Forumadvies versiewijziging SETU

Content

Vergadering: Forum Standaardisatie 9 Juni 2021

Agendapunt: 3B

Documentnummer: FS-20210609.3B

Aan: Forum Standaardisatie

Van: Stuurgroep Open Standaarden Datum: 19 mei 2021

Versie: 0.2

Bijlagen:

Download hier de PDF versie van dit Forumadvies. Wij kunnen de digitale toegankelijkheid van het PDF bestand niet garanderen.

1. Advies

Het Forum Standaardisatie wordt gevraagd om in te stemmen met onderstaand advies.

Het Forum Standaardisatie adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) om:

 1. De nieuwe versies van de SETU-standaarden op te nemen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst en specificatie ‘SETU Standard for Vacancies 1’ toe te voegen als onderdeel van de SETU- standaarden
 2. Stichting SETU het predicaat ‘uitstekend beheer’ te geven voor de SETU-standaarden
 3. Ten aanzien van de adoptie van de SETU-standaarden de oproepen te doen die beschreven staan in paragraaf 5 hieronder.

Het advies luidt om de huidige versies van de SETU deelstandaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te vervangen door de versies:

 • SETU Standard for Ordering and Selection versie 1.4
 • SETU Standard for Assignment versie  1.4
 • SETU Standard for Reporting Time and Expenses versie 1.4
 • SETU Standard for Invoicing versie 2.2
 • SETU Standard for Vacancies versie 1.1 (nieuw onderdeel van SETU)

1.1 Aanleiding en achtergrond

Dit document is het forumadvies voor de standaard SETU gericht aan het OBDO en Forum Standaardisatie.

De SETU-standaarden zijn ontwikkeld door de uitzendsector en is de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard. Door toepassing van de SETU-standaarden ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid).

1.2 Gevolgd proces

Op 9 oktober 2020 heeft TNO, namens (stichting) SETU de nieuwe versies van de SETU deelstandaarden aangemeld. Doorgaans wordt een lichte toets gehouden bij een versiewijziging. Vanwege de toevoeging van een nieuwe SETU-standaard én omdat de beheerorganisatie het predicaat ‘uitstekend beheer’ aanvraagt, is een volledige toetsingsprocedure uitgevoerd die bestond uit een intakeonderzoek, een expertonderzoek en een openbare consultatie. Paragraaf 2.2 beschrijft deze procedure in detail. Dit Forumadvies werd samengesteld op basis van de resultaten van het expertonderzoek en de openbare consultatie.

1.3 Consequenties en vervolgstappen

Het Forum Standaardisatie brengt op basis van dit document een advies uit aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. Het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid bepaalt op basis van dit advies of de versiewijzigingen van SETU en de nieuwe ‘SETU Standard for Vacancies’ op de ‘pas toe of leg uit’-lijst wordt opgenomen.

2. Toelichting

2.1 Over de standaard

De SETU-standaarden zijn ontwikkeld door de uitzendsector en is de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard. De 2.x versies van de Standard for Invoicing zijn een profiel op NLCIUS en daarmee op EN16931-1, in de UBL-syntax. Door toepassing van de SETU- standaarden ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid).

De SETU-standaarden specificeren voor de Nederlandse uitzendbranche welke gegevenselementen verplicht en welke optioneel zijn bij de uitwisseling van informatie. Deze gegevenselementen worden vervolgens afgebeeld op de gegevens in de HR-XML standaarden waardoor er toepassingsprofielen ontstaan.

De versies die nu op de ‘pas toe of leg uit’-lijst staan zijn:

 • SETU Standard for Ordering and Selection versie 1.2
 • SETU Standard for Assignment versie 1.2
 • SETU Standard for Reporting Time & Expenses versie 1.3
 • SETU Standard for Invoicing versie 1.3

De SETU-standaarden zijn aangemeld voor de volgende nieuwe versies:

 • SETU Standard for Ordering and Selection versie 1.4
 • SETU Standard for Assignment versie 1.4
 • SETU Standard for Reporting Time and Expenses versie 1.4
 • SETU Standard for Invoicing versie 2.2
 • SETU Standard for Vacancies versie 1.1 (nieuw)

‘SETU Standard for Vacancies’ betreft een nieuwe standaard in de set van SETU-standaarden, gericht op het uitwisselen van vacatures tussen uitzendbureaus, jobboards, het UWV Werkbedrijf en bedrijven en/of opdrachtgevers.

2.2 Betrokkenen en proces

De nieuwe versies van de SETU-standaarden en de nieuwe SETU Standard for Vacancies zijn in oktober 2020 aangemeld voor opname op de ‘pas toe of leg uit’-lijst door TNO in opdracht van (stichting) SETU.

