Overzicht Kamerstukken december 2020 heden

Content

Vergadering: Forum Standaardisatie 10 Maart 2021

Agendapunt: 2D

Documentnummer: FS 20210310.2D

Aan: Forum Standaardisatie

Van: Bureau Forum Standaardisatie

Download hier de PDF versie van dit document. Wij kunnen de digitale toegankelijkheid van het PDF bestand niet garanderen.

Toelichting

Onderstaande betreft een overzicht van gepubliceerde Kamerstukken sinds de Forumvergadering van 9 december 2020.

Kamerstukken op het overzicht zijn geselecteerd op aanwezigheid van de noemers:

 • Forum standaardisatie
 • Open standaarden
 • (Semantische) standaardisatie
 • Digitale toegankelijkheid
 • Digitale overheid
 • Digitale inclusie

Per kamerstuk zijn relevante passages geciteerd en is het mogelijk belang voor het Forum aangegeven.

December 2020

07/12 Voortgang digitale inclusie 2020

Datum publicatie: 7 dec 2020

Kamerstuk: Brief

Voortgang digitale inclusie 2020 (inclusief bijlagen)

Vermelding: Digitale inclusie

Niet vermeld: Forum standaardisatie / Open standaarden / Digitale toegankelijkheid / Digitale overheid

Pagina 1:

“Deze voortgangsbrief doet verslag van wat in 2020 gedaan is om digitale inclusie te bevorderen op de vier hoofdoelen.

 1. Digitale diensten voor iedereen makkelijker maken
 2. Mensen helpen om met digitalisering om te gaan
 3. Uitleggen wat de gevolgen van digitalisering zijn
 4. Samenwerken met bedrijven en andere organisaties.”

Pagina 3:

“Sinds 23 september 2020 zijn overheidsorganisaties wettelijk verplicht om voor hun websites een actuele toegankelijkheidsverklaring te publiceren. Indien nog niet aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan, hoort bij de verklaring een plan met verbetermaatregelen. Vanaf juni 2021 moeten overheidsorganisaties ook voor hun mobiele applicaties (apps) een toegankelijkheidsverklaring publiceren. Hiermee verschilt de nieuwe wettelijke verplichting wezenlijk van de eerdere verplichting. De focus wordt nu nadrukkelijk gelegd op het verbeteren van de toegankelijkheid en de blijvende aandacht die daarvoor nodig is.”

Pagina 4:

“De toegankelijkheidsverklaringen worden opgenomen in een register … In het register van toegankelijkheidsverklaringen zijn nog niet alle overheidswebsites in beeld. Daarom zijn aanjaagteams ingezet om overheden zonder toegankelijkheidsverklaring bij te staan om alsnog verklaringen op te stellen en te publiceren. We gaan ook door met de ondersteuning via het expertisecentrum DigiToegankelijk (www.digitoegankelijk.nl ).”

Pagina 5:

“De aanjaagteams zullen zich in samenwerking met de Direct Duidelijk Brigade daarom ook richten op het gebruik van begrijpelijke taal … De Direct Duidelijk Brigade is een landelijk netwerk dat ambtenaren binnen alle overheidsorganisaties hulp biedt met begrijpelijke en toegankelijke communicatie.”

Pagina 6:

“De opgebouwde expertise over begrijpelijke taal en communicatie stelt de Brigade ook beschikbaar in de aanpak op Levensgebeurtenissen bij Mens Centraal.”

Belang:

Eigen Forum domeinnamen toetsen, dossier eenduidige dienstverlening. Acties zijn gaande. Een externe partij gaat onze eigen domeinen, zoals internet.nl, checken op Digitoegankelijkheid. Daarnaast kijkt BZK naar een beleidsplan hoe NL Design System een standaard binnen het rijk/overheid kan worden, inclusief beleggen van het beheer.

