Ades Baseline Profiles

Een elektronische handtekening wordt gebruikt voor het ondertekenen van digitale berichten en documenten. Voor de ontvanger is het een bewijs dat een bericht afkomstig is van de ondertekenaar. De Ades Baseline Profiles beschrijven de minimale gegevens die uitgewisseld moeten worden om aan de eisen van een geavanceerde elektronische handtekening te voldoen. Dat zijn rechtsgeldige handtekeningen van een hoog betrouwbaarheidsniveau.

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
 • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
 • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
 • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
 • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

De AdES Baseline Profiles moeten worden toegepast op de ondertekening van XML-, CMS-, PDF- en ZIP-bestanden met geavanceerde en/of gekwalificeerde elektronische handtekeningen, zegels of tijdstempels.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen
Nut

Een digitale handtekening geeft de ontvanger van een digitaal document of bericht zekerheid dat het afkomstig is van de ondertekenaar en dat deze de inhoud van het bericht onderschrijft. De Advanced Electronic Signature (AdES) standaard voorziet in het digitaal tekenen van documenten met een geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekening.

Als een verzender een document tekent met een digitale (AdES) handtekening, dan moet de ontvanger die ook kunnen verifiëren.  Dat wordt soms bemoeilijkt doordat AdES verschillende configuraties toestaat, waardoor een verzender opties kan gebruiken die de ontvanger niet kan verifiëren.  De AdES Baseline Profiles voorzien in afspraken zodat verzender en ontvanger dezelfde AdES basisconfiguratie gebruiken.

Werking

De Advanced Electronic Signatures (AdES) standaarden bevatten meerdere opties die in een handtekening kunnen worden gebruikt. Als een verzender een AdES configuratie gebruikt die niet door de ontvanger wordt ondersteund, dan kan de ontvanger de handtekening niet verifiëren.

Om te garanderen dat de ontvanger de AdES handtekening van de ondertekenaar altijd kan valideren is het noodzakelijk om afspraken te maken over het gebruik van de AdES opties. Een dergelijke selectie van opties wordt een profiel genoemd. De AdES Baseline Profiles beschrijven profielen voor het ondertekenen van XML-documenten (XAdES), PDF-documenten (PAdES), CMS-documenten (CAdES) en documentcontainers/ZIP (ASiC).

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Ades Baseline Profiles

Versie
Xades v2.1, Pades v2.1, Cades v2.2 en Asic v2.2
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
ETSI

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

De Europese regelgeving (Besluit 2011/130/EU, Verordening 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad, en het Uitvoeringsbesluit 2015/1506 van de Europese Commissie) verplicht een ontvanger al om documenten digitaal getekend volgens de AdES Baseline Profiles te accepteren.

Opname van AdES Baseline Profiles op de ‘Pas toe of leg uit’ lijst verplicht verzenders om AdES Baseline Profiles te gebruiken als zij documenten voorzien van een geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekening. 

Adoptieadviezen

De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

Het Forum Standaardisatie doet een oproep:

 1. Aan de indiener om te vragen te starten met het verzamelen van best practices en hierbij betrokken partijen te het verzoeken zich kenbaar te laten maken als kennisbron met betrekking tot de AdES standaarden.
 2. Aan de indiener om met de stakeholders bepalen of er behoefte is aan een onderzoek naar aanvullende standaarden voor het beschrijven van tijdstempelautoriteiten.
 3. Aan PKI Overheid om over te gaan op onderzoek naar mogelijkheden voor aanpassing van de middelen om tijdstempels te ondersteunen bij het gebruik van een PKI certificaat.
 4. Aan het Forum Standaardisatie om te vragen om over twee jaar na opname van de standaard te beoordelen of de kwantitatieve behoefte aan de standaard voldoende aanwezig is en hoe de adoptie van de verloopt.
 5. Aan het Forum Standaardisatie om bij opnamen een toelichting op te nemen, waarbij het verschil en de overeenkomst tussen een gewone (ook wel natte) handtekening, een elektronische handtekening, een geavanceerde en een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt uitgelegd met een verwijzing naar artikel 15a Boek 3 van het Burgerlijk wetboek en de Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement.

 

Uitstekend beheer
 • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
 • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Ja voor deze standaard
Expertadvies
Expertadvies

Expertadvies AdES Baseline Profiles

PDF Document | 795.84 KB
Forumadvies

Forumadvies aanvullend

PDF Document | 268.86 KB
Intakeadvies

Intakeadvies

PDF Document | 402.7 KB
Consultatie

Reacties openbare consultatie

PDF Document | 460.22 KB
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

22-04-2016

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

09-05-2017

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

XML-, PDF-, CMS-, en ZIP-documenten voorzien van een geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening of zegel moeten voldoen aan de AdES Baseline Profiles.