NL LOM

NL LOM is een Nederlandse specificering van een Europese afspraak. Het beschrijft welke metadata (dat zijn 'labels' voor het beschrijven van gegevens) toegekend moeten worden aan educatief materiaal. Bijvoorbeeld de auteur, uitgeverij, taal enzovoorts. Dankzij de metadata wordt het lesmateriaal makkelijk vindbaar en vergelijkbaar. Het stimuleert hergebruik in de educatieve en ook culturele sector.

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

NL LOM moet worden toegepast bij de metadatering van content die ontsloten wordt ten behoeve van educatieve doeleinden.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Vindbaarheid van leermaterialen
Nut

Door het metadateren van onderwijsmateriaal is zowel het eigen materiaal als het materiaal van anderen (beter) terug te vinden en op verschillende plekken beschikbaar. Dit bevordert de herbruikbaarheid van onderwijsmateriaal.

Werking

In NL LOM staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid van leermateriaal te vergroten. Metadata beschrijven in dit geval de kenmerken van leerobjecten. Te denken valt aan auteursgegevens, titel, uitgever, taal, en dergelijke. Deze afspraak is gemaakt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. NL LOM is een Nederlands toepassingsprofiel van de internationale standaard IEEE-LOM. Het is voornamelijk een semantische standaard, al zijn er ook technische kenmerken.

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Nederland - Learning Object Metadata

Versie
1.0
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
EduStandaard

Toepassing

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

  • Meer informatie is te vinden op de NL LOM wiki van Surfnet
  • Bij beheerorganisatie Edustandaard is ook meer informatie te vinden over NL LOM

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

In eerste instantie is door een expertgroep gekeken naar de standaard ‘Content Zoekprofiel’. Een standaard van Stichting Kennisnet voor het primair en voortgezet onderwijs. Het bleek dat er ook de standaard ‘LoreLOM’ van Surf Foundation bestaat voor het hoger onderwijs. Door de sector is vervolgens aangegeven dat één standaard is voor educatief materiaal wenselijk is. Op aandringen van het Forum zijn beide standaarden samengevoegd tot één nieuwe standaard: NL-LOM.

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Aanmelding

Aanmeldformulier-CZP.pdf

PDF Document | 89.07 KB
Definitief

Collegeadvies-NL-LOM.pdf

PDF Document | 45.75 KB
Expertadvies verwijdering

FS-20210609.3F-Expertadvies-NL_LOM.pdf

PDF Document | 297.32 KB
Expertadvies

Expertadvies-CZP.pdf

PDF Document | 196.05 KB
Forumadvies

Forumadvies-CZP-en-LORElom.pdf

PDF Document | 91.14 KB
Consultatie

Openbare-Consultatie-CZP.pdf

PDF Document | 166.64 KB
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

29-05-2011

Overig

Toelichting

NL LOM en OAI-PMH werken nauw met elkaar samen bij het ontsluiten en metadateren van onderwijsmateriaal. OAI-PMH is een standaard voor het verzamelen van metadata uit repositories (een bibliotheek met documenten of objecten) en in NL LOM staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content.

Waarvoor geldt de verplichting

Bij de aanschaf of bouw van ICT systemen voor het publiceren en vindbaar maken van onderwijsmateriaal.