Januari 2021

14/01 IV-strategie SVB

Datum publicatie: 14 jan 2021

Kamerstuk: Bijlage

IV-strategie SVB

Bijlage bij Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief regering; Stand van de uitvoering sociale zekerheid

Vermelding: Forum standaardisatie

Niet vermeld: Open standaarden / Digitale toegankelijkheid / Digitale overheid / Digitale inclusie

Pagina 30:

“Doorontwikkelen portalen: Ook ontwikkelen we komende jaren onze portalen door met nieuwe functionaliteit zodat onze klanten nog beter bediend worden. Hiertoe zijn meerdere initiatieven in beeld zoals het ontsluiten van inkomende en uitgaande post in MijnSVB, het verbeteren van het proces van A1-verklaringen (met mogelijk impact op MijnSVB en TWinternet), het in het Engels aanbieden van MijnSVB en het eenvoudiger schaalbaar maken van de portalen op piekmomenten. Ook worden in deze actielijn initiatieven opgenomen, die de portalen laten voldoen aan (nieuwe) eisen vanuit nationale en Europese wet- en regelgeving en richtlijnen (bijv. Forum standaardisatie). De specifieke impact van deze wet- en regelgeving is op dit moment nog niet geheel duidelijk, maar we zien in ieder geval dat de hierna genoemde wet- en regelgeving tot wijzigingen zullen leiden in de portalen: Wet Digitale Overheid (WDO), Wet modernisering elektronische bestuurlijk verkeer (Mebv), Europese verordening eIDAS, Europese Single Digital Gateway (SDG). Tot slot spelen wij in op initiatieven, die zorgen dat de SVBportalen blijven aansluiten op overheidsbrede ontwikkelingen op het gebied van onlinedienstverlening.”

Belang:

Ter kennisgeving.

20/01 Wijzigingswet Wet open overheid (Woo)

Datum publicatie: 20 januari 2021

Kamerstuk: Handeling

Het Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo).

Vermelding: Forum standaardisatie

Niet vermeld: Open standaarden / Digitale toegankelijkheid / Digitale overheid / Digitale inclusie

Pagina 6:

“Mevrouw Buitenweg (GroenLinks): “De Nederlandse Vereniging van Journalisten en de Open State Foundation suggereren standaardisering voor informatieontsluiting via het Forum Standaardisatie. Dat lijkt GroenLinks een goed idee. Ziet de minister hier mogelijkheden voor? Gaat zij ook gebruikmaken van de bevoegdheid om op dat punt regels te stellen voor actieve openbaring?”

Belang:

Ter kennisgeving. Gestelde vraag heeft in navolging op de handeling niet geleid tot een officiële beantwoording door de Minister. De initiatiefwet is op 26 januari aangenomen door de Kamer.

Februari 2021

02/02 Handeling Plenair Gegevensuitwisseling/Gegevensbescherming/ICT/E-health

Datum publicatie: 2 februari 2021

Kamerstuk: Handeling Plenair debat

Gegevensuitwisseling/Gegevensbescherming/ICT/E-health/Slimme zorg/Administratieve lasten

Vermelding: Forum standaardisatie

Niet vermeld: Open standaarden / Digitale toegankelijkheid / Digitale overheid / Digitale inclusie

Pagina 2:

De heer Wörsdörfer (VVD):

“Tijdens het eerdere debat moedigde de minister ons aan om volle bak te gaan en ruimte te maken voor e-health en voor innovatieve ontwikkelingen in de zorg en de digitale gegevensuitwisseling. Dat is immers in het belang van de patiënten, het is goed voor de zorgverleners en het draagt ook nog eens bij aan het betaalbaar houden van de zorg. Hoe naar de pandemie die we nu doorstaan ook is, die levert hiervoor wel het momentum. Prettig was dat de minister toezegde met het veld te willen bezien hoe we met z'n allen kunnen leren van de noodgedwongen, door corona tot stand gekomen digitale zorg, zowel van de goede als de slechte voorbeelden …

Tot slot, voorzitter. Nogmaals, de VVD kijkt zeer uit naar de brief over open standaarden. Die zijn handig en nuttig om verdere digitale ontwikkelingen op elkaar te laten aansluiten.”

Belang:

Alertheid BFS op brief open standaarden.

