Agendering sponsorschap en aanwezigheid Forum-leden

Content

Vergadering: Forum Standaardisatie 29 September 2021

Agendapunt: 5A

Documentnummer: FS 20212909.5A

Aan: Forum Standaardisatie

Van: Bureau Forum Standaardisatie

Download hier de PDF versie van dit vergaderstuk. Wij kunnen de digitale toegankelijkheid van het PDF bestand niet garanderen.

Ter kennisname en bespreking

Het Forum Standaardisatie wordt gevraagd om kennis te nemen en desgewenst bespreken van het volgende:

Het overzicht van de agendering van de meting informatieveiligheidsstandaarden, de Monitor open standaarden, de stand van zaken rond sponsorschap en de aanwezigheid van de Forum-leden op de vergaderingen van het Forum.

1. Agendering meting IV-standaarden en Monitor & sponsorschap Forum-leden

Lid

Organisatie

Sponsor

Agendering iv-meting 2019 en eerder

Agendering iv-meting 2021 en monitor 2020

Overige

Contactpersoon BFS

Larissa Zegveld

Wigo4it

-Voorzitter

-1 overheidsdomein-naamextensie

-Digitoegankelijk

OBDO 22 april 2019, CTO-raad 22 mei 2019, CIO-beraad 11 juli 2019, College voor Dienstverleningszaken 9 juli 2020, CTO-raad: 16/9/2020, Vooroverleg CIO-beraad 12/10/2020, CIO-beraad: 4/11/2020

 

Directeurenoverleg 1-overheid- domeinnaamextensie 18/1/2021, MCU-inspiratiegroep toekomstbestendige dienstverlening: 30/11/2020 en 27/1/2021

Ludwig Oberendorff

Rudi Bekkers

TU Eindhoven

-Internationaal

   

Deelname in de Forumbegeleidingsgroep van het onderzoek Internationale standaardisatie. Intern bij de TU Eindhoven de emailstandaarden onder de aandacht gebracht (practice what you preach)

Robin Gelhard

Gijs Boudewijn

Betaalvereniging

-Stuurgroep VEC

Toegetreden tot stuurgroep VEC

   

Bart Knubben

Yvonne van der Brugge

Logius

-Secretaris

-Digitoe-gankelijk

-(Identity mngt)

SSC-ICT CTO Raad 22 mei 2019, ‘pas toe of leg uit’ opgenomen in Logius ‘Definition of Done/Ready

Programmeringsraad: Logius x/x/2020

 

Ludwig Oberendorff

Thomas Faber

Min EZK

-Opdracht-geverschap

 

x/x/2021 (datum en gremium nader te bepalen) 

Interesse in verkenning Cloud/Gaia X als onderwerp voor het Forum (mogelijk sponsorschap i.a.m. beschikbare capaciteit)

Reindert Gerding

Cor Franke

Franke Interim Mngt

-API’s

-Ptolu Next Level

-identitymngt

-Mens Centraal

     

Reindert Gerding

Gerard Hartsink

GLEIF

-Internationaal

-Financieel

-(Ident. mngt)

- levensgebeurtenis/semantiek

 

Aan de orde gesteld bij CEO GLEIF

Follow up PBLQ rapport ‘Europese benchmark’; Deelname in de Forumbegeleidingsgroep van het onderzoek Internationale standaardisatie

- Rapportage over ISO TC 307 Blockchain ontwikkelingen”

Redouan Ahaloui

Marc van Hilvoorde

CIO Rijk

 

CTO-raad 22/5/2019, 16/9/2020, CIO-beraad 11/7/2019, 4/11/2020, ICIA 28 november 2019, Nota CIO-Rijk & AZ/DPC aan CTO raad 18/3/2019, eTIB: 10/10/2019

CIO beraad 23 sept 2020, CTO-raad: 16/9/2020, SIB / CISO overleg (Strategisch Informatiebeveiligings Beraad): x/x/2020

Directeurenoverleg 1-overheid-domeinnaamextensie 18/1/2021

Désirée Castillo Gosker

Floor Jas

Surfnet

-Stuurgroep lijsten & adoptie

-Platform Internet Standaarden

-Ptolu Next Level

SURF voert al enkele jaren ieder kwartaal internet-veiligheidsmetingen uit, de IV-metingen, om in kaart te brengen in hoeverre onderwijs- en onderzoeksinstellingen voldoen aan de lijst van verplichte standaarden. Rijks- en semioverheid moeten zich aan de standaarden op deze lijst houden bij de aanschaf en inrichting van ICT-systemen3. SURF participeert in het Forum Standaardisatie, dat deze lijst heeft opgesteld. Zie ook https://www.surf.nl/files/2021-02/surf-cyberdreigingsbeeld-2020-2021.pdf, pagina 14, voor een overzicht van hoe de rijksoverheid en de sector onderwijs en onderzoek ervoor staan.

