2024-02-28: wij toetsen een verduidelijking van het huidige functioneel toepassingsgebied.

IPv6 en IPv4

Iedere computer die verbinding maakt met het internet heeft een uniek adres, een IP-adres. IPv6 heeft meer mogelijke nummercombinaties (en dus mogelijke adressen) dan IPv4. Een computer met een IPv4-adres kan niet communiceren met een computer die alleen een IPv6-adres heeft. Wel kunnen versie 4 en versie 6 naast elkaar worden gebruikt. Op die manier is uw systeem bereikbaar voor alle internetgebruikers.

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

IPv6 en IPv4 moeten in combinatie (‘dual stack’) worden toegepast op communicatie tussen toepassingen in (een) netwerk(en).

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

Aanvullende verplichtingen

Soms legt het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) voor een standaard verplichtingen op die verder gaan dan de verplichtingen beschreven in de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.

Voor IPv6 en IPv4 heeft het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) een streefbeeldafspraak gemaakt, waarvan de voortgang ieder halfjaar wordt gemeten.

Het Nationaal Beraad heeft overheidsbeleid vastgesteld om gebruik te maken van overheidseigen IPv6-adressen. De uitwerking van dit beleid is beschreven in het Overheidsbreed IPv6-nummerplankader

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Ja

Nut en werking

Typering
Adressering van ICT-systemen binnen een netwerk
Nut

Internet Protocol (IP) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. IPv6 heeft een veel grotere hoeveelheid beschikbare IP-adressen ten opzichte van de voorganger IPv4. Dit maakt verdere groei en innovatie van het internet mogelijk. 

IPv6 is niet backwards compatible. Dit wil zeggen dat een IPv4-systeem niet een IPv6-systeem kan bereiken, of andersom. Om die reden moet een organisatie bij de aanschaf van een ICT-product/-dienst beide versies uitvragen. 

Werking

De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. Hierdoor kunnen ICT-systemen elkaar herkennen en onderling data uitwisselen.

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Internet Protocol versie 4 en Internet Protocol versie 6

Versie
4 en 6
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
IETF

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Conformiteitstest

Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

Praktijkvoorbeelden

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft in 2018 het functioneel toepassingsgebied aangepast conform de in 2017 vastgestelde standaardsyntaxis.

Adoptieadviezen

De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

Bij de opname op de 'Pas toe of leg uit'-lijst heeft het College Standaardisatie een oproep gedaan aan: 

  1. Op dit moment is het restant aan IPv4-adressen zeer beperkt. Daardoor kan de interoperabiliteit tussen systemen op relatief korte termijn niet meer gegarandeerd worden. Delen van het internet (in zowel binnen- als buitenland) zullen door het tekort namelijk "IPv6-only" worden. De desbetreffende systemen zijn alleen bereikbaar via IPv6 en kunnen niet communiceren met systemen die alleen IPv4 gebruiken. Dit zal ook de (semi-)publieke sector raken. Het is daarom cruciaal dat de (semi-) publieke sector tijdig investeert in IPv6.
  2. Toevoeging van IPv6 in combinatie met IPv4 aan de lijst met open standaarden voor 'Pas toe of leg uit' betekent dat nieuw aan te schaffen informatiesystemen met beide versies overweg moet kunnen. IPv4 is op dit moment alom gebruikt. IPv6 is niet backwards compatible met IPv4. De komende periode zullen IPv4 en IPv6 gelijktijdig gebruikt worden. Om interoperabiliteit met zowel de nieuwe IPv6-praktijk als de bestaande IPv4-praktijk te borgen, zijn beide versies van de standaard opgenomen. 
  3. De kern van de IPv6 standaard is gespecificeerd in RFC 2460. Daarnaast betreft de opname een aantal specificaties die een noodzakelijke voorwaarde zijn om IPv6 in de praktijk succesvol te kunnen inzetten en gebruiken, namelijk: RFC 1981, RFC 4443, RFC 4861, RFC 4862, RFC 4291, RFC 4294 en RFC 4213. RFC 4213 is een specificatie voor transitie en co-existentie (o.a. “dual stack”). In deze specificatie wordt ook verwezen naar de relevante specificaties voor IPv4.
Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Definitief
Forumadvies

CS08-11-02A-Forumadvies-IPv6-en-IPv4.pdf

PDF Document | 134.26 KB
Expertadvies

Expertadvies_IPv6.pdf

PDF Document | 224.12 KB
Consultatie

Reacties_consultatie_IPv6.pdf

PDF Document | 632.54 KB
Consultatie

Consultatiedocument_IPv6.pdf

PDF Document | 87.78 KB
Aanmelding

OS-Aanmelding-IPv6.pdf

PDF Document | 146.19 KB
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

25-11-2010

Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

09-05-2010