Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

SIKB0102 moet worden toegepast op de digitale uitwisseling van archeologische gegevens tussen opgravende instanties, vondstendepots en/of archeologische registers.

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies en gemeenten) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

Archeologische informatie

Nut

Met SIKB0102 kunnen overheden en bedrijven gestandaardiseerde archeologische informatie uitwisselen. Dankzij het gebruik van de SIKB0102-uitwisselingsstandaard zijn archeologische onderzoeksgegevens voor iedereen online beschikbaar. Deze gegevens zijn transparant opgezet en beschreven, wat ten goede komt aan het vertrouwen in de kwaliteit van de beschikbare digitale documentaties. Het koppelen van verschillende datasets - bijvoorbeeld in het kader van een synthetiserend onderzoek - wordt vereenvoudigd. Hierdoor kan er met minder inspanning meer kenniswinst worden geboekt. Bedrijfsprocessen lopen efficiënter in een digitaal traject dan in een analoog traject.

 

Werking

Een opgravende instantie, overheidsorganisatie of een bedrijf dat archeologisch onderzoek en/of vondsten doet heeft een wettelijke plicht om binnen twee jaar na afronding van de opgraving de verzamelde informatie beschikbaar te stellen aan een aantal depots (landelijk, provinciaal en/of gemeentelijk). De structuur, het formaat en de waarden voor de digitale uitwisseling van deze informatie wordt beschreven in de SIKB0102-standaard.

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
SIKB0102
Versie
4.1.0
Beheerorganisatie
SIKB

Toepassing

Hulpmiddelen

Er staan verschillende hulpmiddelen en documentatie bij de beheerorganisatie SIKB op www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0102.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Opname van SIKB0102 op de lijst met open standaarden als ‘pas toe of leg uit’ standaard geeft een impuls aan de adoptie van deze standaard. De implementatie van de standaard zal vorm krijgen in de plannen, aanbestedingen en uitvoering van betrokken partijen. Verder maakt het toekennen van het predicaat 'uitstekend beheerproces' het makkelijker om toekomstige versie van SIKB0102 op de lijst op te nemen.

De standaard is per 8 maart 2019 gewijzigd naar versie 4.1.0.

 

Adoptieadviezen

Ten aanzien van de adoptie van de standaard worden de volgende oproepen gedaan:

  1. Aan de SIKB om – nog meer dan nu - zorg te dragen dat met name kleine partijen ondersteuning krijgen.
  2. Aan de SIKB om de betrokkenheid van de archeologische sector te verbeteren door een steviger vertegenwoordiging van systeemleveranciers/ontwikkelaars in het CCvD datastandaarden te realiseren.
  3. Aan VNG om SIKB0102 compliant software op te nemen in de gemeentelijke sofware catalogus.
  4. Aan de organisatoren van de Reuvensdagen (De Stichting Reuvens, de Programmacommissie en het organiserend team), de RCE, DANS en de SIKB om de komende jaren tijdens de Reuvensdagen aandacht te besteden aan ontwikkelingen en implementaties van SIKB0102. Dit kan bijvoorbeeld met gerichte call for papers of call for sessions aan de belanghebbenden op dit onderwerp.
  5. Aan de RCE om het Archeologisch Basis Register (ABR) samen met het archeologisch werkveld door te ontwikkelen met gebruikmaking van een goed, participatief model.
  6. Aan de SIKB / het CCvD datastandaarden om de monitoring van de adoptie op te pakken met een nulmeting in 2015 en daarna iedere 2 jaar een voortgangsmeting. De meting moet niet alleen aandacht besteden aan de partijen die wel gebruik maken van de standaard maar ook de partijen die dat niet doen.
  7. Aan de SIKB om voor de langere termijn de wijze van financiering van SIKB0102 duurzaam in richten.
Uitstekend beheer
Ja voor deze standaard
Datum van aanmelding
2015-05-05
Datum van besluit
2016-02-02

Overig

Toelichting

SIKB0101 is een naastliggende standaard met een ander werkingsgebied namelijk milieutechnische bodeminformatie. Er is geen inhoudelijk verband met SIKB0102. Alleen de beheerorganisatie is dezelfde.

Waarvoor geldt de verplichting

De verplichting geldt bij een investering in een systeem of dienst dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van archeologische informatie, verzameld tijdens het uitvoeren van archeologisch onderzoek en/of bij een archeologische vondst.

Sjabloon-bestektekst

Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard mogelijk relevant:

 

Basisregistraties / overheidsgegevens

48000000-8 Software en informatiesystemen
38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)