Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

GWSW moet worden toegepast op het uniform uitwisselen van gegevens in het stedelijke waterbeheer betreffende de verwerking van hemelwater en de inzameling en het transport van afvalwater en overtollig grondwater.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.

Nut en werking

Typering

Uniform vastleggen, uitwissel en hergebruiken van gegevens in het stedelijke waterbeheer.

Nut

In het beheer van stedelijk water en riolering worden gegevens steeds belangrijker. Meerdere ketenpartijen zijn betrokken bij het beheer van stedelijk water en riolering, denk hierbij aan gemeenten, bedrijven en waterschappen. Het doelmatig managen van (afval)watersystemen vereist een gemeenschappelijk taal. Ook de maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de bouwopgave vereisen een (digitale) integrale aanpak, waarbij gezamenlijke gegevensdefinities een voorwaarde zijn.

Werking

Het GWSW is een ontologie, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft. Het is een open datastandaard volgens het linked data principe. Het GWSW is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.

Detailinformatie

Volledige naam
Gegevenswoordenboek Stedelijk Water
Versie
1.4
Beheerorganisatie
RIONED

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
Nee
Datum van aanmelding
2019-04-15
Datum van besluit
2020-03-23