Oplegnotitie Lijsten Open Standaarden

Content

Vergadering: Forum Standaardisatie 29 September 2021

Agendapunt: 4

Documentnummer: FS-20210929.4

Aan: Forum Standaardisatie

Van: Stuurgroep Open Standaarden

Bijlagen:

Download hier de PDF versie van deze oplegnotitie. Wij kunnen de digitale toegankelijkheid van het PDF bestand niet garanderen.

Samenvatting

Ter besluitvorming

Het Forum Standaardisatie wordt gevraagd om in te stemmen met de volgende adviezen.

‘Pas toe of leg uit’-lijst

A. Evaluatie bouwstandaarden: verwijderen COINS (BIM uitwisselingsstandaard) en handhaven de standaarden VISI, NLCS en IFC

Lijst Aanbevolen Standaarden

B. In procedure nemen van Peppol BIS 3 standaarden (e-procurement)

Ter kennisname

 • C. Proces vervanging van OWMS door TOOI (metadata op websites van de overheid)
 • D. Lopende procedures

Ter besluitvorming

Ad A. Evaluatie bouwstandaarden

Het Forum Standaardisatie wordt gevraagd om het volgende advies over te nemen:

 1. Het starten van een procedure ter verwijdering van COINS van de ‘Pas toe of leg uit’-lijst en opvolging geven aan de voorgestelde aanbevelingen.
 2. Handhaaf de standaarden VISI, NLCS en IFC op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst en geef opvolging aan de voorgestelde aanbevelingen.

Over de standaard en achtergrond

In het werkplan van het Forum Standaardisatie is afgesproken dat er jaarlijks een aantal standaarden op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst te evalueren. Het doel van zo’n onderzoek is om de kwaliteit van de informatie op de lijst te waarborgen.

Het onderzoek richt zich met name op de huidige relevantie van de standaard, het functioneel toepassingsgebied, het gebruik, belang, beheer en de stand van zaken rond de adoptie van de standaard.

Het Forum Standaardisatie heeft in oktober 2020 besloten om de volgende vier bouwstandaarden te evalueren:

 • COINS is een standaard die het mogelijk maakt om data over objecten, opgeslagen in verschillende digitale formats die voldoen aan verschillende standaarden, in onderlinge samenhang en systeemonafhankelijk uit te wisselen. COINS staat sinds 2017 op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.
  Uit de monitor van 2018 en 2019 blijkt dat de beheerorganisaties geen beeld kunnen geven van de implementatiegraad van de standaard. In 2020 heeft de beheersorganisatie CROW aangegeven dat COINS mogelijk vervangen wordt door een internationale ISO standaard(en) waardoor een verplichting van de standaard zal te komen vervallen.
 • IFC is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie (modelobjecten en hun eigenschappen) tussen de verschillende software- applicaties van partijen in het bouwproces. IFC staat sinds 2011 op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.
  Uit de monitor van afgelopen jaren blijkt dat er geen harde gegevens zijn die een beeld geven van de implementatiegraad.
 • VISI is een standaard die zich richt op digitale communicatie tussen partijen in een bouwproject. Met behulp van VISI wordt bepaald wanneer (proces), wie (rol), wat (informatie), aan wie (rol) aanlevert. VISI staat sinds 2014 op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. In 2020 heeft de beheerorganisatie CROW aangegeven signalen te ontvangen waarbij stakeholders twijfelen aan de verplichte status van de standaard.
  Het Forum Standaardisatie heeft bij opname van VISI aangeven dat het hebben van voldoende softwareleveranciers een aandachtpunt is.
  Hierin is verder geen verandering in gekomen. Bovendien is het door het Forum Standaardisatie uitgereikte uitstekend beheer predicaat aan CROW voor VISI komen te vervallen omdat het BIM Loket het beheer van de standaard heeft overgenomen en nog niet getoetst is voor het beheer van VISI.
 • NLCS is een tekenstandaard voor het maken van 2D-ontwerptekening en gaat uit van objectgericht werken. Alle informatie in een tekening wordt gekoppeld aan objecten die in lagen worden geordend in een tekening. NLCS staat sinds 2017 op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.
  In de monitor van 2018 en 2019 blijkt dat de gebruiksgegevens niet of nauwelijks een beeld geven over de implementatiegraad en adoptieambitie.

De vier evaluaties zijn in één rapport samengebracht, die is voorzien van een algemene inleiding en een overall conclusie.

Hoe is het proces verlopen?

In de vergadering van 7 oktober 2020 besloot het Forum Standaardisatie om de bouwstandaarden te evalueren in het kader van regulier onderhoud op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. Lost Lemon heeft in overleg met het Bureau Forum Standaardisatie een lijst met experts opgesteld. Bij de standaarden COINS en VISI hebben eerst verkennende gesprekken plaatsgevonden met de twee vertegenwoordigers van het BIM Loket, de beheerder van de beide standaarden.

Zij hebben ook de lijst met experts aangevuld. Vervolgens is voor beide standaarden een evaluatiebijeenkomst georganiseerd. Bij de standaarden IFC en NLCS is voor een andere aanpak gekozen, met name omdat het lastig was om in aanvang voldoende experts te vinden van beide standaarden. Voor de evaluatie van deze standaarden zijn verschillende interviews gehouden met experts.

In de evaluatie hebben dertig partijen input geleverd: ABT, BIM Loket, Bakker Spees, BuildingSMART, Brink (Ibis), CAD Accent, CROW, Future Insight B.V., Gemeente Delft, Gemeente Groningen, Gobar Consulting Group, Hamilton Consulting B.V., HCI Infra, HB-adviesbureau, HCI Infra, I-Sago, InterGarant groep, INQA Quality Consultants, KPD Automatisering, Movares, Provincie Amsterdam, Provincie Gelderland, Provincie NH, Provincie Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Semmtech, Spekkink en Technia.

De vragen richtten zich op de volgende aandachtsgebieden: het functioneel toepassingsgebied, toegevoegde waarde, relevantie van de standaard, het beheer, openstaande adoptiepunten en nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor de bouwstandaarden.

Conclusies uit de evaluatie

Hieronder de conclusies en aanbevelingen per bouwstandaard.

COINS

De evaluatie kent de volgende conclusies:

 • De standaard heeft zijn ‘end of life’ bereikt. Dit wordt onderschreven door alle geïnterviewde experts en ook actief uitgedragen op de website van de beheerder BIM Loket.
 • Er is al een vervangende standaard voor COINS: ICDD, die in combinatie met NTA 8035 wordt gezien als vervanger voor COINS. Ook dit wordt onderschreven door alle geïnterviewde experts en actief uitgedragen door de beheerder van COINS.
 • COINS wordt nog maar door twee partijen (Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland) toegepast en deze geven aan het gebruik van de standaard af te bouwen.
 • Een standaard voor het in samenhang uitwisselen van bouwinformatie heeft toegevoegde waarde en verdient zijn plek op de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie.

Ten aanzien van COINS worden aan het Forum Standaardisatie de volgende aanbevelingen gedaan:

 1. Start per direct de procedure voor verwijdering van COINS van de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie.
 2. Nodig BIM Loket per direct uit om ICDD en NTA 8035 aan te melden voor opname op de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie, en start op basis hiervan de procedure voor aanmelding van de standaard op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.
VISI

 De evaluatie kent de volgende conclusies:

