OBDO 30 november 2023, standaardisatie

Content

Op de agenda stond  de IV-meting medio 2023. Het OBDO werd gevraagd kennis te nemen van de meting en besluitvorming te nemen over de adviezen van het Forum Standaardisatie. Omdat – ondanks de wettelijke verplichting van 1 juli 2023 – geen significante voortgang te zien is, werd voorgesteld deze adviezen over te nemen.

Het agendapunt (5a) werd besproken met agendapunt 5b 'Bestuurlijke afspraken implementatie open standaarden en handreiking'. Daarbij werd het OBDO gevraagd een keuze te maken uit drie scenario's voor sturing op deze implementatie. Het OBDO koos voor scenario 3:  "De resultaten uit de metingen delen in de achterban en daarnaast de achterbannen verzoeken een PvA op te stellen waarbij de voortgang van implementatie van de standaarden in zijn totaliteit halfjaarlijks in het OBDO wordt besproken."

De voorzitter concludeert dat geconstateerd wordt dat dit scenario niet volledig kan worden uitgevoerd, met inachtneming dat het lastig realiseerbaar is om extra personeel hierbij in te zetten. Om wel in het licht van dit scenario te acteren, wordt er in samenwerking met BZK hier verder aan gewerkt door de inzet te verdubbelen door middel van een op te richten team. Deze gaat zich verder toespitsen op hoe dit ordentelijk opgepakt en uitgevoerd kan worden tot een overheidsbreed inzetbaar team.