Aandacht gevraagd voor iv-standaarden in voorjaar 2020 voor doelgroep (n.a.v. ransomwareaanval Universiteit Maastricht); tijdens presentatie voor CIOnet 9 juni 2020 aandacht gevraagd voor veilige / betrouwbare domeinnamen (en internet.nl).

SURF verricht ook eigen metingen (internet.nl API). De resultaten zijn terug te vinden in het cyberdreigingsbeeld 2019/2020 (pag. 29) via https://www.surf.nl/cyberdreigingsbeeld-onderwijs-en-onderzoek-20192020

Bart Knubben

Hetty Lucassen

Min BZK

-Opdracht-geverschap

-Inventarisatie standaardisatie

-Quick Scan Data delen

CIO & CISO BZK (n.a.v. OBDO 12 februari 2019)

OBDO 23 april 2019

ADR (loopt)

Rijksbegrotingsvoorschriften (loopt)

(Via MT collega Desiree Geerts) Directeurenoverleg 1-overheid- domeinnaamextensie 18/1/2021

Ludwig Oberendorff

Joop van Lunteren

extern adviseur

-Identity management

-Ptolu next level

-Mens Centraal

- levensgebeurtenis/semantiek

gezien rol als adviseur minder van toepassing bij ontbreken van achterban

gezien rol als adviseur minder van toepassing bij ontbreken van achterban

Follow up PBLQ rapport ‘Europese benchmark’

Joram Verspaget

Benno Overeinder

NLnet Labs

-Internationaal

-Platform internet standaarden

-Ptolu next level

-Monitor open standaarden

Platform Internet Standaarden (IV-metingen)

 

Deelname in de Forumbegeleidingsgroep van het onderzoek Internationale standaardisatie

Bart Knubben

Friso Penninga

Geonovum

-API’s

-Stuurgroep lijsten & adoptie

     

Redouan Ahaloui

Theo Peters

VNG Realisatie

-API’s

-Stuurgroep lijsten & adoptie

-(Cloud)

Begeleidingscommissie onderzoek Inventarisatie Standaardisatie (VKA/Berenschot; 2019)

College van dienstverleningszaken: 9/7/2020, VNG Taskforce Samen Organiseren: x/x/2020, VNG Adviesraad IBD: x/x/2020

 

Han Zuidweg (Ludwig Oberendorff)

Ad Reuijl

UWV/CIP

-Inkoop (via CIP)

Vijf keer een gepersonaliseerde mail verstuurd aan CIP-achterban, met bij scores passende teksten. Deze mail merge-tool beschikbaar gesteld aan Veilige Email Coalitie en Platform Internet Standaarden.

Relevante standaarden Ptolu lijst onderdeel van Inkoop veilige hard- & software

   

Désirée Castillo Gosker

Harry Roumen

Min Fin

 

Besproken in CIO-overleg minFin: afgesproken dat monitor intern het kerndepartement bekend wordt gemaakt, inclusief de ZBO’s. CIO Belastingdienst zorgt ervoor dat het iig bekend wordt bij IV (uitvoering) en bij architectuurboard. Belastingdienst heeft ‘roadshow’ over hun ervaringen tav. IV-standaarden. 

Besproken in CIO-overleg minFin. De CIO’s van de organisatieonderdelen (Beleidsdepartement, Belastingdienst, Toeslagen, Douane) maken de monitor intern bekend en monitoren eventuele maatregelen n.a.v. de IV-meting en monitor.

 

Joram Verspaget

Geard Smits

Waterschapshuis

Landelijk programma informatieveiligheid en privacy voor de waterschappen/ WILMA (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur)

Afgelopen 2 jaar dit besproken in: 1) Unie van waterschappen, werkgroep Digitale overheid; 2) Waterschapshuis, in programma informatieveiligheid en privacy. En dus ook in het landelijk CISO-overleg dat verbonden is aan dit programma; 3) Waterschappen in het i-platform: het landelijke overleg van i-managers en i-adviseurs. En vanuit deze 3 ingangen is het besproken in de waterschappen. 1) Waterschapshuis: inkoop belooft standaarden van het Forum zo veel als mogelijk in aanbestedingen mee te nemen.

