Over de standaard

Beschrijving

Metadata overheidsinformatie

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)

Uitleg

Nut

OWMS definieert meta-data die de eigenschappen en structuur beschrijven van informatie die de overheid op het Internet publiceert. Hierdoor wordt de overheidsinformatie op het Internet beter vindbaar en beter te interpreteren.

Werking

OWMS specificeert een verzameling meta-data, dat wil zeggen gegevens die gegevens beschrijven. Het doel van meta-data is de eigenschappen van ongestructureerde gegevens (bijvoorbeeld de inhoud van een website) te kenmerken zodat deze meer structuur krijgen en beter te zoeken en interpreteren zijn. OWMS is gespecificeerd als Dublin Core Application Profile (DCAP) volgens de principes van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS beschrijft 'informatieobjecten' die de overheid op het Internet publiceert, zoals artikelen, kamerstukken, bekendmakingen en formulieren. Een beschrijving van een 'informatieobject' bestaat uit een verzameling eigenschappen met hun waarden, bijvoorbeeld 'Taal: Nederlands'. OWMS gebruikt deels eigenschappen gespecificeerd door het DCMI zoals 'Taal', en definieert daarnaast een aantal nieuwe eigenschappen zoals 'Eindverantwoordelijke'. Om aan OWMS te voldoen moet de beschrijving van een informatieobject tenminste een aantal vaste eigenschappen bevatten, waaronder 'Identificatie', 'Titel', 'Informatietype', 'Taal', 'Datum laatste wijziging' en 'Maker' of 'Eindverantwoordelijke'. Deze minimale set eigenschappen heet de 'OWMS kern'. De OWMS standaard laat uitbreiding toe met eigenschappen en waarden voor specifieke toepassingen. Doorgaans wordt OWMS toegepast in centrale voorzieningen die informatie verzamelen uit decentrale bronnen. Voor zo'n voorziening wordt dan een toepassingsprofiel gemaakt. Voorbeelden van dergelijke toepassingsprofielen staan op http://standaarden.overheid.nl/owms.

Trefwoorden
Metadata
Waardelijsten
Website

Detailinformatie

Beheerorganisatie
Werkmaatschappij-KOOP
Volledige naam
Overheid.nl Web Metadata Standaard
Version
4.0
Waarvoor geldt de verplichting

De standaard is verplicht bij de bouw of doorontwikkeling van een website waarop meta-data wordt gebruikt.

Het gebruiken van meta-data is op zich niet verplicht. Maar als een website meta-data gebruikt, is OWMS verplicht.

Implementatie

Toelichting

SKOS en RDF zijn net als OWMS gebaseerd op de principes van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS, RDF en SKOS kunnen worden gezien als verschillende lagen in de bouw van een semantische meta-data structuur. OWMS beschrijft een 'woordenboek' van eigenschappen en bijbehorende waarden voor overheidsinformatie. RDF kan eenvoudige relaties van het type 'onderwerp - werkwoord - lijdend voorwerp' tussen deze eigenschappen beschrijven. SKOS bouwt met behulp van RDF een kennissysteem door concepten te definiëren en betekenis te geven.

Domein
Document & (Web)Content
Leveranciers

Er zijn verschillende leveranciers die het leveranciersmanifest hebben ondertekend, de standaard ondersteunen en vrijwel elke groot Content Management Systeem (CMS) in de publieke sector ondersteunt deze standaard.

Toetsingsinformatie

Functioneel toepassingsgebied

OWMS moet worden toegepast op het aanbieden van metadata over publieke informatieobjecten op internet.
Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebied door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.
 

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Toelichting bij opname

In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard OWMS  aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 25 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.

Datum van besluit
2011-11-15
Datum van aanmelding
2010-11-12

Adoptieadviezen

Adoptieadviezen

Bij de opname heeft het College Standaardisatie de beheerder opgeroepen om een viertal aanvullende acties uit te voeren, namelijk:

  1. Een lijst met leveranciers op te stellen die de standaard ondersteunen;
  2. Een community met gebruikers vorm te geven die op termijn ook bij kunnen dragen aan de financiering van het beheer;
  3. Binnen een jaar na opname ervoor te zorgen dat de waardelijsten ook onderdeel worden van de standaard en de nieuwe versie van de standaard opnieuw aan te melden bij het Forum;
  4. Het initiatief Schema.org en de relatie met OWMS in de gaten te houden. Het Forum te informeren als er hieromtrent relevante ontwikkelingen zijn.

 

Inkoop

Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal OWMS met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

  • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
  • 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites