Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

IFC moet worden toegepast als bestandsformaat voor de communicatie over en onderlinge coördinatie van bouwwerkinformatiemodellen.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden, semi-overheden en instellingen binnen de publieke sector

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

Bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen

Nut


Industry Foundation Classes (IFC) is een bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie (Bouw Informatie Model) tussen de verschillende software-applicaties van partijen in het bouwproces over met name bouwwerken. De standaard is ontwikkeld voor gebruik in de B&U sector. IFC is onafhankelijk waardoor niemand is gebonden aan softwarepakketten. Met IFC kan de hele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data. Hierdoor zorgt IFC ervoor dat informatie-uitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden en vergunningsaanvragers of bouwondernemers efficiënter verloopt. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het verlenen van (bouw) vergunningen en bij het ontwikkelen en ontwerpen van gebouwen.

Werking

IFC is een standaard voor zowel semantische afspraken als voor dataformats en richt zich specifiek op BIM-informatie over bouwwerken. De standaard maakt het mogelijk om een driedimensionaal geometrisch model van een bouwwerk digitaal vast te leggen, inclusief de gegevens van de daarin ondergebrachte elementen en hun onderlinge relaties. Deze beschrijving kan vervolgens in IFC formaat uitgewisseld worden tussen partijen die betrokken zijn bij ontwikkeling, vergunningverlening, beheer en onderhoud van een gebouw.

 

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Industry Foundation Classes
Versie
2x3 TC1
Beheerorganisatie
BuildingSMART

Toepassing

Community

Zowel bij het BIM Loket, als bij de beheerorganisatie Building Smart is meer informatie over de IFC standaard te vinden.

Hulpmiddelen

Op de site van de beheerorganisatie Building Smart staan een aantal hulpmiddelen https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-formats/

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Uit de experttoetst is naar voren gekomen dat bij het toepassingsgebied de opmerking moet worden geplaatst dat de bruikbaarheid van IFC zich primair richt op gebouwen – in de breedste zin van het woord. Er is echter een grijs gebied tussen de wereld van „bouwwerken‟ en de wereld van infrastructuur en weg- en waterbouw. Een voorbeeld is de realisatie van een kunstwerk in een snelweg (bijv. een viaduct) of het uitdiepen van een vaarweg (baggeren). Naar mening van de expertgroep vallen deze domeinen op basis van het gekozen toepassingsgebied buiten het primaire domein van IFC.

Adoptieadviezen

Het College Standaardisatie adviseert overheidsorganisaties om daar waar mogelijk uit te gaan van de zogenaamde ‘coördination view’ binnen IFC. Het Rijksvastgoedbedrijf schrijft de IFC-standaard voor via het Rijksvastgoedbedrijf Bouwwerk Informatie Model Norm.

Datum van aanmelding
2011-05-26
Datum van besluit
2011-11-15

Overig

Toelichting

VISI versie 1.4 kent samenhang met de standaard IFC (Industry Foundation Classes). VISI wordt gebruikt voor de formele communicatie binnen het bouwproces. IFC wordt gebruikt voor het uitwisselen van bouwwerkinformatiemodellen zoals 3D-tekeningen, toegepaste materialen en planning. Een IFC-bestand kan als bijlage aan een VISI-bericht worden toegevoegd, waarbij in het bericht meta-data over de bijlage kan worden opgenomen (onder andere de duiding van het type bijlage). Beide zijn onderdeel van het Bouw Informatie Model tezamen met een aantal andere standaarden.

Waarvoor geldt de verplichting

Bij het investeren in ICT-systemen die gebruikt worden voor het uitwisselen van 3D modellen van een bouwwerk.

Advies aan beheerder

Bij opname heeft het College Standaardisatie het Benelux-chapter van ‘buildingSMART’ opgeroepen om binnen een jaar een verificatiemogelijkheid (conformance test) van IFC-software te realiseren. Deze verificatiemogelijkheid is gerealiseerd en te vinden op: https://technical.buildingsmart.org/certification/ifc2x3-program/