Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Digikoppeling moet worden toegepast op alle digitale gegevensuitwisseling met behulp van gestructureerde berichten die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI, waaronder de basisregistraties, of die sector-overstijgend is.
Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen op basis van NEN3610 is uitgesloten van het functioneel toepassingsgebied.
 

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

Veilige berichtenuitwisseling

Nut

Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor berichtenuitwisseling tussen overheden.

Werking

Digikoppeling bestaat uit een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Digikoppeling onderkent twee hoofdvormen van berichtenverkeer:

  1. Bevragingen; een vraag waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, dan hoeft de vraag niet opnieuw worden aangeboden.
  2. Meldingen; men levert een bericht en pas (veel) later komt eventueel een reactie terug. In dat geval is snelheid van afleveren minder belangrijk. Als een partij even niet beschikbaar is om het bericht aan te nemen, dan is het juist wel gewenst dat het bericht nogmaals wordt aangeboden. 

Verder bevat Digikoppeling een specificatie voor grote berichten die de mogelijkheid geeft om bijlagen toe te voegen en om beveiliging op berichtniveau toe te passen.

Detailinformatie

Volledige naam
ebMS WUS en GB (Grote Berichten) zoals nader gespecificeerd binnen Digikoppeling (voorheen OSB)
Beheerorganisatie
Logius

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Digikoppeling 2.0 staat op de pas-toe-of-leg-uit lijst sinds juni 2013. Op 25 mei 2018 stemde het OBDO in met het weglaten van het versienummer van Digikoppeling, zodat het versiebeheer uitsluitend op niveau van de deelspecificaties wordt gevoerd. Voor gebruikers is dit duidelijker dan het gelaagde versiebeheer.

Logius heeft het predicaat 'uitstekend beheer' voor Digikoppeling. Dat betekent dat het beheer van Digikoppeling zodanig open en transparant is, dat Logius nieuwe versies van de specificaties van Digikoppeling kan aanmelden voor de pas-toe-of-leg-uit lijst zonder dat het Forum Standaardisatie deze opnieuw hoeft te toetsen.

Adoptieadviezen

Aan het Forum Standaardisatie: Monitor de ontwikkelingen rondom de standaarden met betrekking tot het gebruik van API's (waaronder RESTful API's) om vroegtijdig de behoefte om dergelijke standaarden op te nemen op de lijst voor open standaarden te identificeren.

Uitstekend beheer
Ja voor deze standaard
Datum van aanmelding
2017-09-27
Datum van besluit
2018-05-24

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

Digikoppeling is van toepassing bij aanschaf of ontwikkeling van systemen bedoeld voor gestructureerde berichtenuitwisseling met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI (zoals de basisregistraties) en berichtverkeer dat sectoroverstijgend is.

 Uitgezonderd zijn: de uitwisseling van Geo-informatie (daarvoor bestaat NEN3610) en de gevallen waarin de aanbieder van gegevens vaststelt dat geen noodzaak bestaat om de afnemer van de gegevens te authenticeren.

Advies aan beheerder

Het College Standaardisatie gaf in 2013 de volgende aanvullende adviezen aan de beheerder van de standaard in het kader van samenhang tussen standaarden:

  • Stel samen met de beheerder van de Geo-standaarden een bondige beschrijving op waarbij duidelijk wordt beschreven wanneer welke standaard van toepassing is bij het uitwisselen van geo-informatie, hoe deze standaarden zich tot elkaar verhouden en waar het snijvlak ligt van deze twee standaarden. Forum standaardisatie zal hierbij ondersteunen en deze informatie op haar website weergeven.

Om bij de toetsing van een volgende versie van de standaard voor de status 'Uitstekend beheerproces' in aanmerking te komen dient tenminste:

  • Geformaliseerd te worden hoe marktpartijen kunnen bijdragen aan het beheer en ontwikkelproces rond de standaard. Concreet zou de beheerder leveranciers moeten toelaten tot het technisch overleg Digikoppeling.
  • Alle documentatie (inc. notulen) m.b.t. de besluitvorming over de standaard, eenduidig online beschikbaar te zijn, zodat eenvoudig te achterhalen is welke versie van de standaard, met welke functionaliteit, op welk moment door de eigenaar/beheerder is vastgesteld.

In 2018 gaf het Forum Standaardisatie daar het volgende advies bij:

 

  • Monitor actief de behoefte ten opzichte van standaarden ebMS 3.0/AS4 en REST om (de ontwikkeling van) Digikoppeling aan te laten sluiten op recente technologische ontwikkelingen.
  • Stimuleer intra-sectoraal gebruik van Digikoppeling om de adoptie van Digikoppeling te bevorderen.