Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

EML_NL moet worden toegepast op de definitie en uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens bij verkiezingen die onder de Nederlandse Kieswet vallen.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), semi-overheden en andere instellingen uit de publieke sector

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

Verkiezingsgegevens

Nut

De EML_NL standaard zorgt voor de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen, zoals  kandidaatgegevens en uitslaggegevens. Deze gegevens wordenuitgewisseld om de verkiezingsuitslag vast te kunnen stellen. Voor een goed verloop van verkiezingen is het van belang dat dit proces transparant, controleerbaar, vlot en foutloos gebeurt.

Werking

De EML_NL standaard versie 1.0 definieert de gegevens en de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen die vallen onder de Nederlandse Kieswet. Het gaat daarbij om de uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens tussen politieke partijen, gemeentelijke stembureaus, het hoofdstembureau en het centraal stembureau uitgewisseld om een totaaltelling van de stemmen te kunnen maken en om de verkiezingsuitslag vast te kunnen stellen. 

Domein

Detailinformatie

Volledige naam
Nederlands toepassingsprofiel op de Election Markup Language
Versie
1.0
Beheerorganisatie
Kiesraad

Toepassing

Community

Meer informatie over de EML_NL standaard is te vinden bij de Kiesraad. Ga hiervoor naar: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/osv-en-eml/eml-standaard

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Er zijn geen reactie binnengekomen tijdens de openbare consultatie.

Datum van aanmelding
2013-04-29
Datum van besluit
2013-11-28

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

Bij de aanschaf of bouw van software dat gebruikt wordt voor het verwerken van verkiezingsgegevens (kandidaat en uitslaggegevens)

Advies aan beheerder

Er is een oproep gedaan naar de Kiesraad om in de documentatie van de standaard het voorbehoud naar gebruikers op te nemen, dat de standaard niet geschikt is om het huidige papieren proces voor het wettelijk vaststellen van de verkiezingsuitslag, te vervangen. Daarnaast is de oproep gedaan aan de Kiesraad om, na behandeling van het wetvoorstel voor een raadgevend referendum, te inventariseren of de EML_NL standaard ook ingezet kan worden bij een raadgevend referendum.