security.txt

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
 • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
 • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
 • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
 • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

security.txt moet worden toegepast op alle systemen die via HTTPS publiek benaderbaar zijn, zodat securitycontactinformatie duidelijk is.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering

Publicatie van contactinformatie voor beveiligingsmeldingen

Nut

Elke dag vinden beveiligingsonderzoekers (ook wel goedwillende of ethische hackers) digitale kwetsbaarheden in websites of IT-systemen. Vaak is het niet duidelijk wáár een beveiligingsonderzoeker een gevonden kwetsbaarheid kan melden. Er gaat daardoor mogelijk kostbare tijd verloren aan het bereiken van de juiste afdeling of persoon binnen de verantwoordelijke organisatie. Het gebruik van de  security.txt-standaard kan helpen om dit te voorkomen. De standaard beschrijft hoe een organisatie onder meer contactinformatie kan publiceren die een beveiligingsonderzoeker vervolgens kan gebruiken om een gevonden kwetsbaarheid aan de betreffende organisatie te melden.

Werking

Met een security.txt-bestand kan een organisatie security-contactinformatie op haar webserver publiceren. Beveiligingsonderzoekers kunnen deze informatie gebruiken om direct contact met de juiste afdeling of persoon binnen de organisatie op te nemen over kwetsbaarheden die zij in de website of IT-systemen van de organisatie hebben gevonden.

Het formaat van het bestand is bedoeld om machinaal en menselijk leesbaar te zijn. De contactinformatie kan een e-mailadres, een telefoonnummer en/of een webpagina (bijvoorbeeld een webformulier) zijn. Merk op dat gepubliceerde contactinformatie openbaar is en ook kan worden misbruikt, bijvoorbeeld om spam te sturen naar een gepubliceerd e-mailadres.

Naast contactinformatie moet het security.txt bestand ook een vervaldatum bevatten. Het is optioneel om ook andere relevante informatie voor beveiligingsonderzoekers op te nemen, zoals een link naar het beleid voor het omgaan met meldingen van beveiligingskwetsbaarheden (meestal Coordinated Vulnerability Disclosure policy genoemd).

Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

security.txt

Versie

RFC 9116

Specificatiedocument
Beheerorganisatie

IETF

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Conformiteitstest

Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

Toetsingsinformatie

Adoptieadviezen

De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

Het Forum Standaardisatie geeft de volgende adviezen bij plaatsing van security.txt op de ‘pas toe of leg uit’-lijst:

 1. aan de koepel- en netwerkorganisaties binnen de overheid, zoals CIO-Rijk, het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), om binnen een jaar een campagne te starten naar de leden en de leveranciers om security.txt te implementeren, en om de leden ondersteuning te bieden bij de implementatie.
 2. aan Rijksoverheidorganisaties om voortaan op hun domeinnamen te verwijzen naar de centrale security.txt die door NCSC wordt beheerd indien zij gebruik (willen) maken van het centrale CVD-beleid van de Rijksoverheid. NCSC heeft een Handreiking security.txt met uitleg gepubliceerd.
 3. aan Shared Service Organizations (SSO) van de Rijksoverheid (zoals DPC, SSC-ICT, en DICTU) om te zorgen dat de domeinnamen die zij beheren, verwijzen naar de centrale door NCSC beheerde security.txt.
 4. aan NCSC en DTC (indieners van de standaard) om security.txt voor langere termijn te promoten en ondersteuning te bieden aan overheidsorganisaties. Een van de middelen is het publiceren van een factsheet over inhoudelijke implementatie security.txt voor (semi) overheidsorganisaties, met daarin opgenomen een nadere uitwerking van de volgende adviezen:
  • richt een CVD-beleidin (conform BIO overheidsmaatregel 16.1.3.1).
  • host op een goed beheerde plek een centrale security.txt en laat individuele applicaties en sites van de organisatie middels HTTP(S) redirect (expliciet toegestaan in de standaard) doorverwijzen.
  • bij een gefaseerde implementatie is het inrichten van een security.txt op hoofddomeinen de eerste prioriteit.
  • security.txt kan niet worden gebruikt om eenzijdig voorwaarden op te leggen aan de melder van een kwetsbaarheid.
  • naast het up-to-date houden van security.txt (in het bijzonder de contactgegevens), dienen ook de contactgegevens in WHOIS, DNS (SOA) en andere plekken up-to-date gehouden te houden worden.
  • hoe aan te sluiten bij bestaande standaard tooling (zodat geautomatiseerde melders geen nieuwe standaarden hoeven te implementeren), wanneer voor het melden van een kwetsbaarheid in plaats van een e-mailadres wordt verwezen naar een webformulier of API
 5. aan NCSC en Logius om security.txt op te nemen in respectievelijk de eerstvolgende versie van de 'ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties' en eerstvolgende versie van het ‘DigiD Normenkader’. 
 6. aan Forum Standaardisatie om voortaan het gebruik van security.txt op domeinnamen van de overheid structureel te meten en daarover te rapporteren, in de marge van de metingen Informatieveiligheidstandaarden. De tool Internet.nl bevat de mogelijkheid voor meting van security.txt.
Uitstekend beheer

Nee

Intakeadvies

20220928-Intakeadvies-securitytxt.pdf

PDF Document | 226.48 KB
Expertadvies

20230209-Expertadvies-securitytxt.pdf

PDF Document | 310.81 KB
Consultatie
Forumadvies

20230412-Forumadvies-securitytxt.pdf

PDF Document | 257.08 KB
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

02-06-2022

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

25-05-2023