02/02 Schriftelijk overleg JBZ-Raad

Datum publicatie: 2 februari 2021

Kamerstuk: verslag van een schriftelijk overleg

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 28-29 januari 2021 (algemeen deel)

Vermeld: geen van de keywords

Niet vermeld: Forum standaardisatie / Open standaarden / Digitale toegankelijkheid / Digitale overheid / Digitale inclusie

Pagina 19:

“Blijkens het in december 2020 gepubliceerde wetsvoorstel voor een verordening betreffende eCODEX, en de mededeling betreffende de digitalisering van justitie in de Europese Unie wordt eCODEX wat de Europese Commissie betreft de standaard voor veilige digitale communicatie in grensoverschrijdende justitiële zaken.”

Pagina 35:

Het kabinet heeft er bij de Commissie op aangedrongen … een nadere prioritering te maken en zich in eerste aanleg te richten op onderhandelingen met die derde landen waar gelet op de dataprotectie-standaards en mensenrechtensituatie het snelst overeenstemming lijkt te kunnen worden bereikt over een samenwerkingsovereenkomst

Belang:

Ter kennisgeving. Sectorale standaard justitiedomein. MinJenV is benaderd met de vraag zij actief op het gebruik van eCODEX sturen of zouden moeten sturen.

08/02 Overzicht wet- en regelgeving cybersecurity

Datum publicatie: 8 februari 2021

Kamerstuk: Bijlage

Overzicht wet- en regelgeving cybersecurity

In de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting en de beleidsreactie CSBN 20202 is toegezegd in samenspraak met de betrokken departementen de huidige wettelijke taken en bevoegdheden in kaart te brengen die het mogelijk maken informatie te delen met of in het uiterste geval in te grijpen op de digitale weerbaarheid bij rijksoverheid, vitale aanbieders en niet-vitale organisaties.

Vermelding: Forum standaardisatie

Niet vermeld: Open standaarden / Digitale toegankelijkheid / Digitale overheid / Digitale inclusie

Pagina 9:

“Regeling voorzieningen GDI, Wettelijke verplichtingen, Artikel 6, lid 1: teneinde de veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en continuïteit van MijnOverheid, DigiD, DigiD Machtigen en het BSN-Koppelregister te waarborgen, neemt de minister van BZK passende maatregelen om inbreuken op en aantastingen van de beveiliging en de processen van de voorzieningen te voorkomen. Hierbij wordt in ieder geval voldaan aan (a) de open normen en standaarden op de ‘pas-toe-of-leg-uit-lijst’ van het Forum Standaardisatie (b) de normen ICT-beveiligingsassessments DigiD (c) de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst en (d) de Voorschriften Informatiebeveiliging Rijksdienst.”

Belang

Ter kennisgeving

09/02 Initiatiefvoorstel voor een Wet transparantieregister zorg

Datum publicatie: 9 februari 2021

Kamerstuk: Bijlage bij initiatiefvoorstel

Uitvoeringstoets: initiatiefvoorstel voor een Wet transparantieregister zorg (initiatief- wetsvoorstel Ploumen)

Vermelding: Forum standaardisatie

Niet vermeld: Open standaarden / Digitale toegankelijkheid / Digitale overheid / Digitale inclusie

Pagina 4 en verder:

“Digitaal meldingsproces:

- Het CIBG heeft een grote voorkeur de meldingen en/of correcties via een webportal digitaal te ontvangen en te verwerken. Dit maakt het proces sneller, minder arbeidsintensief en minder foutgevoelig. Als uw fractie de elektronische weg omarmt wil ik u verzoeken het wetsvoorstel daarop aan te passen. Pagina 5 van 20 Uitvoeringstoets - Voor een efficiënte verwerking van de melding ontvangt het CIBG deze het liefst in een vast format dat als open standaard wordt aangeboden. Het CIBG verzoekt de PvdA fractie dit in het wetsvoorstel cq. de Memorie van Toelichting op te nemen.”

Belang:

Adviesmogelijkheid Forum aangaande te gebruiken open IV standaarden, te denken aan Digitoegankelijkheid. CIBG scoort 100% op Internet.nl. Mogelijkheid tot in het zonnetje zetten.

