Reactie op de Rapportage Internationale Standaardisatie

Content

Vergadering: Forum Standaardisatie 10 maart 2021

Agendapunt: 5

Documentnummer: FS-20210310.5B

Aan: Forum Standaardisatie

Van: Forumbegeleidingscommissie onderzoek Internationale standaardisatie

Download hier de PDF versie van dit vergaderstuk. Wij kunnen de digitale toegankelijkheid van het PDF bestand niet garanderen.

Inleiding

De begeleidingscommissie heeft de afgelopen maanden meerdere keren een review gedaan op de rapportage zoals die door VKA/NEN was opgesteld en een viertal keren ook als commissie met hen overleg gehad. Het onderwerp is wijdvertakt en complex.

De begeleidingscommissie was van het begin af aan overtuigd dat de onderzoekers goed werk hebben verricht als het gaat om de uitgevoerde inventarisatie aan de hand van het Rolling Plan for ICT Standardisation 2020 van de Europese Commissie. Deze VKA/NEN-inventarisatie is goed bruikbaar voor het Forum en het Bureau van het Forum als vindplaats en overzicht.

In de verschillende versies heeft de begeleidingscommissie gevraagd om de nadruk te leggen op conclusies en aanbevelingen wat betreft de taakstelling en de rol van het Forum. Naar onze mening heeft het voorliggend rapport deze focus gerealiseerd.

Naast deze conclusies en aanbevelingen, zoals deze te vinden zijn in de managementsamenvatting, heeft de begeleidingscommissie een aantal bespreekpunten geformuleerd, die gebruikt kunnen worden in het gesprek van het Forum over de rapportage.

Bespreekpunten

Bij alle vier de aanbevelingen komt de vraag op welke (formele of informele) rol het Forum (of de door haar aangewezen leden) dan zou moeten spelen gelet op de 9 taken van het Forum in art 1 van het Instelling besluit d.d. 9 maart 2018. Wat houdt ‘actief zitting nemen’ in, wanneer ben je een ‘volwaardig gesprekspartner’, in welke rol ga je ‘actief benaderen’, en wat houdt het ‘ondersteunen’ in?

Het beantwoorden van deze vragen is een beleidsmatige keuze over de positie die het Forum Standaardisatie voor zichzelf ziet en vervolgens ook gegeven wordt in de digitale strategie van de overheid en daarmee een vraag aan het Ministerie van BZK, Ministerie van EZ en Ministerie van JenV (artikel 2 d Instelling Besluit).

Een ander aspect is de vraag naar de positionering van het Forum. Ziet het Forum zich als een “expertise-forum” of als volger van ontwikkelingen?

De conclusies en aanbevelingen tonen ook dat er sprake is van relevante onderwerpen waar op dit moment (te) weinig aandacht voor is. De expertise bij Forumleden en binnen het Bureau schieten wellicht te kort. Het Forum zou kunnen overwegen om vast te stellen of voor alle relevante standaardisatie onderwerpen afdoende kennis en ervaring aanwezig is in het Forum. Zo’n self assessment’ is ook gebruikelijk in Boards en kan tot een verhoging van de effectiviteit van het Forum leiden.

Documentatie-type