Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

NEN-ISO/IEC 27001 moet worden toegepast op het formuleren van eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging en het vaststellen van het toepassingsgebied (de scope) van dit managementsysteem.

Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebied door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden en instellingen uit de publieke sector.

Nut en werking

Typering

Informatiebeveiliging richtlijn

Nut

De NEN-ISO/IEC 27001 standaard bevat eisen waar het managementsysteem voor informatiebeveiliging aan dient te voldoen. De standaard werkt uniformerend ten aanzien van het informatiebeveiligingsbeleid voor informatiebeveiliging. Dit zorgt voor duidelijkheid in de relatie tussen (overheids-)opdrachtgever en leveranciers van ICT-producten en -diensten. Met de standaarden kunnen leveranciers aantonen dat zij aan de vereiste informatiebeveiligingsnormen voldoen. Bij certificering wordt ook tegen deze norm geaudit.

Werking

Deze standaard specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s van een organisatie. Het ISMS, het managementsysteem voor informatiebeveiliging, is ontworpen met het oog op adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatievoorziening beveiligen.

De Nederlandse overheid heeft haar eigen kaders voor informatiebeveiliging afgeleid van de 27001 en 27002 normen. Dit zijn de sectorale baselines informatiebeveiliging, oftewel de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA) en de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (IBI).

Domein
Internet en beveiliging

Detailinformatie

Volledige naam
NEN-ISO/IEC 27001:2013
Versie
NEN-ISO/IEC 27001:2013
Beheerorganisatie
NEN

Toepassing

Hulpmiddelen

Voor meer informatie over de Baselines Informatiebeveiliging voor gemeenten zie de website van de IBD.

Voor meer informatie over de Baselines Informatiebeveiliging voor provincies zie de website van het IPO.

Voor meer informatie over de Baselines Informatiebeveiliging voor waterschappen zie de website van de UvW.

Klik hier voor meer informatie over de Baselines Informatiebeveiliging voor de rijksoverheid.

 

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Op de standaard is de ‘pas toe of leg uit’-verplichting van toepassing bij de inkoop (waaronder bij aanbestedingen) van die ICT-producten en –diensten, waarvoor met een risicotaxatie door de behoeftesteller wordt vastgesteld dat naleving van de standaarden door de leverancier vereist is. Deze ‘pas toe of leg uit’-verplichting houdt niet in dat leveranciers gecertificeerd moeten zijn voor NEN-ISO/IEC 27001.   Voor NEN-ISO/IEC 27002 geldt dat de behoeftesteller beleid dient vast te stellen aan de hand waarvan de te vereisen beveiligingsmaatregelen worden bepaald uit de set van beveiligingsmaatregelen die NEN-ISO/IEC 27002 beschrijft. Voor overheden kunnen dit de Baselines Informatiebeveiliging zijn.

In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard NEN-ISO/IEC 27001 aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 25 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.

Adoptieadviezen

Ten aanzien van de adoptie van NEN-ISO/IEC 27001 en 27002 zijn door het Forum de volgende adviezen meegegeven:

  1. De lopende besprekingen tussen het ministerie van BZK en de NEN ten aanzien van de afkoop van het gebruik van de standaarden zo snel mogelijk af te ronden;
  2. Op de ‘pas toe of leg uit’-lijst de verhouding tussen de standaarden en de baselines informatiebeveiliging (zoals de BIR, BIG, BIWA, IBI en sectorale baselines zoals die in het onderwijs) op te nemen;
  3. De relatie tussen de normen en de baselines informatiebeveiliging met de beheerders van de baselines te bewaken via de Werkgroep Normatiek;
  4. Het is geen eis om deze standaarden bij alle inkopen van ICT-producten en diensten te vereisen. Inkopende organisaties dienen zelf, ten aanzien van een specifieke aanschaf, risicogebaseerd te bepalen of zij de naleving van deze standaarden van hun leverancier vereisen, mede op basis van de eigen intern geldende baseline informatiebeveiliging;
  5. In de communicatie dient helder te zijn dat niet beoogd wordt om in alle gevallen van toepassing van deze standaarden certificering van de leverancier te eisen; in eerste instantie kan naleving van de standaarden vereist worden en daarna, voor zover opportuun voor de inkopende organisatie in het specifieke geval, kan certificering van de leverancier vereist worden.
Datum van besluit
2015-05-18