 • Met name de softwareleveranciers verschillen van mening of VISI op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst hoort. De twee ondersteunende softwareleveranciers zijn voorstander, maar de leveranciers die moeite hebben de standaard te ondersteunen, zijn tegen.
 • VISI heeft een duidelijke en belanghebbende toegevoegde waarde voor de Nederlandse overheid en de bouwsector, en bespaart potentieel hoge kosten bij bouwprojecten.
 • Het beheer is van CROW overgegaan op het BIM Loket. CROW had het predicaat uitstekend beheer en ook BIM Loket ambieert dit predicaat voor het beheer van VISI. Verder blijkt de documentatie verouderd en aan algehele verbetering toe. Ordina heeft ter verbetering een advies geschreven, maar partijen hebben weinig vertrouwen in het eindresultaat omdat het niet afdoende lijkt. Ook scoort het beheer niet goed op het vlak van marktondersteuning, omdat er slechts twee ondersteunende softwareleveranciers zijn.
 • Het draagvlak binnen de overheid is goed met 120 publieke opdrachtgevers en meer dan 5000 bouwprojecten volgens de monitor open standaarden 2020. Bovendien zit er jaarlijks 30% groei in het aantal projecten dat de standaard gebruikt.
 • De markt biedt met twee gecertificeerde softwareleveranciers een zeer beperkte keuze, en het marktaanbod heeft zich na de opname op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst in 2013 nauwelijks ontwikkeld. Nieuwe softwareleveranciers die VISI willen ondersteunen, maken melding van belemmeringen door de hoge certificeringseisen, de matige documentatie, de matige koppelbaarheid aan derde softwarepakketten en de complexiteit van de standaard.
  De diverse partijen zeggen welwillend te zijn om de toegankelijkheid van VISI voor nieuwe softwareleveranciers te vergroten.

Ten aanzien van VISI worden aan het Forum Standaardisatie de volgende aanbevelingen gedaan door procedurebegeleider Lost Lemon:

 1. Geef BIM Loket aan dat opname van VISI op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst alleen behouden blijft als uiterlijk 2 jaar na dit advies, dus op 1 september 2023, aantoonbaar is gewerkt aan verbetering van toegankelijkheid van VISI voor softwareleveranciers door:
  • verbetering van de documentatie,
  • invoering meerdere certificeringsniveaus, waaronder een VISI-light-certificering,
  • en andere door BIM Loket nader te bepalen maatregelen, waaronder bijvoorbeeld een vastgestelde API voor berichtuitwisseling conform vaste berichtdefinities.
 2. Vraag BIM Loket om halfjaarlijks aan het Bureau Forum Standaardisatie over voorgaande te rapporteren, en treed met Bureau Forum Standaardisatie in overleg hierover.
 3. Mochten de bovengenoemde data niet worden gehaald, start dan de procedure tot verwijdering van VISI van de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie. Deze procedure bestaat uit de volgens fases: intake en gesprek met BIM Loket, consultatie bij experts, advies aan het Bureau Forum Standaardisatie en eventuele verwijdering van de Lijst Open Standaarden van het Forum Standaardisatie. Hierbij wordt door Bureau Forum Standaardisatie uiteraard redelijkheid en billijkheid betracht.
 4. Ken niet het predicaat ‘uitstekend beheer’ toe aan het BIM Loket, vanwege de tekortkoming op beheer. Start de procedure voor de toekenning van het predicaat ‘uitstekend beheer’ nadat de zaken onder punt 1 zijn afgehandeld.

Deze aanbevelingen zijn bedoeld om de drempel voor toetreders te verlagen, zodanig dat gewenste adoptie aan de kant van de softwareleveranciers kan groeien.

De Stuurgroep Open Standaarden adviseert om in het advies van VISI op één punt af te wijken van het evaluatierapport dat is opgesteld door Lost Lemon. De Stuurgroep Open Standaarden adviseert punt 1 van de voorgaande aanbevelingen te vervangen door:

Geef BIM Loket aan dat opname van VISI op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst alleen behouden blijft als uiterlijk 3 jaar na dit advies, dus op 1 september 2024, het aantal softwareleveranciers dat VISI gecertificeerd is (volledig VISI of VISI-light) en VISI verifieerbaar en actief ondersteunen, is verbeterd, en dat de toegankelijkheid tot de standaard is verbeterd.

Hiermee wordt beoogd recht te doen aan de spanning tussen de toegevoegde waarde en de beperkte ondersteuning door softwareleveranciers. Deze stevige en duidelijke eisen moeten leiden tot benodigde verandering en ruimte en richting geven om wijzigingen door te voeren.

NLCS

De evaluatie kent de volgende conclusies:

 • Er is nog steeds sprake van toegevoegde waarde van de standaard; deze lijkt toe te nemen door de toekomstige uitbreidingen.
 • De standaard heeft sinds de plaatsing op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst geleid tot een hogere adoptie van de standaard. Dit heeft geresulteerd in meer gebruikers en daarmee ook meer draagvlak.
 • Er is sprake van een open standaardisatieproces, maar er is ruimte voor verbetering. Op dit moment vormt de openbare consultatie (nog) geen onderdeel van het standaardisatieproces.
 • Gezien de ontwikkelingen die zijn gericht op uitbreiding (stedelijk spoor), verbinding met GWSW, IMKL en BGT, en verrijking (3D ontwikkelingen), heeft NLCS nog meer dan voldoende toekomstperspectief.
 • Alle betrokkene experts waren vol lof en enthousiasme over de standaard, ook degene die in het verleden kritisch zijn geweest. De experts van ProRail hebben hun overwegingen om de standaard niet te hanteren duidelijk toegelicht.

Ten aanzien van NLCS worden aan het Forum Standaardisatie de volgende aanbevelingen gedaan:

 1. De standaard handhaven op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.
 2. Gelet op de ontwikkelingen i.r.t. IFC en de opmerkingen van ProRail is het verstandig om binnen vijf jaar een evaluatie van de standaard te doen.
IFC

De evaluatie van IFC kent de volgende conclusies:

 • Het aantal IFC-experts werkzaam bij de overheid is erg beperkt. Degene die we hebben gesproken, zijn enthousiast over de mogelijkheden van de standaard en onderschrijven het belang van een open standaard zoals IFC.
 • De verbreding van de standaard naar infra en spoor, in combinatie met de kracht van 3D, mede in lijn met de ontwikkelingen binnen de Omgevingswet, maakt het belang van een open standaard als IFC voor de overheid groot.
 • IFC is een internationale standaard, waardoor beperkte invloed mogelijk is door Nederlandse overheidspartijen.
 • De aan IFC gerelateerde 3D modellering biedt extra mogelijkheden in de vergunningverlening en handhaving hiervan. 2D is echter nog steeds het meest gebruikt binnen de overheid.
 • De experts geven unaniem aan dat IFC op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst hoort, ondanks de beperkte kennis en toepassing binnen overheidspartijen.

Ten aanzien van IFC worden aan het Forum Standaardisatie de volgende aanbevelingen gedaan:

 1. Stimuleer een goede verbinding en afstemming met de andere bouwstandaarden, met name met NLCS.
 2. Blijf de standaard ontwikkelen in lijn met BGT en IMBOR.
 3. Stimuleer dat de nieuwe versie van de standaard binnen een beperkte periode wordt geïmplementeerd door de softwareleveranciers en met name de grote marktleiders. Maak daarbij ook gebruik van opdrachtgevers binnen de overheid en de Europese Unie.
 4. Zorg voor meer kennis van de standaard en benoem de ontwikkelingen en toepassingsvoordelen binnen de overheid.
Conclusies en aanbevelingen voor alle vier bouwstandaarden

Conclusies en aanbevelingen bij de verschillende standaarden staan in de desbetreffende onderdelen benoemd. Daarnaast hebben zijn er een aantal standaard-overstijgende conclusies en aanbevelingen. Deze staan hieronder geformuleerd:

 1. ter bevordering van de samenhang tussen de diverse bouwstandaarden en optimaal beheer is het aan te raden om het beheer en de doorontwikkeling van de standaarden zoveel mogelijk door één partij te laten uitvoeren, zoals het BIM- Loket.
 2. het BIM Loket zou een gemeenschappelijke visie moeten ontwikkelen over de relatie tussen - en toepassing van - de bouwstandaarden; daarmee ook inventariseren welke behoefte er is voor verdere standaardisering ten behoeve van de gegevensuitwisseling binnen het ruimtelijk domein. Hiertoe kan het Forum Standaardisatie een oproep doen aan het BIM Loket.
 3. de kennis binnen de overheid van de diverse bouwstandaarden is beperkt. De voordelen en mogelijkheden van standaardisering zijn groot. Zorg dus voor voldoende kennis bij overheidspartijen van de diverse standaarden. Doe hiervoor een oproep aan het BIM Loket.
 4. zorg voor strengere naleving door Forum Standaardisatie en consequenties als afspraken rond standaarden niet of onvoldoende vorm krijgen. Dit zagen we als voorbeeld met name bij VISI, waar afspraken rond ondersteuning door meerdere softwareleveranciers niet uitkwamen en dit vanuit het Forum Standaardisatie geen consequenties had.