12/02 Maandrapportage Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Datum publicatie: 12 februari 2021

Kamerstuk: Brief

Omgevingsrecht; Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de maandrapportage januari 2021 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Vermelding: Digitale toegankelijkheid

Niet vermeld: Forum standaardisatie / Open standaarden / Digitale overheid / Digitale inclusie

Pagina 1

De monitor wordt wekelijks geactualiseerd op de website van het Programma Aan de Slag.

Burgers en bedrijven gebruiken het Omgevingsloket voor het indienen van een vergunningaanvraag of het raadplegen van regels over de leefomgeving. Het Omgevingsloket maakt deel uit van de landelijke voorziening van het DSO. Digitale toegankelijkheid is een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van dat digitale stelsel. Omdat alle doelgroepen gebruik moeten kunnen maken van het nieuwe stelsel. Ook mensen met een (audio-) visuele beperking.

In bijlage 2 treft u het rapport aan van de stichting Accessibility, kenniscentrum voor toegankelijke ICT3. Die evalueerde het Omgevingsloket - in ontwikkeling – op basis van de internationale richtlijn voor toegankelijke websites en apps (WCAG, versie 2.1). Inmiddels zijn al enkele verbeteringen doorgevoerd op basis van de bevindingen. De openbare toegankelijkheidsverklaring van het DSO – opgenomen in het register van toegankelijkheidsverklaringen – beschrijft de geconstateerde afwijkingen, de voorgenomen maatregelen en de planning voor de uitvoering daarvan.

Belang:

Ter kennisgeving en de website heeft een score van 100% op Internet.nl. Mogelijkheid tot in het zonnetje zetten.

17/02 Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven

Datum publicatie: 17 februari 2021

Kamerstuk: Bijlage

Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 1-11-2020

Vermelding: Forum standaardisatie / Open standaarden

Niet vermeld: Digitale toegankelijkheid / Digitale overheid / Digitale inclusie

Pagina 7:

“In de kabinetsbrede Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter benoemt het kabinet een aantal maatregelen om de digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven door te ontwikkelen: …

 • Overheidsbreed gebruik van ICT-standaarden en van gegevens uit basisregistraties, zoals het Handelsregister;
 • De wet Digitale Overheid legt de wettelijke basis voor de gehele basisinfrastructuur en bevat regulering op het gebied van standaarden, informatieveiligheid en de generieke infrastructuur. Het bestaande stelsel van eHerkenning krijgt in deze wet een juridische basis. Zo zorgt het kabinet ervoor dat ondernemers bij elke dienstverlener en in elke sector dezelfde inlogmethode kunnen gebruiken en op elkaar afgestemde overheidsinformatie vinden.

Pagina 8:

“Standaarden:

In de kabinetsreactie van 15 december 2019 op het rapport ‘Inventarisatie Standaardisatie’ is op het vlak van standaardisatie een aantal acties aangekondigd. Het gaat bijvoorbeeld om het onder de aandacht brengen van het belang van open standaarden bij inkopers en opdrachtgevers. Dat wordt gedaan door kennis te delen met de diverse doelgroepen. Daarbij wordt ook de door het Forum Standaardisatie ontwikkelde ‘Beslisboom Open Standaarden’ onder de aandacht gebracht. Deze beslisboom helpt inkopers en opdrachtgevers aan de hand van een aantal vragen inzichtelijk te maken welke standaarden relevant zijn bij ICT-opdrachten. Het Forum Standaardisatie heeft onderzocht hoe consultaties van standaarden een breder publiek kunnen bereiken. Een eerste proef via internetconsultatie.nl heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. De consultaties van open standaarden zullen in het vervolg via deze website beschikbaar worden gesteld. Daarnaast is een besluit in voorbereiding dat als doel heeft een beveiligde verbinding met overheidswebsites en –applicaties te realiseren (https://...). De grondslag voor dit besluit ligt in de Wet Digitale Overheid, die momenteel wordt behandeld door de Eerste Kamer."

