EML_NL

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

EML_NL moet worden toegepast op de definitie en uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens bij verkiezingen die onder de Nederlandse Kieswet vallen.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Verkiezingsgegevens
Nut

De EML_NL standaard zorgt voor de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen, zoals kandidaatgegevens en uitslaggegevens. Deze gegevens worden uitgewisseld om de verkiezingsuitslag vast te kunnen stellen. Voor een goed verloop van verkiezingen is het van belang dat dit proces transparant, controleerbaar, vlot en foutloos gebeurt.

Werking

De EML_NL standaard versie 1.0 definieert de gegevens en de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen die vallen onder de Nederlandse Kieswet. Het gaat daarbij om de uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens tussen politieke partijen, gemeentelijke stembureaus, het hoofdstembureau en het centraal stembureau uitgewisseld om een totaaltelling van de stemmen te kunnen maken en om de verkiezingsuitslag vast te kunnen stellen. 

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Nederlands toepassingsprofiel op de Election Markup Language

Versie
1.0
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
Kiesraad

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

Meer informatie over de EML_NL standaard is te vinden bij de Kiesraad. Ga hiervoor naar: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/osv-en-eml/eml-standaard

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

29-04-2013

Toelichting bij opname

Er zijn geen reacties binnengekomen tijdens de openbare consultatie.

Aanmelding

20130501_OS_Aanmelding_EML_NL_1.0.pdf

PDF Document | 347.34 KB
Expertadvies

20130801_Expertadvies_EML_NL.pdf

PDF Document | 483.42 KB
Forumadvies

CS_15-11-06B_Forumadvies_EML_NL.pdf

PDF Document | 139.56 KB
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

28-11-2013

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

Bij de aanschaf of bouw van software dat gebruikt wordt voor het verwerken van verkiezingsgegevens (kandidaat en uitslaggegevens)

Advies aan beheerder

Er is een oproep gedaan naar de Kiesraad om in de documentatie van de standaard het voorbehoud naar gebruikers op te nemen, dat de standaard niet geschikt is om het huidige papieren proces voor het wettelijk vaststellen van de verkiezingsuitslag, te vervangen. Daarnaast is de oproep gedaan aan de Kiesraad om, na behandeling van het wetvoorstel voor een raadgevend referendum, te inventariseren of de EML_NL standaard ook ingezet kan worden bij een raadgevend referendum.