Overig

Toelichting

27001 beschrijft de eisen om de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging te kunnen beheersen (organisatorisch, technisch). De bijbehorende 27002 standaard is een “best practice” van beveiligingsmaatregelen om informatiebeveiligingsrisico’s aan te pakken met betrekking tot vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatievoorziening.

Na plaatsing op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst zijn zowel ISO 27001 als ISO 27002 Europese normen geworden.  Inhoudelijk zijn de normen niet gewijzigd.  Hierdoor is het meest actuele specificatiedocument NEN-EN-ISO/IEC27001:2017.  Inhoudelijk is het gelijk aan de specificatie EN-ISO/IEC27001:2013 die getoetst is voor opname op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst.

In projecten waar de bouw of doorontwikkeling van software aan de orde is, kan Secure Software Development (https://www.cip-overheid.nl/category/producten/secure-software/) een waardevolle aanvulling zijn op EN-ISO/IEC27001:2013.  SSD beschrijft hoe de een opdrachtgever grip krijgt op het ontwikkelen van veilige software.  SSD staat niet op de 'pas toe of leg uit' lijst van het Forum Standaardisatie, maar de meerwaarde van deze methode wordt terdege onderkend.

 

 

Leveranciers

De volgende leveranciers hebben het leveranciersmanifest ondertekend m.b.t. deze standaard:

Aandachtspunten

In het geval van aanbesteding van ICT-producten, stellen overheidsinstellingen vaak de volgende eisen aan haar leverancier:

  1. Te voldoen aan het informatiebeveiligingsbeleid van de overheidsinstelling.
  2. De informatiebeveiliging moet zowel organisatorisch als technisch op een adequaat niveau zijn.
  3. Leveranciers voldoen als zodanig niet aan de baselines informatiebeveiliging, maar dienen te voldoen aan ISO/IEC 27001 en de maatregelen uit de 27002 standaard. Dit conform de 'pas toe of leg uit'-lijst. 
  4. Additioneel kunnen aanvullende geformuleerde beveiligingseisen worden geëist. Deze additionele beveiligingseisen die voor de dienst of het betreffende systeem van belang zijn kunnen zijn afgeleid van de desbetreffende baseline.

Afhankelijk van het product dat wordt gevraagd kan het voldoen aan ISO/IEC 27001 en 27002 worden aangetoond door een 27001 of gelijkwaardig certificaat te overleggen, inclusief een toelichting op de getroffen beveiligingsmaatregelen conform de 27002 standaard. De woorden 'of gelijkwaardig' dient te worden vermeld. Dit betekent dat door aanbieders aangedragen alternatieve oplossingen die aan de specificaties voldoen niet mogen worden afgewezen. In de context van deze selectie-eis worden de baselines informatiebeveiliging als gelijkwaardig aan ISO 27002:2013 beschouwd. Op basis van het aangeleverde certificaat stelt de overheidsinstelling vast of de scope van het certificaat overeenkomt met de af te nemen ICT-producten en of de getroffen beveiligingsmaatregelen voldoende zekerheid biedt. Hiermee geeft de overheidsinstelling zichzelf zekerheid over de mate waarin de leverancier in control is van de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen. Het kan gezien de marktsituatie te zwaar zijn om van alle gegadigden volledige certificatie te vragen. Een en ander is tevens afhankelijk van de risico-inschatting van de gegevensverwerking en de aard van de dienstverlening.