Ook dit rapport wordt besproken in: 1) Unie van waterschappen, werkgroep Digitale overheid; 2) Waterschapshuis in programma informatieveiligheid en privacy. En dus ook in het landelijk CISO-overleg dat verbonden zijn aan dit programma; 3) Waterschappen in het i-platform het landelijke overleg van i-managers en i-adviseurs. En vanuit deze 3 ingangen wordt het besproken in de waterschappen. 1) Waterschapshuis: continue aandacht bij inkoop voor meer aanbestedingen met OS; 2) Waterschapshuis: Programma organisatie en Samenwerking, is beheerder van de WILMA (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur) en van de zojuist opgeleverde Softwarecatalogus; onderzoekt welke delen in de WILMA moeten worden opgenomen.

De uitkomsten van de metingen hebben geleid tot discussies over het volgen van de PTOLU-lijst versus het bereiken van het doel. Waterschappen kiezen voor het bereiken van het doel liefst met de lijst. Hierover is discussie gevoerd met het bureau FS. CERT-WM monitort intussen niet alleen de 23 domeinen van de meting, maar ook alle aanpalende domeinen (240 stuks). In gesprek met de waterschappen en Microsoft voor het aangaan van een frameovereenkomst gelijk als (liefst beter) Rijksoverheid en VNG gedaan hebben.

Met inkoop van het Waterschapshuis afgesproken dat (open) standaarden en normering (NEN en ISO) meegenomen worden in de markt-consultaties voor opname in de aanbesteding. Bij reacties dan worden OS echt meegenomen. WILMA Softwarecatalogus, die nu landelijk door alle waterschappen wordt gevuld, ondersteunt hierbij.

Vanuit het programma informatie veiligheid en privacy loopt in samenspraak met de Unie van Waterschappen, een discussie op landelijk niveau met de secretaris directeuren over informatieveiligheid: waar staat men en kan er nog een tandje bij? Dit nav situatie bij de Waterunie (follow the money)

Annemieke Toersen

Anneke Spijker

IPO

-Stuurgroep lijsten & adoptie

-Document- en datastandaarden vanuit Omgevingswet

Provincies/CIBO 10 september 2019

SIO (Strategisch Informatie Overleg): x/x/2020

Centraal Platform van Inkopers:

CIBO: 23/4/2021

Ambtelijke Adviescommissie MTH (Milieu, Toezicht en Handhaving): x/x/2020

IV-meting bij hoofden I en A (SIO) en CIBO (12 provincies/IPO)

 

Han Zuidweg (Arianne de Man)

Michiel Steltman

DINL

- Ptolu next level

- Knelpunten adoptie

Begeleidingscommissie onderzoek Inventarisatie Standaardisatie (VKA/Berenschot; 2019)

Begeleidingscommissie onderzoek Inventarisatie Standaardisatie (VKA/Berenschot; 2019), Michiel staat op de cover en met een interview in het Magazine Monitor Open Standaarden 2019 en in de zomer met interview in Publiek Denken.

 

- Cloud (in afstemming met beschikbare capaciteit) : OTC (Online Trust Coalitie), Gaia-X, CSA (Cyber security act)

Arianne de Man

Rik van Terwisga

NEN

       

Annemieke Toersen (Redouan Ahaloui)

Rob Verweij

Rinis

-Internationaal

Werkgroep architectuur van Manifestgroep (2018). In 2019 is samen met het bureau van het Forum een specifieke selectie uit de monitor gemaakt voor de leden van de Manifestgroep. Deze is gedeeld met de voorzitter van de Manifestgroep en het secretariaat om dit te delen in de nieuwsbrief.

Manifestgroep: maart 2020, was gepland met een selecte groep uit de Manifestgroep. Vanwege Corona niet doorgegaan. Rob neemt contact op met Manifestgroep hoe standaarden opnieuw kunnen worden geagendeerd. Met het bureau zal in 2021 een specifieke selectie uit de monitor gemaakt worden voor de nieuwsbrief van KleinLef.

