Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

De Aquo-standaard moet worden toegepast op de uitwisseling van gegevens over het beheer van oppervlakte- en grondwater en de zuivering van afvalwater.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, provincies en gemeenten) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

Watermanagement informatie

Nut

De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens van een object met een ruimtelijk kenmerk uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. Het vormt hiermee de digitale schakel tussen de waterbeheerders Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook tussen waterbeheerders en derden zoals bedrijven en onderzoeksinstellingen. Door de uniforme manier van uitwisselen zijn landelijke rapportages te maken ten behoeve van de waterkwaliteit. 

 

De Aquo-standaard draagt zodoende bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert tijd- en geldwinst op.

Werking

De standaard is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het vastleggen en gebruiken van gegevens in de watersector. Zowel op zee als binnendijks, in beekdalen en polders, bij afvalwater en grondwater, voor ecologie en waterkwantiteit.

Detailinformatie

Volledige naam
Aquo-standaard
Versie
Aquo 2019-12
Beheerorganisatie
Informatiehuis Water

Toepassing

Hulpmiddelen

De Aquo-standaard bevat veel informatie waar u als gebruiker mee aan de slag kan. Om de informatie te ontsluiten is een aantal tools beschikbaar. Deze zijn te vinden op www.aquo.nl/tools.

Conformiteitstest

De validatietool van Aquo kunt u vinden op http://www.aquo.nl/tools/over-validatie/.

 

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

De Aquo-standaard is een set van verschillende deelstandaarden. Ten opzichte van de eerdere versie van de standaard, versie 2008, is Aquo-objecten een nieuwe toevoeging. De andere twee toepassingen zijn vervangen met een nieuwste versie.

 

Zie de tabel hieronder voor de exacte vervangingen:

 

Versie 2008 Versie 2015
IMWA 2008 IMWA 2015-2
  IMWA Metingen
  IMWA Waterveiligheid
UM Aquo 2009 UM Aquo KRW, Normen en Waterwet
Aquo domeintabellen Aquo domeintabellen
Aquo Lex v7 Aquo Lex
  Aquo-objecten
Uitstekend beheer
Ja voor deze standaard
Datum van aanmelding
2015-10-20
Datum van besluit
2016-05-17

Overig

Toelichting
  • Geo-standaarden: De uitwisselmodellen van de Aquo-standaard (IMWA en UM Aquo) zijn gebaseerd op NEN 3610 die is opgenomen op de 'pas toe of leg uit'-lijst als onderdeel van de Geo-standaarden.
  • SIKB0101: Metingen worden soms uitgevoerd voor verschillende sectoren/domeinen. Denk bijvoorbeeld aan baggerslib op de waterbodem. Dit is relevant voor zowel het waterbeheer (domein van Aquo) als milieuhygiëne (domein SIKB0101). Het (nu voormalige) College Standaardisatie heeft de beide beheerorganisaties daarom opgeroepen tot harmonisatie van beide standaarden. Het Informatiemodel Metingen kan hierbij een belangrijke rol spelen. Beide beheerorganisaties hebben dit reeds opgepakt en uitgevoerd.
Waarvoor geldt de verplichting

De verplichting geldt bij een investering in een systeem of dienst dat dient voor de gegevensverzameling, -vastlegging en -uitwisseling voor het beheer van waterkeringen, oppervlaktewater en afvalwaterzuivering.

Aandachtspunten

Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard mogelijk relevant:

 

Basisregistraties / overheidsgegevens

48000000-8 Software en informatiesystemen
38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)
 

Advies aan beheerder

Bij de opname van de Aquo-standaard heeft het Forum Standaardisatie de beheerder opgeroepen de volgende aanvullende acties ter verdere bevordering van de adoptie van de standaard uit te voeren:

 

  1. Ondersteun bij het verkleinen van het gat tussen de inhoudelijke kennis van gegevensbeheerders en de technische aspecten van de standaard. Bij gegevensbeheer is niet altijd de kennis aanwezig om de technische aspecten van de standaard te kunnen doorgronden. Een uitleg van de tooling zou hierbij helpen of bijvoorbeeld een leergang via IHW om de kennis te verhogen. Daarnaast is het van belang dat ook door leveranciers een meer eenduidige implementatie ontstaat van de standaard en dat er niet aparte profielen ontstaan.
  2. Realiseer een betere uitleg en uitbreiding van de tooling om te kunnen toetsen op conformiteit. Hierbij gaat het om de uitwisselformaten XML en CSV en het kunnen toetsen in de operationele omgeving in de vorm van een leesbare tabel.
  3. Bespreek hoe softwareleveranciers meer gestimuleerd kunnen worden om te  participeren bij de ontwikkeling, adoptie en gebruik van de standaard.
  4. Geef de decodeercode vrij van en naar de database van XML/CSV, zodat organisaties dit kunnen gebruiken om databases/softwarepakketten beter aan te laten sluiten op de Aquo-standaard.
  5. Aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (programmabureau BRO), TNO (Dino Loket) en Informatiehuis Water (Aquo Standaard): treed in overleg en gebruik de Aquo-standaard binnen de Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor het domein grondwater voor die gegevenselementen die de standaard afdekt.
  6. Aan de provincies en Rijkswaterstaat: licht binnen de Regieraad Interconnectiviteit de rol van Aquo binnen de Omgevingswet toe.
  7. Aan TNO en IHW: kijk gezamenlijk naar wat de mogelijkheden zijn om Aquo via het DINO Loket te ondersteunen.