Digitaal magazine Monitor Open Standaarden 2017

27 mrt 2018

Vandaag bood staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer de papieren versie van de Monitor open standaarden 2017 aan.

In de Monitor leest u hoe de overheid omgaat met de open standaarden van de ‘Pas toe of leg uit’ lijst van het Forum Standaardisatie.
Uit de Monitor open standaarden 2017 blijkt dat het gebruik van open standaarden gestaag toeneemt, maar nog steeds beter kan.
Lees voor een interactief overzicht van de onderzoeksresultaten het digitale Magazine open standaarden 2017. Op de voorpagina van het magazine vindt u ook een link naar het gehele onderzoeksrapport.

Het gebruik van open standaarden is een randvoorwaarde voor interoperabiliteit (het vermogen van -informatie- systemen om op elektronische wijze gegevens en informatie te kunnen uitwisselen) én het zorgt voor een vrijere verhouding ten opzichte van leveranciers.
In opdracht van het Forum Standaardisatie onderzoekt ICTU jaarlijks hoe het staat met het gebruik van deze ‘Pas toe of leg uit’ standaarden in de praktijk. Worden de relevante open standaarden gevraagd in aanbestedingen? Worden ze gebruikt in overheidsbrede voorzieningen? En wat kan per standaard gezegd worden over het gebruik?

Het is met het voortschrijden van het digitale tijdperk fundamenteel dat overheden open standaarden ook werkelijk gaan toepassen. Het Forum Standaardisatie speelt hiertoe op de achtergrond een belangrijke rol. Het Forum geeft aan welke open standaarden geschikt zijn voor overheidsbreed gebruik maar nog onvoldoende gangbaar zijn. Deze standaarden komen op de ‘Pas toe of leg uit’ lijst en krijgen hiermee status. De ‘Pas toe of leg uit’ lijst is een lijst van standaarden die getoetst zijn op openheid en geschiktheid voor overheidsbreed gebruik. Bij de aanschaf van ICT moeten de relevante open standaarden van die lijst uitgevraagd worden.

De monitor Open Standaardenbeleid bestaat grofweg uit drie delen:

1. De toets op de naleving van ‘Pas toe of leg uit’
Hierbij wordt beoordeeld of overheidspartijen de verplichte open standaarden correct uitvragen in aanbestedingen (conform het pas-toe-of-leg-uit-beleid)

2. De toepassing van open standaarden in de GDI voorzieningen
Bij 36 voorzieningen (GDI en overig generiek) wordt bekeken of deze, de voor die voorziening relevante open standaarden, worden toegepast.

3. Gebruiksgegevens per standaard
Bij dit onderdeel wordt getracht een beeld te schetsen van de adoptieontwikkeling per standaard.

Voor meer informatie over de monitor kijk hier en bij vragen of opmerkingen, neem contact (link stuurt een e-mail)met ons op.