Belang:

Ter kennisgeving

17/02 Voortgangsrapportage Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening

Datum publicatie: 17 februari 2021

Kamerstuk: Bijlage

Voortgangsrapportage Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven - December 2020

Vermelding: Open standaarden

Niet vermeld: Forum standaardisatie / Digitale toegankelijkheid / Digitale overheid / Digitale inclusie

Pagina 18:

“Publieke en private partijen ontwikkelden met SBR samen een nationale standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages. Medio 2020 is de Roadmap Standard Business Reporting 2020-2025 gepubliceerd. De Roadmap legt het fundament voor de verdere doorontwikkeling en verbreding van het gebruik van standaarden in de communicatie tussen bedrijven en de overheid en tussen overheden zoals het toevoegen van nieuwe rapportages en het toepassen van nieuwe (open) standaarden.”

Belang:

Ter kennisgeving. Dossier semantiek. Sluit aan bij de toezegging van de Minister dat bij het onderzoeken van de kansen voor semantische standaardisatie “…ervaringen opgedaan binnen het publiek-private afsprakenstelsel Standard Business Reporting (SBR) worden meegenomen.”

18/02 Gids Proportionaliteit

Datum publicatie: 18 februari 2021

Kamerstuk: Bijlage

Gids Proportionaliteit. 3e herziening (februari 2021)

Vermelding: Forum standaardisatie

Niet vermeld: Open standaarden / Digitale toegankelijkheid / Digitale overheid / Digitale inclusie

Pagina 6:

“Het ligt voor de hand aan te sluiten bij de handreiking voor betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 3) van Forum Standaardisatie en voor het indienen van aanbestedingsdocumenten (in ieder geval niet hoger dan) betrouwbaarheidsniveau 3 te hanteren.”

Belang:

Ter kennisgeving.

18/02 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Datum publicatie: 18 februari 2021

Kamerstuk

Bestrijding georganiseerde criminaliteit; Brief regering; Stand van zaken aanpak misbruik van telecommunicatievoorzieningen bij phishing (spoofing)

Vermelding: Forum standaardisatie

Niet vermeld: Open standaarden / Digitale toegankelijkheid / Digitale overheid / Digitale inclusie

Pagina 4:

“Het stimuleren van de ontwikkeling en het gebruik van goede authenticatietechnieken maakt, naast het algemene gebruik van internetcommunicatiediensten onderdeel uit van mijn bredere beleid op het vlak van het veilige gebruik van ICT. Forum Standaardisatie (waarvan het ministerie van EZK met het ministerie van BZK beleidsopdrachtgever is) bevordert het gebruik van deze technieken door overheden, onder andere middels de lijst met voor de overheid verplichte standaarden (“pas toe of leg uit”). Platform Internetstandaarden, een publiek-privaat samenwerkingsverband, dat onder meer de testtool Internet.nl aanbiedt, stimuleert de markt om deze technieken toe te passen. Er zijn ondertussen diverse providers met een volledige toepassing van moderne e-mailstandaarden waaronder authenticatietechnieken (100%-score) en dit aantal groeit nog steeds.”

Belang:

Ter kennisgeving

19/02 Wet digitale overheid: Memorie van antwoord

Datum publicatie: 19 februari 2021

Kamerstuk

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid); Memorie van antwoord

Vermelding: Open standaarden

Niet vermeld: Forum standaardisatie / Digitale toegankelijkheid / Digitale overheid / Digitale inclusie

Pagina 8

"De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen in de memorie van toelichting dat de overheid mee moet gaan in de ‘digitale vaart der volkeren’ om steeds meer diensten online te leveren. In haar visie vormt de Wet digitale overheid een eerste tranche van wetgeving ten behoeve van een verdere digitalisering van de overheid op verschillende niveaus. De memorie van toelichting stelt dat de onderhavige wet de meest urgente onderwerpen van regelgeving bevat (p. 1):

 • de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
 • het stellen van regels over informatieveiligheid;
 • de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
 • de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).