Overwegingen voor het Forum Standaardisatie die uit de evaluatie volgen, zijn:

 1. Het starten van een procedure ter verwijdering van COINS van de ‘Pas toe of leg uit’-lijst en opvolging geven aan de voorgestelde aanbevelingen.
 2. Handhaving van de standaarden VISI, NLCS en IFC op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst en geef opvolging aan de voorgestelde aanbevelingen.

Ad B. Start procedure Peppol BIS 3 standaarden

Het Forum Standaardisatie wordt gevraagd om in te stemmen met het volgende advies:

Het in procedure nemen van Peppol Bis 3 standaarden voor plaatsing op de lijst aanbevolen standaarden.

Over de standaard

De Peppol BIS (Business Interoperability Specification) 3 standaarden kunnen worden toegepast bij het uitwisselen van bestel, inkoop en facturatie gerelateerde gegevens van machine-to-machine.

Het betreft hier e-procurement. De Peppol BIS 3 standaarden is een standaard die bestaat uit een verzameling van standaarden.

Met de toepassing van deze standaard en transportnetwerk wordt op een pakketonafhankelijke wijze ervoor gezorgd dat (semi-)overheden relatief eenvoudig met elkaar gegevens kunnen uitwisselen met betrekking tot inkoop en facturering (bijv. provincies die facturen ontvangen van gemeenten).

Peppol BIS 3 wordt onder andere toegepast bij het verzenden, ontvangen en verwerken van elektronische facturen. Het verzenden en ontvangen vindt plaats over het beveiligde netwerk, waar alleen geautoriseerde organisaties toegang toe hebben.

Het verwerken van de facturen vindt plaats op basis van gestandaardiseerde datavelden in de factuur. Door deze internationale afspraken kan facturatie geheel geautomatiseerd plaatsvinden over landgrenzen heen.

Het beheer van de Peppol standaarden is belegd bij de Europese Open Peppol Organisatie. Dit is een stichting die wordt gefinancierd vanuit het lidmaatschap door de leden, waaronder de Nederlandse Peppolautoriteit.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Nederlandse Peppolautoriteit opgericht om de veiligheid, betrouwbaarheid en adoptie te vergroten en daarmee het gebruik van de standaard te verhogen. Deze organisatie is structureel geborgd.

Hoe is het proces verlopen?

Op 25 mei 2021 meldde Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DGOO-Digitale Samenleving) Peppol Bis 3 standaarden aan voor plaatsing op de lijst aanbevolen standaarden.

De aanmelding wordt ondersteund door Nederlandse Peppolautoriteit. Op 13 juli 2021 vond een intakegesprek plaats met de indiener. Op basis van dit intakegesprek is het intakeadvies samengesteld.

Advies en gevraagd besluit

Uit het intakeadvies blijkt dat de standaard Peppol Bis 3 voldoet aan de criteria om in procedure genomen te worden voor opname op de Lijst Aanbevolen Standaarden.

De opname van de Peppol BIS 3 standaarden op de Lijst Aanbevolen Standaarden draagt bij aan adoptie, omdat stakeholders waarde hechten aan een eenduidige status van de standaard, voordat zij tot implementatie overgaan. Het adopteren van Peppol BIS 3 draagt bij aan het digitaal zakendoen in Nederland.

Het is de verwachting dat dit een kostenbesparing zal opleveren. Daarnaast zorgt de standaard voor andere voordelen in 'e-procurement' waaronder 'realtime' kunnen rapporteren, 'realtime' bijsturen van de uitgaven, 'realtime' inzicht in de uitnutting van contracten, verkorte betaaltermijnen, en inzicht in betaalprocessen.