Deelname in de Forumbegeleidingsgroep van het onderzoek Internationale standaardisatie

Robin Gelhard

2. Aanwezigheid Forum-leden

             Lid  

13 juni 2018

10 okt 2018

12 dec 2018

13 mrt 2019

24 apr 2019

12 juni 2019

9 okt 2019

11 dec 2019

4 mrt 2020

6 mei 2020

24 juni 2020

7 okt 2020

9 dec 2020

10 mrt 2021

21 apr 2021

6 juni 2021

Larissa Zegveld (per maart 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne/Geert (Logius)

 

 

Aanwezig

 

 

 

 

 

Aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

Rudi Bekkers

 

Aanwezig

 

 

Aanwezig

 

 

 

Aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

Gijs Boudewijn

Aanwezig

 

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

 

 

Aanwezig

Aanwezig

Cor Franke

 

 

 

 

Aanwezig

Aanwezig

 

Aanwezig

 

 

Aanwezig

 

 

Aanwezig

 

Aanwezig

Gerard Hartsink

Aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc van Hilvoorde

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig

Aanwezig

 

 

 

 

Aanwezig

 

Aanwezig

Floor Jas

Aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

Hetty Lucassen BZK (per mrt 2020)

Gé Linssen (BZK) (tot mrt 2020)

 

Aanwezig

Aanwezig

 

 

Aanwezig

 

 

 

Aanwezig

 

 

 

 

Aanwezig

 

Joop van Lunteren

Aanwezig

 

 

Aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Faber (EZK) (per okt 2019)

Geert Moelker (EZK) (tot okt 2019)

-

 

Aanwezig

 

Aanwezig

Aanwezig

 

Aanwezig

 

 

 

Aanwezig

 

 

Aanwezig

 

Benno Overeinder

 

 

 

Aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friso Penninga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Peters

 

 

 

Aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad Reuijl

 

 

 

 

Aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig

 

Aanwezig

Harry Roumen

Aanwezig

 

 

Aanwezig

 

Aanwezig

 

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

 

Aanwezig

 

 

 

 

Gerard Smits

Aanwezig

 

 

 

 

Aanwezig

 

 

 

 

Aanwezig

Aanwezig

 

 

 

 

Anneke Spijker

Aanwezig

 

 

Aanwezig

 

Aanwezig

 

Aanwezig

 

Aanwezig

 

 

 

 

 

 

Michiel Steltman

 

Aanwezig

 

Aanwezig

 

Aanwezig

 

 

 

Aanwezig

 

 

 

 

 

 

Rik van Terwisga (per maart 2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig

Rob Verweij

       

Aanwezig

 

Aanwezig

   

Aanwezig

 

 

 

 

 

Aanwezig

3. Planning agendering Monitor & IV-meting in gremia (conform afspraak OBDO)

Gremium

ICT opdrachtgeverschap en contractmanagement

Aanschaf en inkoop

Informatiebeveiliging en bedrijfsvoering

Toezicht en handhaving

Gemeenten

College van dienstverleningszaken: 9/7/2020

VNG Taskforce Samen Organiseren: x/x/2020

VNG Adviesraad IBD: x/x/2020

VNG Taskforce Samen Organiseren: x/x/2020

Rijk

CIO-beraad: 11/7/2019, 3/6/2020, 4/11/2020, x/x/2021, Vooroverleg CIO-beraad 12/10/2020, CTO-raad: 22/5/2019, 16/9/2020, x/x/2021, EZK/LNV CIO-raad: x/x/2020

ICIA (strategie rijkinkoopbeleid): 28/11/2019

SIB / CISO overleg (Strategisch Informatiebeveiligings Beraad): x/x/2020, eTIB: 10/10/2019

ADR – status?

Provincies

SIO (Strategisch Informatie Overleg): x/x/2020

Centraal Platform van Inkopers: x/x/2020

CIBO: 10/9/2019, x/x/2020

Ambtelijke Adviescommissie MTH (Milieu, Toezicht en Handhaving), x/x/2020

Waterschappen

iPlatform Waterschapshuis: x/x/2020

PM

Coördinatoren Informatieveiligheid Waterschappen (CIW): x/x/2020

PM

Uitvoeringsorganisaties

Manifestgroep: x/x/2020, Programmeringsraad: Logius x/x/2020

IMO (directeuren inkoop uitvoeringsorganisaties Rijk): 6/2/2020 en daarna over een half jaar

PM

PM

Allen

NORA gebruikersraad 26 maart 2020

     

Documentatie-type