Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Het WDO datamodel moet worden toegepast op de uitwisseling van informatie tussen het bedrijfsleven en de bij grensoverschrijding betrokken overheden om de formaliteiten te vervullen voor de opslag, aankomst, import, doorvoer, export, vertrek en vrijgave van goederen, vervoermiddelen en personen.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), semi-overheden en instellingen binnen de publieke sector.

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

Douane-informatie

Nut

Het WDO Datamodel is in 1997 opgezet vanuit de G7 naar aanleiding van de wens van het bedrijfsleven om gegevensaanlevering van het bedrijfsleven naar de overheid op het gebied van grensoverschrijdend personen- en goederenverkeer meer te simplificeren en te harmoniseren.

 

Importeurs worden vaak geconfronteerd met dat men dezelfde gegevens vaak meerdere keren moet aanleveren, op verschillende manieren, aan verschillende overheidsinstanties en in verschillende landen. Het WDO-Datamodel probeert deze administratieve handelingen te versimpelen.

Werking

Het WDO Datamodel bevat zogenaamde ‘informatiepakketten’ voor gegevensuitwisseling. Een informatiepakket beschrijft de semantiek van de uitgewisselde informatie: gegevens- en procesmodellen en hiervan afgeleide berichtspecificaties (Message Implementation Guidelines).

 

Informatiepakketten kunnen aan elkaar gerelateerd worden, waardoor samenhang ontstaat. Het WDO Datamodel integreert op deze manier de semantiek voor verschillende toepassingsdomeinen. Hierbij gaat het niet alleen om de Douane, maar ook om tal van andere overheidsinstellingen die betrokken zijn bij grensoverschrijdend verkeer (Voedsel en Waren Autoriteit, Havenautoriteiten etc.).

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
The World Customs Organization Data Model
Versie
3.3
Beheerorganisatie
Wereld Douane Organisatie

Toepassing

Hulpmiddelen

Voor overheden is de een specificatie van het WDO datamodel te verkrijgen via de Douane. Voor leveranciers is deze specificatie ook aan te schaffen via online bookshop, hier zijn ook meer implementatie hulpmiddelen te vinden.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Toelichting op het beheer

WDO (Wereld Douane Organisatie) is de beheerder van de standaard. Oorspronkelijk heeft voor Nederland Logius de nationale communicatie en coördinatie van de standaard op zich genomen en hiervoor het NPDM (Nationaal Platform Data Model) ingericht. Per 1 januari 2017 zijn de verantwoordelijkheden van het NPDM aan de Douane overgedragen. Hiermee is de Douane ook verantwoordelijk voor de communicatie en coördinatie van het WDO Data Model binnen Nederland. De Douane brengt, als vertegenwoordiger van Nederland namens de andere overheden, ook eventuele wensen voor aanpassing/uitbreiding van het WCO Data Model in bij de WCO.

 

Oorspronkelijk was de voorwaarde voor opname op de lijst dat er ook een Nederlandse beheerder was van de standaard, met een open beheerproces en voldoende betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden. Hiervoor is het NPDM ingericht. Forum Standaardisatie heeft tijdens het Forumoverleg van 15 april 2014 vastgesteld dat aan deze voorwaarden is voldaan, waardoor per die datum het WDO Datamodel aan de 'pas toe of leg uit' -lijst is toegevoegd. Zie ook het verslag van deze Forum vergadering.

Datum van aanmelding
2012-11-06
Datum van besluit
2014-04-15

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

Bij het investeren in ICT-systemen die ingezet worden voor de administratie van import en export van goederen.