Er is voldoende draagvlak voor de standaard. Peppol BIS 3 is een internationale standaard. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Nederlandse Peppolautoriteit opgericht voor het borgen van afspraken die voor Nederland specifiek gelden. Dit vergroot veiligheid, betrouwbaarheid en adoptie en verhoogt daarmee het gebruik van de standaard.

De huidige versie van de standaard wordt door verschillende overheidspartijen gebruikt, en de standaard is sinds april 2021 opgenomen in de door de VNG geëxploiteerde gemeentelijke GEMMA Softwarecatalogus.

Opname op de Lijst Aanbevolen Standaarden is een geschikt middel om de overheidsorganisaties te stimuleren gebruik te maken van de opkomende Peppol BIS 3 Standaarden en zo de implementatiegraad van de cluster standaarden die gezamenlijk Peppol BIS 3 Standaard vormen, te verhogen.

Plaatsing op de Lijst Aanbevolen Standaarden is de eerste stap in het groeimodel naar plaatsing op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.

Het advies is daarom om de standaard Peppol Bis 3 in procedure te nemen voor plaatsing op de Lijst Aanbevolen Standaarden.

Ter kennisname

Ad C. Proces vervanging van OWMS door TOOI

Over de standaarden en achtergrond

UBR KOOP heeft de nieuwe standaard TOOI (Thesaurus en Ontologie Overheidsinformatie) aangemeld voor de Lijst Aanbevolen Standaarden. TOOI is van toepassing voor metadata van officiële publicaties van de overheid. Voor KOOP fungeert TOOI als vervanger van OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard) dat op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst staat. Het Forum Standaardisatie heeft op 7 oktober 2020 groen licht gegeven voor het starten van een verwijderingsprocedure van OWMS

Beide standaarden betreffen in beginsel hetzelfde functioneel toepassingsgebied. Er wordt gekeken of er samenhang mogelijk is in het behandeling nemen van beide procedures (verwijdering van OWMS en toevoegen van TOOI).

TOOI

TOOI (Thesaurus en Ontologie Overheidsinformatie) is van toepassing voor metadata van officiële publicaties van de overheid. De standaard is een kennismodel om overheidsinformatie uniform en gecodeerd te beschrijven om officiële overheidsinformatie beter vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken.

TOOI is een opvolger van de OWMS standaard, omdat OWMS niet meer voldoet aan de huidige eisen en niet genoeg is toegepast in de praktijk. TOOI is beschreven in RDF en heeft een uitgewerkte URI-strategie achter de elementen en waardes in het model.

Elke organisatie die goed beheerde overheidsinformatie wil beschrijven, kan dit doen met de metadatadefinities en URI’s van dit model.

Intern bij KOOP is de behoefte groot aan een vernieuwd uniform model. TOOI zal daarom worden geïmplementeerd bij de verschillende publicatiestromen van KOOP. Daarnaast zal TOOI als standaard beschikbaar worden gesteld voor extern gebruik.

OWMS

OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard) definieert metadata die de eigenschappen en structuur beschrijven van informatie die de overheid op het Internet publiceert. Hierdoor wordt de overheidsinformatie op het internet beter vindbaar en beter te interpreteren. OWMS staat op de Lijst Verplichte Standaarden.

OWMS beschrijft een 'woordenboek' van eigenschappen en bijbehorende waarden voor overheidsinformatie. OWMS beschrijft 'informatieobjecten' die de overheid op het Internet publiceert, zoals artikelen, kamerstukken, bekendmakingen en formulieren.

Om aan OWMS te voldoen moet de beschrijving van een informatieobject tenminste een aantal vaste eigenschappen bevatten. Deze minimale set eigenschappen heet de 'OWMS kern'.

Hoe verloopt het proces

Na de aanmelding van TOOI wordt een Intakeadvies opgesteld. Uitkomsten van het Intakeadvies leveren input op de vraag of samenhang van beide procedures mogelijk is. Een optie hierbij is dat beide procedures in één gezamenlijke procedure in behandeling worden genomen.

Een gezamenlijke procedure kan inhouden dat dezelfde experts via één meeting de vraag wordt voorgelegd over verwijdering van OWMS en vervanging via TOOI en dat er één openbare raadpleging via Internetconsultatie over verwijdering en vervanging wordt gehouden.

