OAI-PMH

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Het vraaggestuurd aanbieden en ophalen van verzamelingen metadata uit bibliotheken met (digitale) documenten of andere objecten gericht op leermaterialen en cultureel erfgoed, met als doel het opnemen van deze metadata in een centrale bibliotheek en/of het verrijken van eigen gegevens.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Vindbaarheid van leermaterialen
Nut

Door het op een eenduidige wijze ontsluiten van documenten of objecten uit repositories is informatie beter vindbaar en herbruikbaar. 

Werking

OAI-PMH is een standaard voor het verzamelen van metadata uit repositories. Een repository is een bibliotheek met documenten of objecten (ook wel ‘content’ genoemd), bijvoorbeeld een (digitaal) archief. OAI-PMH maakt het mogelijk om deze metadata (dus niet de documenten of objecten zelf) uit verschillende repositories te verzamelen. Vanuit een centraal systeem kan dan gezocht worden naar documenten of objecten in de verschillende aangesloten repositories. OAI-PMH is een technische standaard.

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Versie
2.0
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
Open Archives Initiative

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

Meer informatie over de standaard is te vinden op de website van Edustandaard

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Bij opname zijn er een aantal opmerkingen op het toepassingsgebied meegegeven:

  • Het gaat om bibliotheken in de vorm van digitale collecties of repositories.
  • In het toepassingsgebied is gekozen voor een interactief pull-model (actieve bevraging). Niet om een niet-interactief model (‘spidering’ van online content) of een push-model waarbij het initiatief van de aanbieder van metadata uitgaat.
  • Er is gekozen voor een doelbinding: het doel van de uitwisseling van metadata moet zijn ‘het opnemen … in een centrale bibliotheek’. Hierdoor wordt voorkomen dat veel lopende ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, waarbij metadata wordt uitgewisseld, onbedoeld binnen het toepassingsgebied vallen.
  • In het expertonderzoek bleek dat er een interferentie kan ontstaan indien (op basis van de lijst) zowel OAI-PMH als Digikoppeling toegepast moet worden. Hoewel de kans hierop klein is, wordt dit door opname van een bepaling over Digikoppeling voorkomen.
  • Het gaat om "verzamelingen metadata uit bibliotheken met (digitale) documenten of objecten". Buiten het toepassingsgebied valt het uitwisselen van alleen gestructureerde data die is vastgelegd in databases, zoals bijvoorbeeld bij Basisregistraties het geval is.
Uitstekend beheer
Nee
Expertadvies
Consultatie
Aanmelding

Aanmeldformulier-OAI-PMH.pdf

PDF Document | 90.82 KB
Definitief

Collegeadvies-OAI-PMH.pdf

PDF Document | 284.12 KB
Expertadvies

Expertadvies-OAI-PMH.pdf

PDF Document | 259.01 KB
Forumadvies

Forumadvies-OAI-PMH.pdf

PDF Document | 159.11 KB
Toelichting

FS171011.3D-Forumadvies-OAI-PMH-1.0.pdf

PDF Document | 227.9 KB
Consultatie

Openbare-Consultatie-OAI-PMH.pdf

PDF Document | 627.52 KB
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

11-10-2017

Overig

Toelichting

NL LOM en OAI-PMH werken nauw met elkaar samen bij het ontsluiten en metadateren van onderwijsmateriaal. OAI-PMH is een standaard voor het verzamelen van metadata uit repositories (een bibliotheek met documenten of objecten) en in NL LOM staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content.