Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

HTTPS en HSTS moeten worden toegepast op de communicatie tussen clients (zoals webbrowsers) en servers voor alle websites en webservices.
Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebied door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.

 

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Nut en werking

Typering

Veilig Webverkeer

Nut

HTTPS is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel de veilige uitwisseling van gegevens tussen een (web)server en client. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens tussen een client en server versleuteld, waardoor de gegevens voor een derde -bijvoorbeeld een aanvaller die probeert de gegevens te onderscheppen- niet leesbaar zijn.

De HSTS standaard zorgt ervoor dat een client -doorgaans een browser- weet dat een server met HTTPS bereikbaar is, en voor alle vervolgbezoeken een versleutelde verbinding gebruikt.  Dit helpt voorkomen dat een derde -bijvoorbeeld een kwaadaardige WiFi hotspot- een browser kan omleiden naar een valse website. Daarom heeft het veel zin om HTTPS samen met HSTS te gebruiken.

Werking

HTTP Strict Transport Security (HTTPS) bestaat uit het gebruik van HTTP over een met TLS beveiligde verbinding.

HSTS zorgt ervoor dat een browser eist dat een website altijd HTTPS blijft gebruiken na het eerste contact over HTTPS.

Door HTTPS samen met HSTS te gebruiken wordt het gebruik van beveiligde verbindingen naar zoveel mogelijk afgedwongen.  Dit maakt het voor hackers en cybercriminelen moeilijker om verkeer om te leiden naar valse websites, en om de inhoud van webverkeer te onderscheppen.

Domein
Internet en beveiliging

Detailinformatie

Volledige naam
HyperText Transfer Protocol Secure en HTTPS Strict Transport Security
Versie
RFC2818, RFC6797
Beheerorganisatie
IETF

Toepassing

Community

Het Platform Internetstandaarden bevordert het gebruik van Internet veiligheidsstandaarden in Nederland.

Conformiteitstest

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

TLS 1.2 staat sinds 2014 op de 'pas toe of leg uit lijst' van het Forum Standaardisatie.  Hiermee gold de 'pas toe of leg uit' verplichting impliciet al voor HTTPS. 

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid heeft besloten om HTTPS op de  'pas toe of leg uit lijst' te plaatsen om de verplichting van TLS voor websites expliciet te maken, en om de verplichting van HTTPS te koppelen aan HSTS zodat versleutelde verbindingen ook afgedwongen worden.

In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard HTTPS en HSTS aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 25 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.

Adoptieadviezen

Het Forum Standaardisatie stelt als doel dat alle overheidswebsites HTTPS en HSTS met de veilige configuratie conform NCSC uiterlijk eind 2018 hebben ingevoerd.  Deze adoptie-impuls komt bovenop de bestaande afspraak van het Nationaal Beraad Digitale Overheid dat HTTPS voor eind 2017 moet zijn ingevoerd voor die overheidswebsites waar burgers en/of bedrijven gegevens invoeren (zoals in een contactformulier) of waarbij gegevens vooringevuld zijn.

Bij de opname op de ‘pas toe of leg uit’-lijst doet het Forum Standaardisatie de volgende oproepen:

  • Aan NCSC om de ontwikkelingen rondom HTTPS en HSTS te volgen en de genoemde ICT-beveiligingsrichtlijnen te actualiseren wanneer hier aanleiding toe is. Daarnaast wordt het NCSC opgeroepen om de ICT-beveiligingsrichtlijnen ook in het Engels beschikbaar te maken.
  • Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om, na inwerkingtreding van de wet GDI, niet alleen HTTPS maar ook HSTS en de veilige configuratie conform NCSC in onderzoek te nemen voor verplichting via een algemene maatregel van bestuur (AMvB).
  • Aan overheden de aanbevelingen uit de NCSC-factsheet ‘Veilig beheer van digitale certificaten’ (2012) te volgen. Onderdeel van deze factsheet is ook de aanschaf van een extra set ‘back up’-certificaten. Hierdoor kan de impact van een hack bij of faillissement van een CA, zoals bij DigiNotar, worden beperkt.
  • Aan Platform Internetstandaarden om meer toelichting en achtergrondinformatie te geven bij de test op Internet.nl. Hiervoor kan met onder andere VNG/IBD samengewerkt worden. Zij krijgt regelmatig vragen van gemeenten over de testresultaten.
  • Aan het Forum Standaardisatie om de voortgang van de adoptie van HTTPS en HSTS inclusief de veilige configuratie conform NCSC te monitoren en hierover aan het Nationaal Beraad te rapporteren.
  • Overheden met websites met digitale dienstverlening, bijvoorbeeld door middel van DigiD, dienen te overwegen om hun domein op een pre-loading lijst te plaatsen om te voorkomen dat de landingspagina via HTTP benaderd kan worden.

De opgeroepen partijen worden gevraagd om één jaar na opname van de standaard over de voortgang op deze punten te rapporteren aan het Forum Standaardisatie.

Datum van aanmelding
2016-10-27
Datum van besluit
2017-05-09

Overig

Toelichting

De HTTPS standaard legt vast hoe het HTTP protocol beveiligd kan worden aan de hand van TLS. Hierdoor is een beveiligde verbinding over het internet mogelijk.

Waarvoor geldt de verplichting

De verplichting om HTTPS en HSTS te gebruiken geldt voor websites en webservers (server to client).

Voor HTTPS en HSTS heeft het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) een streefbeeldafspraak gemaakt. Tweemaal per jaar wordt gemeten hoe de overheid aan deze afspraak voldoet. Zie https://www.forumstandaardisatie.nl/thema/iv-meting-en-afspraken voor details.

Leveranciers

De volgende leveranciers hebben het leveranciersmanifest ondetekend en geven aan expertise m.b.t. deze standaard te bezitten:

SIMgroep

CPV-code
48000000-8 Software en informatiesystemen