TOOI

KOOP heeft via de product owner van TOOI (Dorine Bervkens) de standaard TOOI op 30 augustus 2021 aangemeld voor plaatsing op de Lijst Aanbevolen Standaarden. Deze aanmelding is het directe resultaat van een verzoek van KOOP om TOOI aan te melden als vervanger van OWMS.

Uit dit contact tussen KOOP en Bureau Forum Standaardisatie (BFS) is een positief signaal gekomen om de TOOI als vervanger van OWMS aan te melden voor de Lijst Open Standaarden. In eerdere accountmanagersgesprekken tussen KOOP en BFS heeft KOOP de komst van TOOI aangekondigd.

OWMS

Op 7 oktober heeft het Forum Standaardisatie groen licht gegeven voor het starten van de verwijderingsprocedure van OWMS. Deze verwijderingsprocedure is nog niet gestart omdat in eerdere gesprekken met KOOP aangekondigd is dat KOOP werkt aan een vervanger voor OWMS (namelijk. TOOI), en zodoende het samenvallen van toevoegen van TOOI en het verwijderen van OWMS de voorkeur heeft. Met de aanmelding van TOOI lijkt nu het moment geschikt om OWMS te verwijderen.

Ad D. Lopende procedures

NL GOV Assurance profile for OpenID Connect 1.0

Medio oktober 2021 is een expertsessie gepland om NL GOV Assurance Profile for Open ID Connect 1.0 te toetsen tegen de criteria voor opname op de Lijst Verplichte Standaarden.

NL GOV Assurance profile for OpenID Connect 1.0 is een door Logius ontwikkeld overheidsprofiel op de internationale standaard Open ID Connect 1.0 die reeds op de Lijst Aanbevolen Standaarden staat. OpenID Connect (OIDC) 1.0 biedt een standaard protocol om authenticatie diensten van meerdere dienstverleners op een open en gedistribueerde manier hergebruiken.

Op 15 oktober 2020 heeft Logius de standaard NL GOV Assurance Profile for OIDC 1.0 aangemeld voor opname op de Lijst Verplichte Standaarden. De verwachting is dat het Forumadvies in het voorjaar van 2022 kan worden voorgelegd aan het Forum Standaardisatie.

Digikoppeling REST API Koppelvlak

Op 2 september 2021 heeft een expertsessie plaatsgevonden om Digikoppeling REST API Koppelvlak te toetsen tegen de criteria voor opname op de Lijst Verplichte Standaarden. De expertsessie betreft adviezen op uitbreiding van Digikoppeling met REST API Koppelvlak en een aanpassing van het functioneel toepassingsgebied.

Beheerder Logius heeft gemeend voor deze uitbreiding de toetsingsprocedure te doorlopen ondanks het feit dat Logius het predicaat ‘Uitstekend Beheer’ heeft toegewezen gekregen op Digikoppeling.

Het intakeadvies bevestigt dat deze actualisering van Digikoppeling voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden door het Forum Standaardisatie.

De verwachting is dat het Forumadvies eind 2021 kan worden voorgelegd aan het Forum Standaardisatie.

Erfgoedstandaard

Op 5 juli 2021 heeft een expertsessie plaatsgevonden om Erfgoedstandaard (Erfgoed Registratie Standaard) te toetsen tegen de criteria voor opname op de Lijst Aanbevolen Standaarden. Het Expertadvies is van 29 juli tot en met 26 augustus aangeboden ter openbare consultatie op Internetconsultatie.

Uit de openbare consultatie kwam een aantal reacties over de geschiktheid van de naam van de standaard, over afstemming van de Erfgoedstandaard met andere standaarden en over raakvlakken van de Erfgoedstandaard met andere standaarden.

Voor de Erfgoedstandaard betekent dit dat de opbrengst uit het hierboven beschreven proces nader opgepakt en verwerkt gaat worden.

De verwachting is dat het Forumadvies eind 2021 kan worden voorgelegd aan het Forum Standaardisatie.

Documentatie-type