Het is op dit moment niet te zeggen hoeveel tranches van de wet nog zullen volgen, wat deze zullen regelen en wat de planning hiervan is. Dit hangt af van de aard van de ontwikkelingen, alsmede van nut en noodzaak van verankering in wet- en regelgeving. Zaken waaraan voor een volgende tranche wordt gedacht zijn de verbetering van de persoonlijke informatiepositie van burgers (regie op gegevens), een door de overheid gevalideerde online identiteit die breed bruikbaar is – dat wil zeggen voor het afnemen van diensten bij publieke en private (commerciële) organisaties –, het verder integreren van het burger- en bedrijvendomein, bredere toepassing van standaarden voor digitale dienstverlening en machtigen."

Pagina 17

"De leden van de fractie van GroenLinks vragen of de regering garandeert dat wordt gewerkt met de allerlaatste veiligheidsstandaarden en dat deze continu up-to-date worden gehouden. In de eisen die worden gesteld aan aanbieders van inlogmiddelen spelen beveiligingseisen, waaronder de zorg voor het continu up-to-date houden van de beveiliging, een belangrijke rol. In reactie op de vraag merk ik op, dat de systematiek van open toelating erop is gericht om zo breed mogelijk gebruik te maken van nieuwe en innovatieve beschermingstechnieken. Dus niet alleen bestaande maatregelen up-to-date houden, maar zo mogelijk ook steeds veiliger maken. Dat is een belangrijke reden om niet specifieke oplossingen voor te schrijven of uit te sluiten."

Pagina 18

"De leden van de GroenLinks-fractie vragen hoe de regering de grote techbedrijven denkt te controleren zonder broncodes en open standaarden. In reactie hierop merk ik op, dat partijen voorafgaand aan de toelating gedocumenteerd moeten aantonen hoe ‘hun‘ inlogmiddelen functioneel werken. De gebruikte (open source of closed source) software maakt daarvan onderdeel uit. Tevens dient de operationele werking aangetoond te worden voordat inlogmiddelen worden toegelaten. Deze toetsing zorgt ervoor dat voorafgaand aan de toelating een helder beeld ontstaat van de werking van de middelen en de achterliggende processen. De aan de orde zijnde wet- en regelgeving biedt voldoende grondslagen om een aanvraag af te wijzen of een toelating in te trekken, wanneer bijvoorbeeld onvoldoende is geborgd dat zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens."

Pagina 22

"De leden van de PVV-fractie vragen voorts of de regering kan aangeven of zij bereid is om open source alsnog als enige standaard vast te leggen indien aanbieders van een open source pakket wél (aanvullende) garanties op kwaliteit, zekerheid en een transparant servicepakket kunnen leveren. Zoals ik hiervoor heb aangegeven, ben ik bereid het principe van open source wettelijk te verankeren. Ik zal hiertoe een wetswijziging indienen."

Pagina 29

"De leden van de PVV-fractie constateren dat de staatssecretaris in het verslag van het schriftelijk overleg stelt: “In dit verband wordt binnen het eID-stelsel ook de mogelijkheid geboden om met attributen (gegevenssets, zie artikel 1 van het wetsvoorstel) te werken. De leden vragen of de regering kan aangeven waarom attributen slechts als ‘mogelijkheid’ worden geboden in plaats als vaste standaard. In reactie hierop – en in aanvulling op mijn reactie op de hierboven gestelde vragen van de GroenLinks fractie - merk ik op, dat de reden hiervoor is dat er naast oplossingen die met attributen werken ook andere oplossingen mogelijk (kunnen) zijn die aan de vereisten van het wetsvoorstel, de uitvoeringsregelgeving, de eIDAS-verordening en de AVG voldoen."

Pagina 32

"De leden van de FVD-fractie … vragen in hoeverre de Wet digitale overheid toeziet op het handhaven van de hoogste veiligheids- en privacy-standaarden. Dit mag niet ondermijnd worden doordat sommige lidstaten een ander idee hebben over kwaliteit en handhaving. Kan de regering toelichten op welke basis, naast de Algemene verordening gegevensbescherming, kan worden gehandhaafd? Welke rol speelt hierbij de eIDAS-verordening? Worden er ook andere standaarden gewogen bij het toelaten van dit soort (vertrouwens)diensten in Nederland?

