ECLI

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

ECLI moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar rechterlijke uitspraken.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Verwijzing naar rechterlijke uitspraken
Nut

Toepassing maakt citeren, vinden en verbinden van jurisprudentie in Europa snel, eenvoudig en de kans op fouten wordt kleiner.

Werking

Met de ECLI-standaard kunnen alle rechterlijke uitspraken, uitgesproken in lidstaten van de Europese Unie of door Europese gerechten, van een unieke, betekenisvolle identificatiecode worden voorzien. In Nederland wordt een ECLI in ieder geval toegekend aan alle uitspraken die worden gepubliceerd, op de website van Rechtspraak.nl en/ of  door commerciële uitgevers. Daarnaast worden ook steeds meer  niet-gepubliceerde uitspraken van een ECLI voorzien. Alle in Nederland uitgegeven ECLI's worden, op z'n minst tezamen met enkele metadata, opgenomen in het ECLI-register, dat is geïntegreerd in de uitsprakendatabank van Rechtspraak.nl.

In de door de Europese Commissie onderhouden ECLI-zoekmachine zijn zoveel mogelijk van een ECLI voorziene uitspraken op Europees niveau toegankelijk gemaakt. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een in de standaard gedefinieerde set metadata, gebaseerd op de Dublin-Core- standaard.

De ECLI kan worden gebruikt om uitspraken te citeren in geschreven teksten, maar ook om er persistente deeplinks mee te produceren, zowel naar het Nederlandse ECLI-register als naar de ECLI-zoekmachine.

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

European Case Law Identifier

Versie
1.0
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
Juriconnect

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

Op Europees niveau is de ECLI-standaard vastgesteld door de Raad van de Europese Unie. Het Nederlandse toepassingsprofiel wordt beheerd door Juriconnect. De Raad voor de Rechtspraak is de nationale ECLI-coördinator, verantwoordelijk voor het uitgeven/ registreren van ECLI's in Nederland.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

ECLI heeft de LJN-standaard vervangen, welke in 2011 in procedure is geweest. ECLI is backwards compatible met de LJN-standaard.

 

Adoptieadviezen

De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

Een punt van aandacht is het bevorderen van het gebruik van de ECLI_NL standaard in het rechtsprekende domein, waaronder Rechtbanken en de Hoven alsmede de Raad van State. De expertgroep adviseert adoptie te stimuleren bij deze partijen. De Raad voor de Rechtspraak kan als nationale ECLI coördinator door het Forum worden gevraagd om adoptie in het juridisch domein (verder) te stimuleren.

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Toelichting
Expertadvies

Expertadvies_Juriconnect_standaarden.pdf

PDF Document | 502.55 KB
Toelichting
Definitief
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

28-11-2013

Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

08-05-2013

Overig

Toelichting

De drie Juriconnect standaarden BWB, ECLI en JCDR zijn gericht op standaardisatie van identificatie met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.

De standaard BWB (Basis Wetten Bestand)  is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".

De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatie van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn opgeslagen.

De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatie voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.

Waarvoor geldt de verplichting

Wanneer digitaal naar rechterlijke uitspraken wordt verwezen, moet dit gebeuren volgens de ECLI standaard. Om te beginnen bij de eerstvolgende aanschaf van ICT waarbij het verwijzen naar rechterlijke uitspraken relevant is.

Aandachtspunten

Bent u betrokken bij het aanschaffen van een ICT-product of -dienst die in relatie staat tot het verwijzen naar rechterlijke uitspraken, decentrale regelgeving of wet- en regelgeving, denk er dan aan dat de open standaarden BWB, JCDR en ECLI toegepast moeten worden. De verplichting om de standaard toe te passen geldt bij aanschaf voor ICT-producten of diensten vanaf € 50.000. In de praktijk zal dit veelal betekenen dat gedacht moet worden aan webredactie bij de (ver)bouw van een nieuwe website vanaf dit bedrag.

 

 

 

Advies aan beheerder

De adviezen die de expertgroep ten aanzien van de standaard ECLI_NL doet aan de organisatie Juriconnect zijn:

- De dringende aanbeveling om de Europese Commissie te verzoeken de URN namespace die in ECLI wordt gebruikt, bij IANA vast te laten leggen om die officieel geldig te maken.

- De aanbeveling om in de ECLI_NL standaard een verwijzing op te nemen naar de vindplaats van de ECLI standaard zelf.