Oplegnotitie Lijsten Open Standaarden

Content

Vergadering: Forum Standaardisatie10 maart 2021

Agendapunt: 3

Documentnummer: FS-20210310.3

Aan: Forum Standaardisatie

Van: Stuurgroep Open Standaarden

Download hier de PDF versie van deze oplegnotitie. Wij kunnen de digitale toegankelijkheid van het PDF bestand niet garanderen.

Samenvatting

Ter Kennisname

A. Stand van zaken rond lopende procedures.

B. Aangehouden procedure DCAT-AP-DONL.

C. Aanvullend onderzoek functioneel toepassingsgebied WPA2 Enterprise

Ter Kennisname

Ad A. Stand van zaken lopende procedures

In februari en maart 2021 loopt de publieke consultatie voor een aantal mutaties op de lijst open standaarden. Het betreft adviezen met betrekking tot plaatsing, verwijdering en versiewijziging op de lijst van open standaarden aan het Forum Standaardisatie, namelijk:

  • Het advies om RDFS (standaard voor het modelleren van gegevens, zoals een machine leesbare taal om de structuur van gegevens in termen van klassen, eigenschappen en datatypen te beschrijven) om op de lijst van open standaarden te plaatsen;
  • Het advies om een versiewijziging van GWSW (standaard voor eenduidige uitwisseling en hergebruik van gegevens in het stedelijk waterbeheer) op de ‘pas toe of leg uit’-lijst door te voeren;
  • Het advies om Principe Universeel (richtlijnen voor de bouwkwaliteit van websites) van de lijst aanbevolen standaard te verwijderen;
  • Het advies om NL_LOM (onderwijsstandaard voor de vindbaarheid van leermateriaal) niet te verwijderen van de ‘pas toe of leg uit’-lijst.

Zoals reeds in de forumvergadering van december 2020 gemeld is, laat het Bureau Forum Standaardisatie in maart 2021 een expertbijeenkomst organiseren waarin de experts beoordelen of MIM (beschrijft semantische afspraken voor het opstellen van informatiemodellen) nu voldoet aan alle criteria voor plaatsing op de lijst aanbevolen standaarden. Naar verwachting zal midden maart de publieke consultatie gestart worden.

In de vergadering van december 2020 stemde het Forum Standaardisatie in met het starten van een procedure van een versiewijziging van SETU (standaard voor uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers van tijdelijk personeel) op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Op 16 februari is een expertbijeenkomst gehouden en in maart zal het advies in publieke consultatie gaan. Naar verwachting zal midden maart de publieke consultatie gestart worden.

Ad B. Aangehouden procedure DCAT-AP-DONL

Op 12 oktober 2020 heeft KOOP in opdracht van het ministerie van BZK de standaard DCAT-AP-DONL 1.1 aangemeld voor opname op de ‘pas toe of leg uit’ lijst. DCAT-AP-DONL 1.1 is een profiel op de standaard DCAT en specificeert de metadata die de Nederlandse overheid gebruikt voor de uitwisseling van metadata over datasets tussen datacatalogi. 

In de vergadering van 9 december 2020 stemde het Forum Standaardisatie in met het starten van een procedure om de standaard DCAT-AP-DONL te toetsen voor plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. De standaard heeft op 27 januari een experttoetsing ondergaan waarin de experts twee belangrijke aandachtspunten naar voren brachten:

  1. DCAT-AP-DONL 1.1 is een profiel op de standaard DCAT 1.1. Sinds februari 2020 bestaat er echter al een versie 2.0 die status ‘recommended’ heeft. Ook bestaat er al een Europees applicatieprofiel DCAT-AP 2.0 voor deze nieuwe versie. Daardoor loopt DCAT-AP-DONL 1.1 achter en zou het verstandiger zijn te wachten op DCAT-AP-DONL 2.0 voordat plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’ lijst wordt overwogen.
  2. Het beheer van DCAT-AP-DONL 1.1 is nog niet volledig uitgekristalliseerd. MinBZK heeft wel toezegging gegeven het beheer te financieren, maar details van het beheer moeten nog worden uitgewerkt.

In afstemming met de indiener is daarom besloten om de procedure te pauzeren. KOOP zal met de belanghebbenden werken aan een breder gedragen Nederlands overheidsprofiel voor DCAT 2.0 gebaseerd op het Europese profiel DCAT-AP 2.0. Wanneer het beheer is georganiseerd en er voldoende draagvlak voor dit profiel bestaat, komt de indiener bij Forum Standaardisatie terug. BFS start dan een nieuw expertonderzoek om het nieuwe profiel te toetsen aan de criteria voor plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’ lijst. Een nieuwe intakeprocedure is in dit geval niet nodig.

Ad C. Aanvullend onderzoek functioneel toepassingsgebied WPA2 Enterprise

In april 2020 diende de stichting Privacy First een verzoek in bij het Forum Standaardisatie om het functioneel toepassingsgebied van WPA2 Enterprise te wijzigen, waarbij de uitzondering voor toepassing in gastnetwerken zou verdwijnen. Het voorstel voor aanpassing van het functioneel toepassingsgebied heeft in 2020 een experttoetsing en openbare consultatie ondergaan. In de openbare consultatie werden van zowel publieke als private organisaties acht reacties ontvangen, sommigen voorstander en anderen tegenstander van het voorgestelde functioneel toepassingsgebied. Op 19 januari 2021 heeft hierover een overleg plaatsgevonden. In dit overleg was de indiener (Privacy First), Publicroam, Govroam, SURF, Lost Lemon en Bureau Forum Standaardisatie aanwezig. Het resultaat van dit aanvullend onderzoek moet nog verwerkt worden in het forumadvies. De verwachting is dat het forumadvies in de vergadering van april 2021 voorgelegd zal worden. 

Op deze website meer informatie over standaarden in behandeling.

Documentatie-type