Informatie aanbieden via API's

Content

Bij veel ICT systemen van de overheid zitten de gegevens (data) in de applicatie verweven. Ieder systeem heeft z'n eigen database en kopieert data van en naar andere systemen. Gemeenten werken bijvoorbeeld met kopieën van de landelijke basisregistraties. Met de jaren ontstaat daardoor een wirwar aan koppelingen tussen systemen. Dat is weinig efficiënt en brengt een verhoogde kans op fouten en datalekken met zich mee. Ook werkt het leveranciersafhankelijkheid in de hand.

De digitale overheid kan veiliger, efficiënter en beter beheersbaar worden door gegevens meer van applicaties te scheiden en de gegevens alleen bij de bron te bewaren. Dit nieuwe gegevenslandschap vraagt om gestructureerde en gedocumenteerde koppelvlakken voor communicatie tussen applicaties over het Internet, gebaseerd op open standaarden. REST APIs bieden deze technologie.

Initiatieven als Haal Centraal en Common Ground zetten in op het gebruik van REST APIs om het nieuwe gegevenslandschap te realiseren. En sinds 2018 biedt het Kennisplatform API's een omgeving voor de publieke en private sector om ervaring en kennis uit te wisselen over REST APIs. Het Kennisplatform API's heeft verschillende werkgroepen. Forum Standaardisatie zit de werkgroep API Strategie en Beleid voor.

Een API Strategie voor de overheid

In 2019 publiceerde het Kennisplatform API's de eerste versie van de API Strategie voor de Nederlandse overheid. Deze API Strategie bestaat uit een informatief deel over beleid, gebruikerswensen, architectuur en een normatief deel met ontwerprichtlijnen voor API's. Deze ontwerprichtlijnen zijn aangemeld voor plaatsing op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. Zowel de API Strategie als de ontwerprichtlijnen voor API's worden actief doorontwikkeld. Als u daarin wilt bijdragen, meldt u dan aan bij het Kennisplatform API's.

Er is nog veel te doen. De API Strategie voor de Nederlandse overheid staat eigenlijk nog maar in de kinderschoenen en zal verder uitgewerkt moeten worden. Ook de API Design Rules zullen de komende tijd nog beter moeten gaan aansluiten bij de behoeften van de publieke sector.

De vraag is niet alleen hoe we een effectieve API Strategie definiëren met voldoende draagvlak, maar ook hoe we ervoor zorgen dat overheidsorganisaties deze gebruiken. Het Kennisplatform API's wil met tenminste 10 grote uitvoeringsorganisaties om tafel om gezamenlijk de schouders te zetten onder een eenduidig API beleid voor de overheid.

De groeiende inzet van REST APIs bij de overheid zal bestaande standaarden zoals Digikoppeling en StUF gaan raken. We moeten goed gaan nadenken over wanneer je deze standaarden moet (blijven) gebruiken en wanneer je beter REST APIs kan inzetten. We moeten werken aan een beleid voor transitie van de bestaande berichtenstandaarden naar REST APIs. Hierin moeten we een midden zien te vinden tussen innovatie enerzijds, en investeringen in de bestaande ICT infrastructuur anderzijds. En we moeten hierover glashelder communiceren zodat overheden, maar ook leveranciers weten waar ze aan toe zijn.

Forum Standaardisatie is bij al deze ontwikkelingen betrokken, onder meer als actief lid van het Kennisplatform API's. Als u ook wilt meedenken over een API strategie en beleid voor de overheid, neem dan contact op met het Forum Standaardisatie of het Kennisplatform API's.

API's in beeld

Voice over tekst REST-APIS

De overheid houdt waardevolle informatie over de gebouwen in Nederland zorgvuldig bij.

In een centrale database.

Maar hoe kan deze database worden ontsloten voor applicaties van anderen?

Daarvoor ontwikkelde het Kadaster een REST-API.

De REST-API laat de database razendsnel communiceren met andere applicaties.

Handig, als je bijvoorbeeld de weg zoekt.

Op woningjacht bent.

Of de brandweer uitrukt.

Zo kan heel Nederland profiteren van de informatie die via de database te raadplegen is.

Twee open standaarden spelen hierbij een cruciale rol: REST-API Design Rules.

En OpenAPI Specification.

Dankzij deze standaarden kunnen aanbieders van informatie hun database makkelijker openstellen voor anderen.

En houden softwaredevelopers meer tijd over voor verbetering van hun applicaties.

Meer weten? Ga naar forumstandaardisatie.nl.