Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)

Inhoudsopgave

  Inhoud

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) moet worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Toegankelijkheid websites, webapplicaties en documenten
  Nut

  Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen met functiebeperkingen. Zo krijgt iedereen (dus ook dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden, blinden, slechthorende, doven, en mensen met cognitieve of motorische beperkingen) dezelfde toegang tot overheidsinformatie.

  Werking

  Digitoegankelijk is de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites en de documenten die daarop gepubliceerd zijn. EN 301 549 verwijst naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C die specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten toegankelijk kunnen worden gemaakt. Daarnaast beschrijft EN 301 549 instructies voor het inkopen van toegankelijke producten en diensten.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe

  Versie
  2.1.2
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  ETSI

  Toepassing

  Community

  Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

  Digitoegankelijk.nl is het expertisecentrum voor digitale toegankelijkheid voor de overheid. Hier vindt u informatie over de wettelijke verplichting van digitale toegankelijkheid en hoe u websites en documenten digitaal toegankelijk kan maken.

  De Pleio site digitaal toegankelijk publiceren biedt een community voor overheden die elkaar willen helpen door vragen, ervaring en kennis uit te wisselen over het publiceren van toegankelijke informatie.

  Hulpmiddelen

  De themapagina 'hoe maak je een toegankelijke PDF?' geeft een aantal bronnen waar u informatie kan vinden over het toegankelijk maken van PDF bestanden.

  Op de informatiepagina over NEN-ISO PDF op de 'Pas toe of leg uit' lijst staat een beslisboom die u helpt het juiste bestandsformat te kiezen voor het publiceren van digitaal toegankelijke informatie.

  Conformiteitstest

  Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

  De volgende hulpmiddelen testen een website of document op een aantal aspecten van WCAG 2.1 (de toegankelijksrichtlijnen die besloten liggen in EN 301 549):

  Dit zijn noch formele, noch volledige conformiteitstests.  Een aantal criteria van WCAG 2.1 vereist handmatige controle en kan niet automatisch getest worden.

  Er zijn in Nederland verschillende organisaties die u kunnen helpen met het testen en certificeren van de toegankelijkheid van uw website of webapplicatie.

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) vervangt sinds oktober 2016 Webrichtlijnen 2.0 op de 'Pas toe of leg uit'-lijst. Zowel Digitoegankelijk als Webrichtlijnen baseren zich op de technische toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 van W3C, alleen gaat Digitoegankelijk uit van de Europese Norm 301 549 die ook instructies voor inkoop beschrijft. In de praktijk verandert er daarom niets aan de WCAG 2.1 toegankelijkheidsrichtlijnen waaraan overheidswebsites en webapplicaties moeten voldoen.

  Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid in werking. De 'Pas toe of leg uit'-verplichting voor Digitoegankelijk blijft van kracht tot alle overheidswebsites wettelijk toegankelijk moeten zijn.

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Nee
  Definitief
  Expertadvies
  Forumadvies
  Toelichting
  Intakeadvies
  Consultatie
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  19-10-2016

  Datum van aanmelding

  Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

  26-04-2016

  Overig

  Waarvoor geldt de verplichting

  Bij investeringen in webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.

  Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid in werking. Voor meer informatie zie https://www.digitoegankelijk.nl.

  Sjabloon-bestektekst

  Voor Inkoop zal Digitoegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.1) voornamelijk voorkomen onder de volgende categoriën en CPV codes:

  • 48224000-4 Software voor webpage-editen
  • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
  • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
  • 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites
  • 48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
  • 72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
  • 72512000-7 Documentbeheerdiensten
  • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie

  Voor meer informatie lees ook de Handreiking "Vragen om Open Standaarden bij Inkoop".