2016-11-01

Met een heerlijke taart en de feestelijke ondertekening van een oorkonde vierden de medewerkers van het Informatiehuis Water (IHW) vandaag dat ze van het Nationaal Beraad Digitale Overheid op 17 mei jl. het predicaat 'uitstekend beheerproces' hebben gekregen voor het beheer van de Aquo-standaard. Voorzitter van het Forum Standaardisatie, Nico Westpalm van Hoorn, feliciteert het IHW met het toekennen van de status: “De medewerkers van het IHW wil ik hiermee van harte complimenteren. Zij hebben een uitgebreide procedure moeten doorlopen om het predicaat te ontvangen. Nu hebben ze het vertrouwen verdiend dat alle mogelijke belangen die spelen rondom de Aquo-standaard door IHW correct worden meegenomen en afgewogen.”

Nico Westpalm van Hoorn overhandigt de oorkonde aan Ruud Kersten, programmamanager van IHW.

De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens van een object met een ruimtelijk kenmerk uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. Het vormt hiermee de digitale schakel tussen de waterbeheerders Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook tussen waterbeheerders en derden zoals bedrijven en onderzoeksinstellingen. Door de uniforme manier van uitwisselen zijn landelijke rapportages te maken ten behoeve van de waterkwaliteit.

Meer informatie over deze standaard is te vinden op https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/aquo-standaard