Elke organisatie kan standaarden aanmelden voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

Standaarden kunnen het hele jaar door worden aangemeld. Voor elke standaard moet een aanmeldformulier worden ingevuld. Een groep standaarden die in combinatie toegepast worden, kunnen met een enkel formulier aangemeld worden.

Kies hieronder een aanmeldformulier:

 • Een nieuwe standaard aanmelden (odt, 38 KB)
 • Een nieuwe versie aanmelden van een standaard die al op de lijst staat (odt, 39 KB)
 • Een nieuwe versie aanmelden met de status ‘uitstekend beheerproces’ (zie de uitleg hieronder) (odt, 13 KB)
 • Een standaard verwijderen (odt, 14 KB)
 • Als u informatie over een standaard op de lijst wilt actualiseren, neem dan contact op met het Bureau Forum Standaardisatie.

Het is raadzaam om vóór het aanmelden van een nieuwe standaard kennis te nemen van de toetsingsprocedure en de toetsingscriteria . Zie hiervoor ook de documentatie in de kolom rechts.

Basiscriteria voor het in procedure nemen

Na aanmelding wordt een standaard in overleg met de aanmelder getoetst aan een aantal basiscriteria. De aangemelde standaard moet:

 • toepasbaar zijn op elektronische gegevensuitwisseling tussen en met (semi-)overheidsorganisaties;
 • bijdragen aan de interoperabiliteit van de (semi-)overheid voor de desbetreffende functionaliteit;
 • niet al wettelijk verplicht zijn;
 • een als zodanig ervaren interoperabiliteitsprobleem oplossen en de leveranciersonafhankelijkheid bevorderen.

Als een standaard voldoet aan deze basiscriteria kan het Forum Standaardisatie hem in procedure nemen. Er zijn twee periodes per jaar waarin de toetsingsprocedure wordt doorlopen. De uiterste aanmelddatum van standaarden voor de eerstvolgende procedure is 22 oktober 2018. Dat neemt niet weg dat standaarden het hele jaar kunnen worden aangemeld.

Verloop toetsingsprocedure

De toetsingsprocedure voor een standaard bestaat uit een aantal stappen: expertonderzoek, openbare consultatie en advisering door de Stuurgroep Open Standaarden aan het Forum Standaardisatie. Het Forum Standaardisatie legt de standaard voor aan het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) voor besluitvorming. Bij openstaande vragen uit het expertonderzoek, uit de openbare consultatie of uit het Forum Standaardisatie kan een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd.

Tijdens de procedure wordt de standaard getoetst aan inhoudelijke criteria. Deze criteria borgen de doelstelling van de lijst van Forum Standaardisatie: het bevorderen van de interoperabilitiet en leveranciersonafhankelijkheid.

De vier inhoudelijke hoofdcriteria zijn:

 1. De toegevoegde waarde van de standaard.
 2. De openheid van het standaardisatieproces.
 3. Het draagvlak voor en de ervaringen met de standaard.
 4. Opname van de standaard bevordert de adoptie.

Nieuwe versies van standaarden en 'uitstekend beheer'

Regelmatig komt het voor dat een nieuwe versie wordt gepubliceerd van een standaard op de lijst van het Forum Standaardisatie. Een nieuwe versie van een standaard op de lijst open standaarden wordt in de regel opnieuw getoetst, zeker wanneer deze niet compatibel is de voorgaande versie.

Een nieuwe versie van een standaard wordt niet getoetst als de beheerorganisatie van de standaard de kwalificatie 'uitstekend beheer' heeft (en mits de nieuwe versie hetzelfde functioneel toepassingsgebied heeft als de versie die op de lijst staat). Het Forum Standaardisatie kan de kwalificatie ‘uitstekend beheer’ toekennen aan een beheerorganisatie als de organisatie volledig voldoet aan het criterium ‘open standaardisatieproces’ en er vertrouwen is dat in het beheerproces van de standaard alle mogelijke belangen die spelen rondom de standaard zorgvuldig worden afgewogen. De kwalificatie 'uitstekend beheer' wordt altijd toegekend aan een beheerorganisatie voor een specifieke standaard.

Jaarplanning

Planning updates lijst najaar 2018

Datum Activiteit
uiterlijk 30 april 2018 Aanmelding van standaard voor opname, wijziging of verwijdering
Binnen 3 wk na aanmelding Intakegesprek met de aanmelder
18 juni Forum Standaardisatie besluit over inbehandeling nemen
Eind juni Bijeenkomst expertgroep
Juli Opstellen expertadvies
6 aug - 10 sept Expertadvies in openbare consultatie
11 sept tot 18 sept Expertadvies en reacties uit de consultatie worden verwerkt tot een advies aan het Forum Standaardisatie
10 oktober Forum Standaardisatie stelt het advies aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) vast
datum nog onbekend Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) neemt besluit

 

Planning updates lijst voorjaar 2019

Datum Activiteit
uiterlijk 22 oktober 2018 Aanmelding van standaard voor opname, wijziging of verwijdering
binnen 3 wk na aanmelding Intakegesprek met de aanmelder
13 december 2018 Forum Standaardisatie besluit over in behandeling nemen
eind januari 2019 Bijeenkomst expertgroep
begin februari 2019 Opstellen expertadvies
23 februari tot 23 maart Expertadvies in openbare consultatie
23 maart tot 30 maart Expertadvies en reacties uit de consultatie worden verwerkt tot een advies aan het Forum Standaardisatie
25 april Forum Standaardisatie stelt het advies aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) vast
datum nog onbekend Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) neemt besluit