden opgeroepen om de standaard verder te implementeren en voorbeelden te publiceren hoe de standaard kan worden gebruikt.
  • Juriconnect en KOOP worden opgeroepen om de link-maker1 van KOOP zichtbaarder te maken op de websites van Juriconnect en KOOP.
  • Juriconnect wordt opgeroepen om in begrijpelijke taal uit te leggen voor wie de standaard bedoeld is, hoe de standaard werkt, en hoe je deze kan toepassen.
  • Juriconnect wordt opgeroepen om te communiceren over de standaard met partijen die deze zouden kunnen gebruiken.
Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Ja voor deze standaard
Expertadvies
Forumadvies
Forumadvies
Toelichting

Juriconnect_Standaard_BWB_1_3_1.pdf

PDF Document | 323.81 KB
Definitief
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

07-05-2015

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

02-02-2016

Overig

Toelichting

De drie Juriconnect standaarden BWB, ECLI en JCDR zijn gericht op standaardisatie van identificatie met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.

De standaard BWB (Basis Wetten Bestand)  is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".

De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatie van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn opgeslagen.

De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatie voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.

 

Waarvoor geldt de verplichting

De verplichting geldt voor internet- en webservices met juridische documenten en systemen die (veel) verwijzingen kennen naar wet- en regelgeving.

Aandachtspunten

Bent u betrokken bij het aanschaffen van een ICT-product of -dienst die in relatie staat tot het verwijzen naar rechterlijke uitspraken, decentrale regelgeving of wet- en regelgeving, denk er dan aan dat de open standaarden BWB, JCDR en ECLI toegepast moeten worden. Concreet zal dit vaak aandacht voor inkoop van webredactie betekenen bij de (ver)bouw van een nieuwe website.

 

Advies aan beheerder

De beheerder, het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft de status uitstekend beheer toegekend gekregen ten aanzien van deze standaard. Voor overige adviezen aan de beheerder zie: adoptieadviezen.