Agenda Forum Standaardisatie 29 september 2021

Content

Vergadering: Forum Standaardisatie 29 september 2021

Agendapunt: 1A

Documentnummer:  FS-20210929.1A

Vergadertijd: 09:30 tot 12:00 uur

Locatie: Den Haag en online via WebEx

Download hier de PDF versie van deze agenda. Wij kunnen de digitale toegankelijkheid van het PDF bestand niet garanderen.

1. Opening, agenda, verslag

2. OBDO en Forum Standaardisatie

Bijlage: Oplegnotitie OBDO en Forum Standaardisatie

Ter bespreking

2A Werkplan Forum Standaardisatie 2022 (eerste bespreekconcept)

Ter kennisname

 • 2B Stand van zaken n.a.v. kamerbrief over rapport inventarisatie standaardisatie
 • 2C Overzicht Kamerstukken mei 2021 - heden
 • 2D Terugkoppeling OBDO 7 juli 2021: agendapunt Standaardisatie

3. Presentatie ‘de basis op orde’ en ontwikkeling internetstandaarden

Rob de Lange (lid programmateam Informatieveiligheid en privacy van het Waterschapshuis) gaat in op het Informatieveiligheidsprogramma ‘de basis op orde’ van de Waterschappen en de link met de informatieveiligheid standaarden. Benno Overeinder (NLnetlabs) verzorgt een toelichting op de ontwikkeling van internetstandaarden, zowel privaat als internationaal.

4. Open Standaarden, lijsten

Voorzitter: Floor Jas namens de Stuurgroep open standaarden

Bijlage: Oplegnotitie open standaarden, lijsten

Ter besluitvorming, ‘pas toe of leg uit’-lijst:

4A Evaluatie van de bouwstandaarden COINS, IFC, NLCS, VISI en op de 'pas toe of leg uit'-lijst

Naar aanleiding van de evaluatie van de bouwstandaarden wordt het Forum verzocht te besluiten over het starten van de procedure ter verwijdering van de 'pas toe of leg uit'-lijst van de standaard COINS. COINS is een bouwstandaard om data over objecten, opgeslagen in verschillende digitale formaten die voldoen aan verschillende standaarden, in onderlinge samenhang en systeemonafhankelijk uit te wisselen.

Ter besluitvorming, lijst aanbevolen standaarden:

4B In procedure nemen van Peppol BIS 3 standaarden (een groep standaarden voor het uitwisselen van elektronisch berichten over e-procurement)

Ter kennisname

 • 4C Verwachte procedure ter vervanging op de 'pas toe of leg uit' lijst van de standaard OWMS (definieert meta-data die de eigenschappen en structuur beschrijven van informatie die de overheid op het Internet publiceert) door de standaard TOOI (Thesaurus en Ontologie Overheidsinformatie, een kennismodel om overheidsinformatie uniform en gecodeerd te beschrijven om officiële overheidsinformatie beter vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken.
 • 4D Stand van zaken in de lopende procedures

5. Open Standaarden, adoptie

Voorzitter: Floor Jas namens de Stuurgroep open standaarden

Bijlage: Oplegnotitie adoptie open standaarden

Ter bespreking

 • 5AA agendering IV-meting en Monitor, sponsorschap door Forum-leden, en aanwezigheid bij vergaderingen van het Forum Standaardisatie
 • 5B Vertoning video over NLCIUS (e-factureren) en ontwikkeling video’s over andere open standaarden
 • 5C Presentatie van Jaap Korpel van de eerste resultaten van de Monitor Open Standaarden 2021 (conceptversie)

Ter kennisname

 • 5D API’s
 • 5E Content-, data- en digitale toegankelijkheidstandaarden
 • 5F Publicatie monitor BIM-standaarden (BIM Loket)
 • 5G Internet- en beveiligingsstandaarden
 • 5H Streefbeeldafspraak IPv6 en IPv6 Team Overheid NL
 • 5I Handreiking Beheer Internetdomeinen
 • 5J Levensgebeurtenis van Werkloosheid naar Werk
 • 5K Handreiking Vragen om open standaarden bij aanschaf van ICT

6. Opvolging rapport internationale standaardisatie

Bijlage: Voorstel opvolging rapport internationale standaardisatie

De sponsors internationaal zijn naar aanleiding van het onderzoeksrapport internationale standaardisatie gevraagd om een voorstel uit te werken hoe opvolging kan worden gegeven aan het onderzoek.

Het Forum Standaardisatie wordt gevraagd om instemming met voorliggend voorstel, in het bijzonder met:

 1. uitgangspunten t.a.v. rol Forum en verhouding tot governance GDI;
 2. uitvoeren tweejaarlijkse inventarisatie bovensectorale standaardisatieontwikkelingen;
 3. in kaart brengen blinde vlekken Forum door mapping van de Forumleden ten opzichte van   de Rolling Plan thema’s;
 4. voortzetting van jaarlijkse bijdrage aan totstandkoming Rolling Plan;
 5. instellen sponsorgroep Internationaal.

7. Voortgang en communicatie

Bijlage: Voortgangsnotitie

Ter kennisname

 • 7A Doorontwikkeling lijst van aanbevolen standaarden
 • 7B Overzicht columns Larissa Zegveld in iBestuur
 • 7C Communicatie: video over de standaard NLCIUS, oorkonde voor Geonovum en Jaarcongres iBestuur 2021

8. Rondvraag

Mondeling.

9. Sluiting

Mondeling.

10. Lunchsessie: de digitale autonomie

Freddy Dezeure geeft een toelichting op het rapport Nederlandse strategische autonomie en cybersecurity. In opdracht van de Cyber Security Raad hebben Freddy Dezeure en Paul Timmers de studie ‘Nederlandse Strategische Autonomie en Cybersecurity’ uitgevoerd. Met name paragraaf 3.4 Standaardisatie en marktstandaardisatie (vanaf pagina 35) is met het oog op het werk van het Forum Standaardisatie interessant.

Kan het Forum Standaardisatie uit de voeten met invulling van het begrip digitale autonomie? Dekt het de waarden waar het Forum voor staat (van oudsher interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid)?

 

Documentatie-type