Voor het opstellen van het Forumadvies is de volgende procedure doorlopen:

 1. De procesbegeleider heeft op 3 november 2020 een intakegesprek gevoerd met de Tijdens de intake is de standaard getoetst op criteria voor het in procedure nemen van de standaard en is een eerste inschatting gemaakt van de kans op een positief expertadvies.
 1. Op basis van de intake heeft het Forum Standaardisatie op 9 december 2020 besloten de aanmelding in procedure te Hierop volgend is een expertgroep samengesteld en een voorzitter aangesteld.
 2. De leden van de expertgroep hebben een voorbereidingsdossier gekregen dat is samengesteld met informatie uit de aanmelding en het intake Voorafgaand aan de expertbijeenkomst heeft de expertgroep dit voorbereidingsdossier doorgenomen en aandachtspunten geïdentificeerd.
 3. De expertgroep is op 16 februari 2021 bijeengekomen (online, in verband met de coronamaatregelen) om de bevindingen in het algemeen en de geïdentificeerde aandachtspunten in het bijzonder te bespreken.
 4. Het expertadvies is van 7 april tot en met 5 mei 2021 ter openbare consultatie aangeboden op internetconsultatie.nl.
 5. Dit Forumadvies is samengesteld op basis van de resultaten van het De openbare consultatie leverde geen reacties op.

De volgende experts waren aanwezig bij de expertbijeenkomst:

 • André Gelauf (Pivoton)
 • Wouter Klomp (ABU)
 • Rijko Kramer (UWV)
 • Mai Nguyen (UWV)
 • Linda Oosterheert (SETU/TNO, indiener)
 • Harry Remmelts (Logius)
 • Johan Schaeffer (eVerbinding)
 • Steven van ’t Veld (AIM)
 • Bart Wijnen (Randstad Groep Nederland)

Rogier de Boer (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Hans Hoogerhuis (Randstad Groep Nederland) reageerden schriftelijk.

Als onafhankelijk voorzitter is opgetreden Bas van Luxemburg, Hoofd R&D bij Lost Lemon. Jasper Muskiet consultant en Arjen Brienen senior consultant, hebben de procedure in opdracht van het Bureau Forum Standaardisatie begeleid. Redouan Ahaloui en Annemieke Toersen van het Bureau Forum Standaardisatie waren als toehoorders bij de expertbijeenkomst aanwezig.

2.3 Toetsing criteria

2.3.1 Open standaardisatieproces

De ontwikkeling en het beheer van SETU is op een open, onafhankelijke, toegankelijke, inzichtelijke, zorgvuldige en duurzame wijze ingericht. Het beheer ligt bij Stichting SETU. De experts concluderen dat de stichting het predicaat ‘uitstekend beheer’ verdient. De expertgroep heeft extra aandacht gevraagd voor het inlogvrij aanbieden van de documentatie. Stichting SETU heeft dit inmiddels gerealiseerd.

2.3.2 Toegevoegde waarde

De expertgroep concludeert dat de nieuwe versies van de SETU-standaarden voldoende toegevoegde waarde hebben. De verouderde versies op de lijst worden niet meer ondersteund door de beheerorganisatie. Daarnaast zijn er ook inhoudelijk verbeteringen ten opzichte van de verouderde versies.

De nieuwe versies van de standaarden sluiten nu aan op internationale standaarden en er zijn aanpassingen gedaan n.a.v. de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) begin 2020. De nieuwe ‘SETU Standard for Vacancies’ zorgt ervoor dat er ook uniformering van het berichtenverkeer ontstaat voor het uitwisselen van vacatures tussen uitzendbureaus, jobboards, het UWV Werkbedrijf en bedrijven en/of opdrachtgevers.

2.3.3 Draagvlak

De experts concluderen dat er voldoende draagvlak bestaat voor de nieuwe versies van SETU en de nieuwe ‘SETU Standard for Vacancies’. Vanuit aanbieders is er een grote wens om de nieuwe versies te implementeren. De nieuwe Wet Arbeid in Balans verhoogt deze urgentie. De wens de versies van SETU op te hogen komt ook vanuit beheeroogpunt: de versies die nu op de ‘pas toe of leg uit’-lijst staan worden niet meer door SETU ondersteund.

2.3.4 Opname bevordert adoptie

De huidige status van de standaard is ‘verplicht’. Dit is nog altijd een passend middel om de standaard te bevorderen omdat uit de Monitor Open Standaarden 2019/2020 opnieuw blijkt dat het gebruik van de SETU-standaard nog zeker niet bij alle (semi-) overheden common practice is.

2.4 Conclusies van de openbare consultatie

Tijdens de openbare consultatie werden geen reacties ontvangen.

2.5 Aanvullende adviezen van de experts

De expertgroep adviseert het Forum Standaardisatie en OBDO om bij de opname op de ‘pas toe of leg uit’-lijst de volgende oproepen te doen ten aanzien van de adoptie van de standaard SETU:

 • Aan Stichting SETU om de beschikbaarheid van het specificatiedocument ook inlogvrij te Stichting SETU heeft deze inlogvrije publicatie ondertussen gerealiseerd.
 • Aan Stichting SETU om het Forum waar mogelijk te voorzien van signalen waar de adoptie van SETU niet wordt
 • Aan het Forum Standaardisatie om met Stichting SETU af te stemmen over de signalen waar de adoptie van SETU niet wordt
 • Aan het Forum Standaardisatie en Stichting SETU om samen op te trekken bij het verhogen en naleven van de adoptie van de standaard

3. Referenties

Documentatie-type