GWSW

GWSW is een woordenboek over systemen en processen op het gebied van stedelijk (afval)waterbeheer, zoals stedelijk wateren en riolering. Door scherp afgesproken termen en begrippen te gebruiken, kan informatie makkelijk en foutloos tussen gemeenten, waterschappen en bedrijven worden uitgewisseld. En dat is belangrijk om in controle te zijn. Dankzij GWSW kunnen kwalitatieve beslissingen genomen worden over waterbeheer in steden. 

Inhoudsopgave

Content

Introductie

*Pianomuziek speelt*

We zien een bouwplaats.

Voiceover:
Gemeenten die een nieuwe woonwijk ontwikkelen moeten niet alleen bóven de grond weten wat er speelt. Betrouwbare informatie over water en bodem is onmisbaar om slim en klimaatbestendig te kunnen bouwen. Maar die gegevens moeten wel voor alle betrokken partijen begrijpelijk en toegankelijk zijn.

Beeld: We zien verschillende voorbeelden van beschikbare informatie en standaarden als tekst in beeld.

Voiceover:
Daarom zijn er open standaarden. Het gebruik van deze standaarden levert heldere en eenduidige gegevens op. Over de grondwaterstand, het oppervlaktewater, de riolering, bodembeheer en archeologie. De standaarden helpen waterschappen, projectontwikkelaars en andere ketenpartners om gegevens eenvoudig met elkaar te delen. Zo kunnen gemeenten nieuwbouwprojecten beter plannen, grond sneller bouwrijp maken en duurzaam bouwen. Nu en in de toekomst. Meer weten? Kijk dan welke standaarden u kunnen helpen op www.forumstandaardisatie.nl.

Beeldtekst: Forum Standaardisatie.
Standaard Samenwerken.

*Digitaal geluidseffect*
*Pianomuziek eindigt*


Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

GWSW moet worden toegepast op het uniform uitwisselen van gegevens in het stedelijke waterbeheer betreffende de verwerking van hemelwater en de inzameling en het transport van afvalwater en overtollig grondwater.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Uniform vastleggen, uitwissel en hergebruiken van gegevens in het stedelijke waterbeheer.
Nut

In het beheer van stedelijk water en riolering worden gegevens steeds belangrijker. Meerdere ketenpartijen zijn betrokken bij het beheer van stedelijk water en riolering, denk hierbij aan gemeenten, bedrijven en waterschappen. Het doelmatig managen van (afval)watersystemen vereist een gemeenschappelijk taal. Ook de maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de bouwopgave vereisen een (digitale) integrale aanpak, waarbij gezamenlijke gegevensdefinities een voorwaarde zijn.

Werking

Het GWSW is een ontologie, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft. Het is een open datastandaard volgens het linked data principe. Het GWSW is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Versie
1.5.2
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
RIONED

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Ja voor deze standaard
Expertadvies

Expertadvies-GWSW-versie-1.0_0.pdf

PDF Document | 442.53 KB
Intakeadvies

FS-190612.4C_Intakeadvies_GWSW.pdf

PDF Document | 124.18 KB
Consultatie

Consultatiedocument-GWSW.pdf

PDF Document | 55.45 KB
Forumadvies

Forumadvies_GWSW.pdf

PDF Document | 146.87 KB
Intakeadvies versie 1.5.1

Intakeadvies GWSW versie 1.5.1

PDF Document | 161.99 KB
Expertadvies versie 1.5.1

Expertadvies GWSW versie 1.5.1

PDF Document | 419.33 KB
Forumadvies versie 1.5.1

Forumadvies GWSW versie 1.5.1

PDF Document | 173.04 KB
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

15-04-2019

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

23-03-2020

Datum van besluit versie 1.5.1

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

29-04-2021

Toelichting

De versiewijziging van versie 1.4 naar 1.5.1 voegt een aantal modules aan GWSW toe:

  1. Hydraulisch modelleren
  2. Toepassingen in het Geo-domein
  3. Pre-GWSW versies van GWSW-Maatregelen en GWSW-kentallen, voor het maken van afvalwaterketenprognoses.
  4. Ontsluiting rioleringsdata naar Publieke Dienstverlening op Kaart (PDOK).

Deze nieuwe modules bieden ondersteuning voor belangrijke beheeractiviteiten van stedelijk waterbeheerders. In alle gevallen betreft het aanpassingen in termen en definities van de minimale dataset voor uitwisseling tussen partijen, wijzigingen ten behoeve van kwaliteitseisen van datasets en aanpassingen in het uitwisselformaat.

In versie 1.5.1 zijn ten opzichte van voorgaande versies aanpassingen opgenomen in het informatiemodel en het bijbehorende uitwisselformaat RibX naar aanleiding van veranderingen in de landelijke werkwijze voor rioolinspectie volgens de Europese norm EN13508-2.