Wijzigingen lijsten open standaarden, 12 mei

Content

Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft op 12 mei 2021 een aantal mutaties op de officiële lijsten met open standaarden bekrachtigd. Het gaat om de vervanging van GWSW versie 1.4 door versie 1.5.1 op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst, plaatsing van de standaard RDFS op de lijst Aanbevolen standaarden en verwijdering van de standaard Principe Universeel van de lijst Aanbevolen standaarden.

GWSW versie 1.5.1 ter vervanging van 1.4 op de ‘Pas toe of leg uit’ lijst

De standaard GWSW maakt verbeteringen mogelijk aan het beheer van gegevens voor stedelijke (afval)watersystemen. De maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de bouwopgave vereisen een (digitale) integrale aanpak, waarbij gezamenlijke gegevensdefinities een voorwaarde zijn. De open standaard GWSW (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) biedt die gezamenlijke taal. GWSW versie 1.4 staat sinds 2020 op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. De standaard is functioneel rijker geworden door de nieuwe toevoegingen in versie 1.5.1. Met name de toevoeging ‘ontsluiting rioleringsdata naar Publieke Dienstverlening op Kaart (PDOK)’ leidt tot een beter gebruik door gemeenten. Stichting RIONED voldoet aan de eisen van het predicaat ‘uitstekend beheer’, waardoor toekomstige nieuwe versies niet opnieuw de toetsingsprocedure hoeven te doorlopen.

RDFS op de lijst aanbevolen standaarden

De W3C standaard RDF Schema (RDFS) wordt gebruikt bij het modelleren van gegevens. RDFS biedt een gestandaardiseerde, machine leesbare taal om de structuur van gegevens in termen van klassen, eigenschappen en datatypen te beschrijven. RDFS is een uitbreiding van de open standaard Resource Description Framework (RDF) die al op de lijst aanbevolen standaarden staat. RDF wordt in veel gevallen samen met RDFS gebruikt. RDFS ligt ten grondslag aan de open standaard SKOS op de ‘pas toe of leg uit’-lijst, en aan de standaarden OWL en SHACL op de lijst aanbevolen standaarden. Plaatsing van RDFS op de lijst aanbevolen standaarden is daarom een waardevolle aanvulling op de Linked Data standaarden die al op de lijst van open standaarden staan.

Principe Universeel verdwijnt van de lijst aanbevolen standaarden

De standaard Principe Universeel bevat richtlijnen voor de bouwkwaliteit van websites waardoor deze duurzaam, uitwisselbaar en goed te onderhouden worden. De standaard wordt doorgaans gebruikt in aanvulling op de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1, de technische standaard die ten grondslag ligt aan de wettelijke verplichting van digitale toegankelijkheid. De standaard Principe Universeel maakte voorheen deel uit van de standaard Webrichtlijnen 2.0 die van 2008 tot en met 2016 op de ‘pas toe of leg uit’-lijst stond. Principe Universeel verhuisde in 2016 naar de lijst aanbevolen standaarden, omdat Europese regelgeving vereist dat EN 301 549 zonder aanvullende specificaties door de lidstaten wordt overgenomen. De beheerorganisatie (Logius) stopte in 2017 met het beheren van Principe Universeel en het beheer daarna is niet meer overgenomen door een andere organisatie. Inmiddels is de specificatie van Principe Universeel niet meer openbaar beschikbaar. Daardoor heeft het OBDO ingestemd met de verwijdering van Principe Universeel van de lijst aanbevolen standaarden.