Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

De AdES Baseline Profiles moeten worden toegepast op de ondertekening van XML-, CMS-, PDF- en ZIP-bestanden met geavanceerde en/of gekwalificeerde elektronische handtekeningen, zegels of tijdstempels.

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Nut en werking

Typering

Geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen

Nut

Een digitale handtekening geeft de ontvanger van een digitaal document of bericht zekerheid dat het afkomstig is van de ondertekenaar en dat deze de inhoud van het bericht onderschrijft. De Advanced Electronic Signature (AdES) standaard voorziet in het digitaal tekenen van documenten met een geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekening.

Als een verzender een document tekent met een digitale (AdES) handtekening, dan moet de ontvanger die ook kunnen verifiëren.  Dat wordt soms bemoeilijkt doordat AdES verschillende configuraties toestaat, waardoor een verzender opties kan gebruiken die de ontvanger niet kan verifiëren.  De AdES Baseline Profiles voorzien in afspraken zodat verzender en ontvanger dezelfde AdES basisconfiguratie gebruiken.

Werking

De Advanced Electronic Signatures (AdES) standaarden bevatten meerdere opties die in een handtekening kunnen worden gebruikt. Als een verzender een AdES configuratie gebruikt die niet door de ontvanger wordt ondersteund, dan kan de ontvanger de handtekening niet verifiëren.

Om te garanderen dat de ontvanger de AdES handtekening van de ondertekenaar altijd kan valideren is het noodzakelijk om afspraken te maken over het gebruik van de AdES opties. Een dergelijke selectie van opties wordt een profiel genoemd. De AdES Baseline Profiles beschrijven profielen voor het ondertekenen van XML-documenten (XAdES), PDF-documenten (PAdES), CMS-documenten (CAdES) en documentcontainers/ZIP (ASiC). 


 

 

Detailinformatie

Volledige naam
Ades Baseline Profiles
Versie
Xades v2.1, Pades v2.1, Cades v2.2 en Asic v2.2
Beheerorganisatie
ETSI

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

De Europese regelgeving (Besluit 2011/130/EU, Verordening 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad, en het Uitvoeringsbesluit 2015/2016 van de Europese Commissie) verplicht een ontvanger al om documenten digitaal getekend volgens de AdES Baseline Profiles te accepteren.

Opname van AdES Baseline Profiles op de ‘pas toe of leg uit’ lijst verplicht verzenders omAdES Baseline Profiles te gebruiken als zij documenten voorzien van een geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekening.

In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Het functioneel toepassingsgebied van AdES Baseline Profiles is volgens deze standaardsyntaxis gespecificeerd, en bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 24 mei 2018.

Adoptieadviezen

Het Forum Standaardisatie doet een oproep:

  1. Aan de indiener om te vragen te starten met het verzamelen van best practices en hierbij betrokken partijen te het verzoeken zich kenbaar te laten maken als kennisbron met betrekking tot de AdES standaarden.
  2. Aan de indiener om met de stakeholders bepalen of er behoefte is aan een onderzoek naar aanvullende standaarden voor het beschrijven van tijdstempelautoriteiten.
  3. Aan PKI Overheid om over te gaan op onderzoek naar mogelijkheden voor aanpassing van de middelen om tijdstempels te ondersteunen bij het gebruik van een PKI certificaat.
  4. Aan het Forum Standaardisatie om te vragen om over twee jaar na opname van de standaard te beoordelen of de kwantitatieve behoefte aan de standaard voldoende aanwezig is en hoe de adoptie van de verloopt.
  5. Aan het Forum Standaardisatie om bij opnamen een toelichting op te nemen, waarbij het verschil en de overeenkomst tussen een gewone (ook wel natte) handtekening, een elektronische handtekening, een geavanceerde en een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt uitgelegd met een verwijzing naar artikel 15a Boek 3 van het Burgerlijk wetboek en de Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement.

 

Datum van aanmelding
2016-04-22
Datum van besluit
2017-05-09

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

XML-, PDF-, CMS-, en ZIP-documenten voorzien van een geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening of zegel moeten voldoen aan de AdES Baseline Profiles.