STIX en TAXII

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
 • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
 • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
 • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
 • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

STIX 1.2.1 en TAXII 1.1.1 moeten worden toegepast op de gestructureerde uitwisseling van informatie over digitale dreigingen tegen informatiesystemen.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Ja

Nut en werking

Typering
Uitwisseling van cyberdreigingsinformatie
Nut

STIX en TAXII maken het mogelijk om dreigingsinformatie over een cyberdreiging of -aanval op een gestructureerde en automatisch verwerkbare manier te beschrijven en in real-time te delen met belanghebbende organisaties. Op basis van de dreigingsinformatie kunnen de betreffende organisaties indien nodig beveiligingsmaatregelen treffen.

Werking

STIX is een op XML-gebaseerde gestructureerde taal om cyberdreigingsinformatie te beschrijven zodat deze op een consistente manier kan worden gedeeld, opgeslagen en geanalyseerd.TAXII is een protocol voor het geautomatiseerd en in real-time uitwisselen van cyberdreigingsinformatie in STIX-formaat.

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Structured Threat Information eXpression (STIX) en Trusted Automated eXchange of Indicator Information (TAXII)

Versie
1.2.1 (STIX) en 1.1.1 (TAXII)
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
OASIS

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

Toetsingsinformatie

Adoptieadviezen

De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

Ten aanzien van de adoptie van STIX 1.2.1 en TAXII 1.1.1 worden de volgende adviezen gegeven:

 1. Het Forum Standaardisatie roept het NCSC op om samen met betrokkenen een leidraad op te stellen, al dan niet als onderdeel van een bestaand kennisproduct, ten behoeve van het eenduidig gebruik van de standaarden. De toepassing van STIX en TAXII zal veel effectiever zijn als ook op het vlak van semantiek standaardisatie plaatsvindt. De leidraad moet dit borgen. Onderdeel van de leidraad dient ook te zijn dat bij het gebruik van STIX en TAXII de toepassing van CybOx wordt geadviseerd.
 2. Het Forum Standaardisatie adviseert het NCSC om mede in de context van het Nationaal Detectie Netwerk (een samenwerking van onder andere het NCSC voor het beter en sneller waarnemen van digitale gevaren en risico's) kennisbijeenkomsten te organiseren voor het verspreiden van kennis over en ervaring met het gebruik van STIX en TAXII.
 3. Het Forum Standaardisatie roept betrokkenen bij SOC’s (security operations centres) en CERT’s (computer emergency response teams) binnen de overheid en publieke sector op om kennis op te doen over de meerwaarde en toepassing van de uitwisseling van gestructureerde dreigingsinformatie met STIX en TAXII.
 4. Het Forum Standaardisatie roept overheden die STIX en TAXII toepassen op om informatie over de meerwaarde van het gebruik voor hen en best practices te delen.
 5. Het Forum Standaardisatie roept VNG op om in de GGI (gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur) STIX en TAXII toe te passen in het SOC (security operations center).
Uitstekend beheer
 • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
 • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Consultatie
Expertadvies
Intakeadvies
Forumadvies
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

28-04-2017

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

21-11-2017