WDO Datamodel

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Het WDO datamodel moet worden toegepast op de uitwisseling van informatie tussen het bedrijfsleven en de bij grensoverschrijding betrokken overheden om de formaliteiten te vervullen voor de opslag, aankomst, import, doorvoer, export, vertrek en vrijgave van goederen, vervoermiddelen en personen.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Douane-informatie
Nut

Het WDO Datamodel is in 1997 opgezet vanuit de G7 naar aanleiding van de wens van het bedrijfsleven om gegevensaanlevering van het bedrijfsleven naar de overheid op het gebied van grensoverschrijdend personen- en goederenverkeer meer te simplificeren en te harmoniseren.

 

Importeurs worden vaak geconfronteerd met dat men dezelfde gegevens vaak meerdere keren moet aanleveren, op verschillende manieren, aan verschillende overheidsinstanties en in verschillende landen. Het WDO-Datamodel probeert deze administratieve handelingen te versimpelen.

Werking

Het WDO Datamodel bevat zogenaamde ‘informatiepakketten’ voor gegevensuitwisseling. Een informatiepakket beschrijft de semantiek van de uitgewisselde informatie: gegevens- en procesmodellen en hiervan afgeleide berichtspecificaties (Message Implementation Guidelines).

 

Informatiepakketten kunnen aan elkaar gerelateerd worden, waardoor samenhang ontstaat. Het WDO Datamodel integreert op deze manier de semantiek voor verschillende toepassingsdomeinen. Hierbij gaat het niet alleen om de Douane, maar ook om tal van andere overheidsinstellingen die betrokken zijn bij grensoverschrijdend verkeer (Voedsel en Waren Autoriteit, Havenautoriteiten etc.).

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

The World Customs Organization Data Model

Versie
3.3
Beheerorganisatie
Wereld Douane Organisatie

Toepassing

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Voor overheden is de een specificatie van het WDO datamodel te verkrijgen via de Douane. Voor leveranciers wordt deze specificatie, inclusief implementatie hulpmiddelen, ook aangeboden door de bibliotheek.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Toelichting op het beheer

WDO (Wereld Douane Organisatie) is de beheerder van de standaard. Oorspronkelijk heeft voor Nederland Logius de nationale communicatie en coördinatie van de standaard op zich genomen en hiervoor het NPDM (Nationaal Platform Data Model) ingericht. Per 1 januari 2017 zijn de verantwoordelijkheden van het NPDM aan de Douane overgedragen. Hiermee is de Douane ook verantwoordelijk voor de communicatie en coördinatie van het WDO Data Model binnen Nederland. De Douane brengt, als vertegenwoordiger van Nederland namens de andere overheden, ook eventuele wensen voor aanpassing/uitbreiding van het WCO Data Model in bij de WCO.

 

Oorspronkelijk was de voorwaarde voor opname op de lijst dat er ook een Nederlandse beheerder was van de standaard, met een open beheerproces en voldoende betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden. Hiervoor is het NPDM ingericht. Forum Standaardisatie heeft tijdens het Forumoverleg van 15 april 2014 vastgesteld dat aan deze voorwaarden is voldaan, waardoor per die datum het WDO Datamodel aan de 'Pas toe of leg uit' -lijst is toegevoegd. Zie ook het verslag van deze Forum vergadering.

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Aanmelding

Aanmelding-WCO-Datamodel.pdf

PDF Document | 406.13 KB
Consultatie

Consultatiereacties-WDO-datamodel.pdf

PDF Document | 343.3 KB
Expertadvies

Expertadvies-WDO-Datamodel.pdf

PDF Document | 1010.92 KB
Forumadvies

Forumadvies-WDO-Datamodel.pdf

PDF Document | 238.93 KB
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

06-11-2012

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

15-04-2014

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

Bij het investeren in ICT-systemen die ingezet worden voor de administratie van import en export van goederen.