In reactie op het bovenstaande merk ik op dat ingevolge dit wetsvoorstel strenge privacy- en beveiligingseisen worden gesteld, waaraan vooraf (dat wil zeggen bij de aanvraag om toelating/erkenning) en tijdens de dienstverlening door het Agentschap Telecom (AT) wordt getoetst. Het gaat daarbij over inlogdiensten. Vertrouwensdiensten, een andersoortige dienstverlening, valt niet binnen de werkingssfeer van de Wet digitale overheid. Overigens is AT hier ook de toezichthouder."

Belang:

Ter kennisgeving.

25/02 Eindrapport Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties

Datum publicatie: 25 februari 2021

MCU: Eindrapport Tussen balie en beleid

Eindrapport Tussen balie en beleid van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (incl. bijlagen)

Niet vermeld: Forum standaardisatie / Open standaarden / Digitale toegankelijkheid / Digitale overheid / Digitale inclusie

Pagina 10:

"Wat zijn de oorzaken van problemen bij de uitvoering van overheidsbeleid? En wat zijn mogelijke oplossingen? Deze vragen stelt de Tweede Kamer zich naar aanleiding van diverse problemen in de uitvoering die burgers klem zetten. Voorbeelden zijn wachtlijsten voor 75-plussers die hun rijbewijs willen verlengen, of jongeren met een beperking die een extraatje van hun werkgever moeten inleveren omdat ze een (gedeeltelijke) Wajong-uitkering krijgen. De Tweede Kamer heeft de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties ingesteld om de vragen te beantwoorden. De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) onderzoekt het hele traject: van balie tot beleid. Ze zoekt niet naar wat er is misgegaan bij afzonderlijke problemen of in incidentele gevallen, maar naar rode draden in het geheel. Wanneer gaat de uitvoering van overheidsbeleid goed en wanneer gaat het zodanig mis dat burgers klem komen te zitten? Wat moet er gebeuren om uitvoerbaar beleid tot stand te brengen met oog voor de menselijke maat?

De TCU kiest er in dit brede onderzoek voor om specifiek aandacht te besteden aan drie uitvoeringsorganisaties: de Belastingdienst, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De TCU deed literatuuronderzoek, vroeg deskundigen om hun visie op het thema op papier te zetten, voerde besloten gesprekken en hield openbare hoorzittingen."

Pagina 37:

"Er zijn verschillende redenen waarom professionals in de uitvoeringspraktijk – vaak ongewild – de menselijke maat uit het oog verliezen. De vier belangrijkste zijn de volgende.

Ten eerste kan het ontbreken van discretionaire ruimte in wet- en regelgeving maatwerk belemmeren …

Ten tweede belemmeren standaardisering en digitalisering van werkprocessen de professionals om recht te doen aan complexe aanvragen …

Ten derde weten de professionals die wél beschikken over voldoende discretionaire ruimte niet altijd hoe ver ze kunnen gaan door de veelheid en complexiteit van regels …

Tot slot is een vierde drempel de grotere afstand tussen de burger en de professional. Veel loketten zijn wegbezuinigd en de communicatie verloopt grotendeels digitaal (de ‘digidwang’ is groot)."

Pagina 99:

De Afdeling advisering van de Raad van State merkt in een advies over de effecten van digitalisering op dat een vicieuze cirkel dreigt: “Maatwerk, waar burgers en politiek om vragen, leidt tot verfijnde regels. Verfijnde regels maken de uitvoering complex. Complexiteit, zeker bij grote volumes, leidt tot automatisering van besluitvorming en uitvoering, en dat vraagt weer om standaardisatie. Automatische besluitvorming en standaardisatie ondermijnen maatwerk.”

Belang:

Ter kennisgeving. Maatschappelijk belang en direct raakvlakken met het dossier eenduidige dienstverlening, het dossier semantiek en de levensgebeurtenis van werkeloosheid naar werk.

Documentatie-type