Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

VISI moet worden toegepast op de uitwisseling van bouwprocesinformatie tussen partijen in de bouwsector, zowel de grond-, weg- en waterbouw, de burger & utiliteitsbouw als de installatiebranche.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden, semi-overheden en instellingen binnen de publieke sector.

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

Bouwprocesinformatie

Nut

Het doel van VISI is om de transparantie en traceerbaarheid van het bouwproces te vergroten en hiermee de kwaliteit en efficiency te verhogen en de doorlooptijd te verkorten. Uiteindelijk draagt dit bij aan de kosten- en procesbeheersing van bouwprojecten.

Werking

VISI is een open standaard, die zich richt op digitale communicatie tussen partijen in een bouwproject. Met behulp van VISI wordt bepaald wanneer (proces), wie (rol), wat (informatie), aan wie (rol) aanlevert. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van opdrachten, het aanleveren van tijdschema’s, het opleveren van resultaten en het melden van afwijkingen. Huidige gebruikers bevinden zich ook buiten de publieke sector, bijvoorbeeld (internationale) bouwgroepen die als opdrachtnemer ingehuurd worden door overheden.

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
VISI
Versie
1.4
Beheerorganisatie
CROW

Toepassing

Community

VISI is ondergebracht in het BIM Loket. Het BIM Loket (Bouw Informatie Model) is het centrale aanspreekpunt voor informatie over open BIM-standaarden. Meer informatie is te vinden op: http://www.bimloket.nl/

Hulpmiddelen

Beheerorganisatie CROW heeft verschillende hulpmiddelen voor het toepassen van VISI. Deze zijn te vinden op: http://www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/visi-communicatie-in-de-bouw.

 

Toetsingsinformatie

Adoptieadviezen

Brancheondernemingen en -vertegenwoordigers worden opgeroepen om het gebruik van VISI in de burger en utiliteitsbouw (B&U)-sector een impuls te geven door VISI meer te promoten in deze sector. Bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van de status van adoptie van VISI. Zie punt 5. 

 

CROW wordt opgeroepen om het VISI-netwerk te mobiliseren om de toegevoegde waarde van VISI te benadrukken, VISI aan te bevelen en het gebruik van de standaard te stimuleren. 

 

Het Forum Standaardisatie wordt opgeroepen om met name bij gemeenten en provincies het gebruik van VISI (en bouwstandaarden) onder de aandacht te brengen via de leden van het Forum. 

 

CROW en Bouw Informatie Raad (BIR) worden aanbevolen om de voortgang van de inzet van de adoptie-instrumenten en de mate van adoptie inzichtelijk te maken. 

 

Uitstekend beheer
Ja voor deze standaard
Datum van aanmelding
2014-04-17
Datum van besluit
2014-12-09

Overig

Toelichting

VISI versie 1.4 kent samenhang met de standaard IFC (Industry Foundation Classes). Deze standaard wordt gebruikt voor de uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen zoals 3D-tekeningen, toegepaste materialen en planning. Een IFC-bestand kan als bijlage aan een VISI-bericht worden toegevoegd, waarbij in het bericht meta-data over de bijlage kan worden opgenomen (onder andere de duiding van het type bijlage). BIM is de basis op grond waarvan alle relevante bouwwerkinformatie kan worden opgeslagen, ontsloten en geregisseerd in alle bouwfasen: van functionele specificatie, ontwerp en bouw tot beheer, onderhoud en uiteindelijk sloop. Het eenmalig inwinnen en vastleggen van data en meervoudig (her)gebruiken en delen van informatie staat hierbij centraal. VISI is in dit raamwerk de standaard die zorgt voor de communicatie en informatieoverdracht.

Waarvoor geldt de verplichting

Bij investeren in ICT-systemen die gebruikt worden voor bouwprocesmanagement (formele communicatie tussen partijen in de bouwsector)

Advies aan beheerder

CROW wordt opgeroepen om VISI versie 1.4 aan te melden bij VNG voor opname in de GEMMA Softwarecatalogus. De opname van VISI versie 1.2 in deze catalogus vervalt hiermee.